Si us plau, esperi.
Si us plau, esperi.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : Transparència: Sol·licitud de dades i informació pública

Descripció

Transparència: Sol·licitud de dades i informació pública

Iniciar tràmit

Detalls

Nom del tràmit
Transparència: Sol·licitud de dades i informació pública
Què és i per a què serveix?

Sol·licitud per obtenir dades i/o informació pública elaborada o gestionada per l’Ajuntament sempre que no afecti els drets de protecció de dades personals i als límits establerts a la Llei 19/2014 de 29 de desembre de Transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica. Aquest dret es pot exercir a partir dels 16 anys.

Quin cost té?

L'accés a la informació pública és gratuït. No obstant això, l’expedició de còpies i la transposició a formats diferents de l’original poden restar subjectes a una contraprestació econòmica, que no pot excedir del cost de l’operació.

En quines dates es pot fer?

Sempre

Com i on es pot fer?

- Presencialment a les oficines del Servei d'Atenció Ciutadana

- Per internet adjuntant, si és el cas, la documentació requerida

Quins documents s'han de portar?
Si la sol·licitud es fa presencialment, DNI/NIF/NIE original de la persona sol·licitant i l’acreditació de representació, en el cas de representant.
Quant temps triga la resposta?

Un mes, a comptar de l’endemà de la recepció de la sol·licitud d’informació. No obstant, aquest termini es pot suspendre o ampliar en els supòsits legalment previstos.

Efectes del silenci administratiu

Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució o enviat una comunicació,  s'ha d'entendre estimada la sol·licitud.

 

Aquesta regla general només s’exceptua en els casos en què una llei atribueixi un sentit negatiu al silenci administratiu per a l’accés a la informació d’un àmbit determinat, o bé quan siguin aplicables al cas els límits expressament reconeguts per la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern o per una altra norma amb rang de llei, entre els quals hi ha la protecció de dades de caràcter personal i dels drets dels menors d’edat, la seguretat pública, les investigacions penals o la informació declarada secreta, confidencial o protegida per una llei.

Quina documentació es lliura?

Comprovant de la sol·licitud.

Altres informacions d'interès:
Portal de transparència
Preguntes més freqüents:

En quins casos es pot denegar una sol·licitud d’accés a la informació pública?

El dret d’accés a la informació pública pot ésser denegat o restringit si el coneixement o la divulgació de la informació comporta un perjudici per a:

  • La seguretat pública.
  • La investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives o disciplinàries.
  • El secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l’Administració pública, si el secret o la confidencialitat són establerts per una norma amb rang de llei.
  • El principi d’igualtat de les parts en els processos judicials o la tutela judicial efectiva.
  • Els drets dels menors d’edat. També es pot denegar l’accés a informació relativa als menors d’edat el coneixement o la divulgació de la qual pot condicionar el lliure desenvolupament de llur personalitat en el futur, llevat que se’n pugui garantir el caràcter anònim.
  • La intimitat i els altres drets privats legítims.
  • El secret professional i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

El dret d’accés a la informació pública també pot ésser denegat o restringit si la informació té la condició de protegida i així ho estableix expressament una norma amb rang de llei.

Es denegarà l’accés a la informació que contingui dades personals especialment protegides, com ara les relatives a la ideologia, l’afiliació sindical, la religió, les creences, l’origen racial, la salut i la vida sexual.

També es denegarà l’accés a les dades relatives a la comissió d’infraccions penals o administratives que no comportin l’amonestació pública a l’infractor, llevat que la persona afectada hi consenti expressament per mitjà d’un escrit que ha d’acompanyar la sol·licitud.

M’han denegat l’accés a la informació sol·licitada. Què puc fer?

En cas de denegació total o parcial d’una sol·licitud d’informació pública pots presentar una reclamació:

  • Al mateix Ajuntament de Mataró
  • A la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP).

Si es vol reclamar davant l’Ajuntament, cal presentar una instància a través de qualsevol de les vies disponibles per a fer-ho (internet, presencialment, per correu postal) que indiqui la resolució contra la qual es vol interposar recurs i exposar els motius de la disconformitat.  La reclamació (recurs potestatiu de reposició) s’ha d’interposar davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució. És a dir, si la resolució ha estat denegada per acord del Regidor delegat de l’Àrea X la reclamació caldrà interposar-la davant el mateix Regidor de l’Àrea X. El termini per fer-ho és d’un mes, des de l’endemà de la data en què es notifica la resolució al sol·licitant.

Per reclamar davant la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, aquest òrgan ha posat a disposició dels sol·licitants un formulari en línia per presentar les reclamacions. El termini per fer-ho també és d’un mes des de l’endemà de la data en què es notifica la resolució al sol·licitant. Es pot reclamar en cas de disconformitat amb la informació lliurada, i també contra la desestimació d’un recurs interposat a l’Ajuntament. La GAIP ha de resoldre la vostra reclamació dins dels dos mesos següents i us la notificarà pel canal que hàgiu fet constar en el formulari de reclamació, electrònic o postal. En el cas que, transcorregut dos mesos des que vau presentar la reclamació, no hàgiu rebut la notificació de la resolució expressa de la GAIP, heu d’entendre desestimada la vostra reclamació per silenci administratiu negatiu. En aquest cas la GAIP segueix estant obligada a dictar una resolució expressa, que pot ser estimatòria de la reclamació. Les resolucions de la Comissió posen fi a la via administrativa i es poden impugnar davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

Instància genérica per presentar el recurs a l’Ajuntament

Presentació de reclamacions davant la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP)

Marc legal:
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

Formularis per a la seva descàrrega

Sol·licitud de dades i informació pública

Sol·licitud de dades i informació pública

PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.