Por favor, espere.
Por favor, espere.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalles del procedimiento: Llicències d'activitats: Declaració responsable d'inici d'activitat per a establiments alimentaris (alta sanitària per a establiments existents)

Descripción

Llicències d'activitats: Declaració responsable d'inici d'activitat per a establiments alimentaris (alta sanitària per a establiments existents)

Iniciar trámite

Detalles

Nom del tràmit
Llicències d'activitats: Declaració responsable d'inici d'activitat per a establiments alimentaris (alta sanitària per a establiments existents)
Què és i per a què serveix?

És la declaració que s'ha de presentar conforme el titular de l'establiment i de l'activitat manifesta que compleix i aplica els requisits establerts a la legislació sanitària i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l'exercici d'aquesta activitat.

Se sotmeten a aquest règim els establiments i les empreses alimentàries que manipulin, transformin, envasin, emmagatzemin o serveixin aliments per a la seva venda o entrega in situ al consumidor final, amb o sense repartiment a domicili, per a col·lectivitats, així com quan aquests subministren a altres establiments d’aquestes mateixes característiques, i es tracti d’una activitat marginal en termes tant econòmics com de producció, respecte de la realitzada per aquells, que es dugui a terme en l’àmbit de la unitat sanitària local, zona de salut o territori d’iguals característiques o finalitat que defineixi l’autoritat competent corresponent. 

Requisits previs
  • Presentació simultània amb la comunicació d’obertura o declaració responsable d’establiment.
  • Si l'activitat està subjecte al règim de llicència d'activitat, haver obtingut pròpiament la llicència.
Termini de presentació

S’ha de presentar juntament amb la comunicació prèvia o declaració responsable de l’establiment si està subjecte a algun d’aquests règims.

Abans de l’inici de l’activitat si l’establiment està subjecte a llicència.

Qui ho pot demanar?

El titular de l'activitat o el seu representant.

Quin cost té?

El que estableixen les Ordenances Fiscals (3.7.- TAXA PER LES LLICÈNCIES AMBIENTALS, AUTORITZACIONS AMBIENTALS I COMUNICACIONS PRÈVIES, I PELS CONTROLS POSTERIORS A L’INICI DE L’ACTIVITAT)

En quines dates es pot fer?

- Sempre.
- La declaració responsable es presenta quan es vol iniciar una activitat on es manipulin, transformin, envasin, emmagatzemin o serveixin aliments per a la seva venda o entrega, i un cop finalitzades les obres i instal·lacions necessàries per dur-la a terme.

Com i on es pot fer?

- Per internet adjuntant, si és el cas, la documentació requerida

- Personalment a:

Oficina d'Atenció i Informació del Servei de Llicències i Disciplina d'Obres i Activitatso al Servei d'Atenció Ciutadana

- Les empreses o autònoms també poden efectuar aquesta tramitació a l'Oficina Mataró Empresa sol·licitant cita prèvia per internet 

Important: A partir de l'1 de febrer de 2018 les persones jurídiques titulars d'activitats (empreses, entitats, ....) han de presentar aquest tipus de sol·licituds només per internet o a les oficines Mataró Empresa i a Atenció i Informació del Servei de Llicències.

Quins documents s'han de portar?
  • Declaració responsable (segons model normalitzat FM1651)
Quant temps triga la resposta?

No hi ha resolució.

Efectes del silenci administratiu

No opera.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Quina documentació es lliura?

Comprovant de la sol·licitud presentada.

Altres informacions d'interès:

Quan el servei tècnic municipal, en comprovar les dades consignades a aquesta declaració responsable detecti qualsevol inexactitud, falsedat o omissió ho posarà en coneixement de la persona titular, que tindrà deu dies per corregir-la i/o perfeccionar-la.

Si la inexactitud, falsedat o omissió tenen caràcter essencial el servei tècnic municipal elevarà proposta a l’òrgan municipal competent per tal que, prèvia audiència a la persona interessada dicti un acte administratiu en virtut del qual es declari sense efecte la declaració.

Marc legal:

Reial Decret 191/2011, de 18 de febrer, sobre registre general sanitari d'empreses alimentàries i aliments

Ordenances Fiscals

Formularios para su descarga

Autorització per presentar documentació en nom d'una altra persona

Autorització per presentar documentació en nom d'una altra persona

Declaració responsable d'inici d'activitat per a establiments alimentaris

Declaració responsable d'inici d'activitat per a establiments alimentaris

Plantillas.

Fichero que contiene todas las plantillas del procedimiento.

PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Procesando su petición...
Por favor espere.
Por favor espere.