Is being done submitting your request. Please wait
Is being done submitting your request. Please wait

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Procedure details: Llicències d'activitats: Declaració responsable d'inici d'activitat per a establiments alimentaris (alta sanitària per a establiments existents)

Description

Llicències d'activitats: Declaració responsable d'inici d'activitat per a establiments alimentaris (alta sanitària per a establiments existents)

Wizard

Details

Nom del tràmit
Llicències d'activitats: Declaració responsable d'inici d'activitat per a establiments alimentaris (alta sanitària per a establiments existents)
Què és i per a què serveix?

És la declaració que s'ha de presentar conforme el titular de l'establiment i de l'activitat manifesta que compleix i aplica els requisits establerts a la legislació sanitària i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l'exercici d'aquesta activitat.

Se sotmeten a aquest règim els establiments i les empreses alimentàries que manipulin, transformin, envasin, emmagatzemin o serveixin aliments per a la seva venda o entrega in situ al consumidor final, amb o sense repartiment a domicili, per a col·lectivitats, així com quan aquests subministren a altres establiments d’aquestes mateixes característiques, i es tracti d’una activitat marginal en termes tant econòmics com de producció, respecte de la realitzada per aquells, que es dugui a terme en l’àmbit de la unitat sanitària local, zona de salut o territori d’iguals característiques o finalitat que defineixi l’autoritat competent corresponent. 

Requisits previs
  • Presentació simultània amb la comunicació d’obertura o declaració responsable d’establiment.
  • Si l'activitat està subjecte al règim de llicència d'activitat, haver obtingut pròpiament la llicència.
Termini de presentació

S’ha de presentar juntament amb la comunicació prèvia o declaració responsable de l’establiment si està subjecte a algun d’aquests règims.

Abans de l’inici de l’activitat si l’establiment està subjecte a llicència.

Qui ho pot demanar?

El titular de l'activitat o el seu representant.

Quin cost té?

El que estableixen les Ordenances Fiscals (3.7.- TAXA PER LES LLICÈNCIES AMBIENTALS, AUTORITZACIONS AMBIENTALS I COMUNICACIONS PRÈVIES, I PELS CONTROLS POSTERIORS A L’INICI DE L’ACTIVITAT)

En quines dates es pot fer?

Sempre.
La declaració responsable es presenta quan es vol iniciar una activitat on es manipulin, transformin, envasin, emmagatzemin o serveixin aliments per a la seva venda o entrega, i un cop finalitzades les obres i instal·lacions necessàries per dur-la a terme.

Com i on es pot fer?

- Per internet adjuntant, si és el cas, la documentació requerida

- Presencialment

Important: A partir de l'1 de febrer de 2018 les persones jurídiques titulars d'activitats (empreses, entitats, ....) podran presentar aquest tipus de sol·licituds només per internet o a les oficines Mataró Empresa i a Atenció i Informació del Servei de Llicències.

Quins documents s'han de portar?
  • Declaració responsable (segons model normalitzat FM1651)
 
Quant temps triga la resposta?

No hi ha resolució.

Efectes del silenci administratiu

No opera.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Quina documentació es lliura?

Còpia de la sol·licitud que correspon.

Altres informacions d'interès:

Quan el servei tècnic municipal, en comprovar les dades consignades a aquesta declaració responsable detecti qualsevol inexactitud, falsedat o omissió ho posarà en coneixement de la persona titular, que tindrà deu dies per corregir-la i/o perfeccionar-la.

Si la inexactitud, falsedat o omissió tenen caràcter essencial el servei tècnic municipal elevarà proposta a l’òrgan municipal competent per tal que, prèvia audiència a la persona interessada dicti un acte administratiu en virtut del qual es declari sense efecte la declaració.

Marc legal:

Reial Decret 191/2011, de 18 de febrer, sobre registre general sanitari d'empreses alimentàries i aliments

Classfications

Templates

Autorització per presentar documentació en nom d'una altra persona

Autorització per presentar documentació en nom d'una altra persona

Declaració responsable d'inici d'activitat per a establiments alimentaris

Declaració responsable d'inici d'activitat per a establiments alimentaris

Templates.

Procedure templates file.

PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processing your request...
Please wait.
Please wait.