Si us plau, esperi.
Si us plau, esperi.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : Dades personals: Contactar amb el delegat/delegada de protecció de dades

Descripció

Dades personals: Contactar amb el delegat/delegada de protecció de dades

Detalls


Nom del tràmit
Dades personals: Contactar amb el delegat/delegada de protecció de dades
Què és i per a què serveix?

És la sol·licitud de contacte amb el Delegat o Delegada de Protecció de Dades de l'Ajuntament.

El Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, regula la figura del Delegat o Delegada de Protecció de Dades que té, entre altres, les funcions d'atendre les peticions relatives al tractament de dades personals i a l'exercici dels drets associats.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona jurídica o física major d’edat.

Quin cost té?

Cap.

En quines dates es pot fer?

Sempre.

Com i on es pot fer?

- Presencialment a les oficines del Servei d'Atenció Ciutadana

- Per internet adjuntant, si és el cas, la documentació requerida

Quins documents s'han de portar?

Document d'Identitat de la persona interessada, i si s'escau, de la persona que la representi.

Autorització de la representació, si és donés el cas.

Quant temps triga la resposta?

En el termini de trenta dies

Quina documentació es lliura?

Comprovant de la tramitació

Marc legal:

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE 4.5.2016)


PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.