Si us plau, esperi.
Si us plau, esperi.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : Llicències d'activitats: Declaració responsable d'una activitat innòcua

Descripció

Llicències d'activitats: Declaració responsable d'una activitat innòcua

Iniciar tràmit

Detalls

Nom del tràmit
Llicències d'activitats: Declaració responsable d'una activitat innòcua
Què és i per a què serveix?

Mitjançant la Declaració responsable d’obertura l’interessat posa en coneixement de l’Administració l’inici i modificació d’una activitat econòmica innòcua, de les incloses en l’Annex I de la Llei de simplificació , i declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a l’exercici de l’activitat, que disposa d’un certificat tècnic justificatiu i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant el seu exercici, amb excepció dels establiments de turisme rural que es tramiten a través d'un formulari específic.

Requisits previs
 • Disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d’obres quan procedeixi.
 • L’activitat ha de ser compatible amb el planejament urbanístic.
 • Disposar de certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l’activitat, instal·lació o establiment, signat per tècnic competent (forma part de la documentació).
 • Disposar dels títols habilitants per exercir l’activitat, en matèria sanitària, seguretat, quan sigui necessari (forma part de la documentació).
 • Disposar del document públic del legal representant per a la signatura de la declaració responsable en nom de titular que desenvolupa l’activitat, si s’escau (forma part de la documentació).
Termini de presentació

La Declaració responsable es presenta quan es vol iniciar l’activitat i un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur-la a terme.

Qui ho pot demanar?

El titular de l'activitat/ o representant.
Es requereix la signatura de tècnic competent pel certificat tècnic.

Quin cost té?

El que estableixen les Ordenances Fiscals (3.7.- TAXA PER LES LLICÈNCIES AMBIENTALS, AUTORITZACIONS AMBIENTALS I COMUNICACIONS PRÈVIES, I PELS CONTROLS POSTERIORS A L’INICI DE L’ACTIVITAT)

Mitjans de pagament

La liquidació de taxes es pot abonar a les entitats bancàries col·laboradores.

En quines dates es pot fer?

- Sempre.
- La declaració responsable es presenta quan es vol iniciar l’activitat i un cop finalitzades les obres i instal·lacions necessàries per dur-la a terme.

Com i on es pot fer?

- Per internet adjuntant, si és el cas, la documentació requerida

- Personalment a:

Oficina d'Atenció i Informació del Servei de Llicències i Disciplina d'Obres i Activitatso al Servei d'Atenció Ciutadana

- Les empreses o autònoms també poden efectuar aquesta tramitació a l'Oficina Mataró Empresa sol·licitant cita prèvia per internet 

Important: A partir de l'1 de febrer de 2018 les persones jurídiques titulars d'activitats (empreses, entitats, ....) han de presentar aquest tipus de sol·licituds només per internet o a les oficines Mataró Empresa i a Atenció i Informació del Servei de Llicències.

Quins documents s'han de portar?
 • Declaració responsable (segons model normalitzat FM1314)
 • Certificat tècnic Declaració responsable (segons model normalitzat FM1139)
 • Declaració del responsable en matèria de salut alimentària, si es tracta d’un establiment afectat pel RD 191/2011 (segons model normalitzat FM1651)
 • Còpia del DNI o NIF del titular si és la primera sol·licitud o comunicació que formula la persona interessada. En cas que el sol·licitant de la llicència o comunicació sigui una persona jurídica, caldrà aportar còpia del DNI/NIE de la persona representant i acreditar la seva representació legal.
 • Comunicació del servei de recollida i tractament de residus comercials i industrials assimilables als municipis (segons model normalitzat FM1338)
Quant temps triga la resposta?

Immediata.

 

Efectes:

 1. Un cop efectuada la declaració responsable, l’exercici de l’activitat es pot iniciar sota l’exclusiva responsabilitat de les persones titulars i tècniques que hagin realitzat certificacions, i alhora faculta a l’administració per a dur a terme qualsevol actuació de comprovació.
 2. La declaració responsable no atorga a la persona o empresa titular de l’activitat facultats sobre el domini públic, el servei públic o els béns col·lectius, ni cobertura a efectes contraris a l’ordenament vigent.
 3. La inexactitud, falsedat o omissió de qualsevol dada consignada en aquest document serà posada en coneixement de la persona titular que disposarà d’un termini per corregir-la o perfeccionar-la, sens perjudici del dret a presentar al·legacions en el termini de 15 dies a comptar de la notificació i de les responsabilitats a les quals s’hagués de fer front.
 4. En cas que es constati algun incompliment s’iniciarà un procediment d’esmena d’una durada màxima de dos mesos, que no comportaria la suspensió de l’activitat, tret que hi hagués risc per a les persones, els béns o el medi ambient.
 5. Aquest procediment d’esmena és independent i compatible amb un possible procediment sancionador, i supletori en els casos en què la normativa sectorial de l’activitat no estableixi un procediment específic.
Efectes del silenci administratiu

No opera.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Quina documentació es lliura?

Còpia de la sol·licitud que correspon al títol habilitant per l’exercici de l’activitat.
Autoliquidació de la taxa (rebut).

Altres informacions d'interès:

T A A C (Taula d’Accessibilitat a les Activitats a Catalunya) (informació sobre requeriments d'accessibilitat en establiments d'ús públic)

Llistat de carrers que han de ser amb llicència provisional 2014

Plànols d'ordenació del Pla General 96

Relació normativa pla general vigent

Registre de planejament urbanístic de Catalunya

Establiments turístics (Canal Empresa)

Seu electrònica del cadastre (per consultar la referència cadastral)

Tràmits relacionats: Ajuts per al foment de l'activitat econòmica:
Marc legal:

Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica.

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procedimient Administratiu Comú de les Administracions Públiques

Instruccions tècniques de l'Ordenança d'intervenció municipal d'Activitats

Ordenança reguladora del soroll i les vibracions

Ordenances fiscals

Formularis per a la seva descàrrega

Certificat tècnic per activitat innòcua

Certificat tècnic per activitat innòcua

Autorització per presentar documentació en nom d'una altra persona

Autorització per presentar documentació en nom d'una altra persona

Declaració responsable d'inici d'activitat per a establiments alimentaris

Declaració responsable d'inici d'activitat per a establiments alimentaris

Declaració responsable d'una activitat innòcua

Declaració responsable d'una activitat innòcua

Comunicació d'alta, baixa o variació del servei de recollida i tractament de residus comercials i in

Comunicació d'alta, baixa o variació del servei de recollida i tractament de residus comercials i industrials

Plantilles.

Fitxer que conté totes les plantilles del procediment.

PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.