Si us plau, esperi.
Si us plau, esperi.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : Llicències d'activitats: Comunicació de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient

Descripció

Llicències d'activitats: Comunicació de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient

Iniciar tràmit

Detalls

Nom del tràmit
Llicències d'activitats: Comunicació de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient
Què és i per a què serveix?

És el tràmit a través del qual el titular d’una activitat, que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l’Ajuntament que procedeix a realitzar una modificació no substancial.

Els criteris per a qualificar la modificació de no substancial, estan previstos a l’annex de l’Ordenança municipal d’intervenció d’activitats.
Requisits prèvis?

La comunicació de la modificació es realitza abans de portar-se a terme.

Qui ho pot demanar?

El titular de l'activitat/ o representant.

Quin cost té?

El que estableixen les Ordenances Fiscals (3.7.- TAXA PER LES LLICÈNCIES AMBIENTALS, AUTORITZACIONS AMBIENTALS I COMUNICACIONS PRÈVIES, I PELS CONTROLS POSTERIORS A L’INICI DE L’ACTIVITAT)

Mitjans de pagament:

La liquidació de taxes es pot abonar a les entitats bancàries col·laboradores.

En quines dates es pot fer?

Sempre

Com i on es pot fer?

- Per internet adjuntant, si és el cas, la documentació requerida

- Personalment a:

- Oficina d'Atenció i Informació del Servei de Llicències i Disciplina d'Obres i Activitatso al Servei d'Atenció Ciutadana

- Les empreses o autònoms també poden efectuar aquesta tramitació a l'Oficina Mataró Empresa sol·licitant cita prèvia per internet 

Important: A partir de l'1 de febrer de 2018 les persones jurídiques titulars d'activitats (empreses, entitats, ....) han de presentar aquest tipus de sol·licituds només per internet o a les oficines Mataró Empresa i a Atenció i Informació del Servei de Llicències.

Quins documents s'han de portar?
  • Sol·licitud Comunicació no substancial d’una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient (segons model normalitzat FM1650) 
  • Documentació que identifiqui els paràmetres que defineixin la modificació com no substancial, d’acord amb la normativa sectorial aplicable
  • Còpia del DNI o NIF del titular si és a primera sol·licitud o comunicació que formula la persona interessada. En cas que el sol·licitant de la llicència o comunicaci�� sigui una persona jurídica, caldrà aportar fotocòpia del DNI de la persona representant i acreditar la seva representació legal.
  • Preu públic pel servei de recollida de residus comercials i industrials assimilables (segons model normalitzat FM1338)
Quant temps triga la resposta?

En el termini d'un mes.

Efectes del silenci administratiu?

Hi ha resolució per part de l’Ajuntament, motivant si és una modificació substancial o no.

Si en la modificació no substancial amb efectes sobre el medi ambient s’incorporen nous focus d’emissions, la resolució podrà concretar els límits d’aquestes emissions, si aquests límits no estan fixats per la normativa sectorial.

Si la resolució municipal determina que la modificació és substancial caldrà esperar l’atorgament de la nova llicència.

Si transcorre el termini d’un mes des de la data de la comunicació sense que s’adopti cap resolució municipal al respecte, es podrà dur a terme la modificació no substancial.
Vies de reclamació?

Les ordinàries del procediment administratiu..

Quina documentació es lliura?

En cas d’una activitat sotmesa a llicència:

  • La modificació es podrà dur a terme si l’Ajuntament considera que no és substancial o bé no es pronuncia en el termini d’un mes.
  • La modificació ha de figurar a les actes de control periòdic.

En cas que la modificació tingui efectes per a les persones o el medi ambient, caldrà obtenir la corresponent llicència.

En cas d’una activitat sotmesa a comunicació:

  • Còpia de la sol·licitud que correspon al títol habilitant per l’exercici de l’activitat

El titular de l’activitat pot acreditar la comunicació prèvia mitjançant còpia de la documentació presentada, segellada pel Registre general municipal. En qualsevol cas, aquesta còpia formal de la comunicació ha d’estar en tot moment a disposició del personal de control i d’inspecció, en el domicili de l’activitat.

En els altres casos, l’ampliació o la modificació d’una llicència o d’una comunicació prèvia, estarà subjecte a nova llicència o la formalització de nova comunicació prèvia.

Autoliquidació de la taxa (rebut).
Altres informacions d'interès:

T A A C (Taula d’Accessibilitat a les Activitats a Catalunya) (informació sobre requeriments d'accessibilitat en establiments d'ús públic)

Llistat de carrers que han de ser amb llicència provisional 2014

Plànols d'ordenació del Pla General 96

Relació normativa pla general vigent

Registre de planejament urbanístic de Catalunya

Seu electrònica del cadastre (per consultar la referència cadastral)

Tràmits relacionats: Ajuts per al foment de l'activitat econòmica:
Marc legal

Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats i normatives sectorials

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procedimient Administratiu Comú de les Administracions Públiques

Instruccions tècniques de l'Ordenança d'intervenció municipal d'Activitats

Ordenança reguladora del soroll i les vibracions

Ordenances fiscals

Formularis per a la seva descàrrega

Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat

Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat

Autorització per presentar documentació en nom d'una altra persona

Autorització per presentar documentació en nom d'una altra persona

Comunicació d'alta, baixa o variació del servei de recollida i tractament de residus comercials i in

Comunicació d'alta, baixa o variació del servei de recollida i tractament de residus comercials i industrials

Plantilles.

Fitxer que conté totes les plantilles del procediment.

PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.