Si us plau, esperi.
Si us plau, esperi.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : Llicències d'activitats: Comunicació prèvia d'una activitat de baix risc

Descripció

Llicències d'activitats: Comunicació prèvia d'una activitat de baix risc

Iniciar tràmit

Detalls

Nom del tràmit
Llicències d'activitats: Comunicació prèvia d'una activitat de baix risc
Què és i per a què serveix?

És el títol habilitant per poder exercir una activitat o bé per modificar una activitat amb títol habilitant concedit.
Estan incloses aquelles activitats classificades dins l’annex II de la Llei de simplificació, 18/2020 de 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica, acompanya el projecte i certificat tècnics necessaris per al seu exercici, amb excepció dels hotels i apartaments turístics que es tramiten a través d'un formulari específic.

Requisits prèvis:

Disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d’obres quan procedeixi.
L’activitat a desenvolupar ha de ser compatible amb el planejament urbanístic.
Disposar de la documentació prevista en el punt de documentació a aportar.

Qui ho pot demanar?

El titular de l'activitat o representant.
Es requereix la signatura de tècnic competent pel certificat tècnic i el projecte tècnic.

Quin cost té?

El que estableixen les Ordenances Fiscals (3.7.- TAXA PER LES LLICÈNCIES AMBIENTALS, AUTORITZACIONS AMBIENTALS I COMUNICACIONS PRÈVIES, I PELS CONTROLS POSTERIORS A L’INICI DE L’ACTIVITAT)

Mitjans de pagament:

La liquidació de taxes es pot abonar a les entitats bancàries col·laboradores.

En quines dates es pot fer?

- Sempre.

- Es presenta quan es vol iniciar l’activitat i un cop finalitzades les obres i instal·lacions necessàries per dur-la a terme.

Com i on es pot fer?

- Per internet adjuntant, si és el cas, la documentació requerida

- Personalment a:

Oficina d'Atenció i Informació del Servei de Llicències i Disciplina d'Obres i Activitatso al Servei d'Atenció Ciutadana

- Les empreses o autònoms també poden efectuar aquesta tramitació a l'Oficina Mataró Empresa sol·licitant cita prèvia per internet 

Important: A partir de l'1 de febrer de 2018 les persones jurídiques titulars d'activitats (empreses, entitats, ....) han de presentar aquest tipus de sol·licituds només per internet o a les oficines Mataró Empresa i a Atenció i Informació del Servei de Llicències.

Quins documents s'han de portar?
 • Comunicació prèvia d'activitat de baix risc (segons model normalitzat FM1315)
 • Projecte tècnic signat pel tècnic competent
 • Certificat tècnic final d'instal·lació signat per tècnic competent
 • Acta de comprovació favorable en matèria d'incendis en cas que l'activitat a desenvolupar es consideri de risc important en matèria d'incendis, segons Llei 3/2010
 • Autorització d’abocaments d’aigües residuals a la llera pública o al mar, si es tracta d’un establiment que no està connectat al sistema públic de sanejament
 • Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si es tracta d’un establiment afectat pel RD 191/2011 (segons model normalitzat)
 • Comunicació d’establiments comercials, si s’escau
 • Document acreditatiu d’aïllament acústic, si s’escau
 • Declaració responsable de disposar d’assegurança de responsabilitat civil i justificant d’estar al corrent de pagament (rebut), si s’escau
 • Còpia del DNI o NIF del titular si és la primera sol·licitud o comunicació que formula la persona interessada. En cas que el sol·licitant de la llicència o comunicació sigui una persona jurídica, caldrà aportar còpia del DNI/NIE de la persona representant i acreditar la seva representació legal.
 • Comunicació del servei de recollida i tractament de residus comercials i industrials assimilables als municipis (segons model normalitzat FM1338)
Quant temps triga la resposta?

Immediat.

Efectes del silenci administratiu:

No hi ha resolució

 

Les comunicacions prèvies presentades amb el que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada en vigor al Registre general de l’Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l’activitat comunicada. La presentació de la comunicació prèvia faculta a l’Ajuntament per verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen.

 

La comunicació prèvia no atorga a la persona o empresa titular de l’activitat facultats sobre el domini públic, el servei públic o els béns col·lectius, ni cobertura a efectes contraris a l’ordenament vigent.

 

La inexactitud, falsedat o omissió de qualsevol dada consignada en aquest document serà posada en coneixement de la persona titular que disposarà d’un termini per corregir-la .o perfeccionar-la, sens perjudici del dret a presentar al·legacions en el termini de 15 dies a comptar de la notificació i de les responsabilitats a les quals s’hagués de fer front.

 

En cas que es constati algun incompliment s’iniciarà un procediment d’esmena d’una durada màxima de dos mesos, que no comportaria la suspensió de l’activitat, tret que hi hagués risc per a les persones, els béns o el medi ambient.

 

Aquest procediment d’esmena és independent i compatible amb un possible procediment sancionador, i supletori en els casos en què la normativa sectorial de l’activitat no estableixi un procediment específic.

Vies de reclamació:

Les ordinàries del procediment administratiu.

Quina documentació es lliura ?

Còpia de la sol·licitud que correspon al títol habilitant per l’exercici de l’activitat.
Autoliquidació de la taxa (rebut).

Altres informacions d'interès:

T A A C (Taula d’Accessibilitat a les Activitats a Catalunya) (informació sobre requeriments d'accessibilitat en establiments d'ús públic)

Llistat de carrers que han de ser amb llicència provisional 2014

Plànols d'ordenació del Pla General 96

Relació normativa pla general vigent

Registre de planejament urbanístic de Catalunya

Establiments turístics (Canal Empresa)

Seu electrònica del cadastre (per consultar la referència cadastral)

Tràmits relacionats: Ajuts per al foment de l'activitat econòmica:
Marc legal:

Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica.

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procedimient Administratiu Comú de les Administracions Públiques

Instruccions tècniques de l'Ordenança d'intervenció municipal d'Activitats

Ordenança reguladora del soroll i les vibracions

Ordenances fiscals

Formularis per a la seva descàrrega

Comunicació prèvia d'activitat de baix risc

Comunicació prèvia d'activitat de baix risc

Autorització per presentar documentació en nom d'una altra persona

Autorització per presentar documentació en nom d'una altra persona

Declaració responsable d'inici d'activitat per a establiments alimentaris

Declaració responsable d'inici d'activitat per a establiments alimentaris

Comunicació d'establiments comercials

Comunicació d'establiments comercials

Comunicació d'alta, baixa o variació del servei de recollida i tractament de residus comercials i in

Comunicació d'alta, baixa o variació del servei de recollida i tractament de residus comercials i industrials

Plantilles.

Fitxer que conté totes les plantilles del procediment.

PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.