S
S'està realitzant la presentació de la seva sol·licitud. Si us plau, esperi

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : IBI (Impost Béns Immobles): Bonificació per a Famílies Nombroses i Subvenció per a Famílies Monoparentals

Descripció

IBI (Impost Béns Immobles): Bonificació per a Famílies Nombroses i Subvenció per a Famílies Monoparentals

Detalls

Nom del tràmit
IBI (Impost Béns Immobles): Bonificació per a Famílies Nombroses i Subvenció per a Famílies Monoparentals
Què és i per a què serveix?

Sol·licitud d'una subvenció que poden gaudir les famílies monoparentals d'un 50% o un 70% i d'una bonificació de un 50% o un 70% que poden gaudir les famílies nombroses en l'impost sobre béns immobles, amb un màxim de 200,00 euros en ambdós casos.

Per a les famílies nombroses s'estableix una bonificació en funció de les categories regulades en la legislació específica:

  • Categoria general: de 3 a 4 fills (o dos si un és discapacitat/da) i les equiparacions que determina la llei = 50% de bonificació.
  • Categoria especial: 5 fills o més (o quatre si un és discapacitat/da) i les equiparacions que determina la llei = 70% de bonificació.

Per a les famílies monoparentals s’estableix la subvenció en funció de les categories regulades en la legislació específica:

  • Categoria Especial: 2 o mes fills. Famílies en que la persona progenitora o bé un fill o filla sigui persona discapacitada o estigui incapacitada per treballar.
  • Categoria General: les famílies monoparentals que no es trobin en la categoria Especial.
Qui ho pot demanar?

Els subjectes passius de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) que disposin del títol de família nombrosa o monoparental, que compleixin els següents requisits:

Famílies Nombroses:

- El subjecte passiu ha de ser titular o cotitular de l’IBI. Les persones cotitulars que no es trobin empadronades en el domicili familiar no tindran dret a aquest benefici fiscal. Així doncs , la totalitat de la bonificació serà aplicada en el rebut que li pertoqui abonar a la persona empadronada en el domicili familiar.
- Només s’atorgarà la bonificació per l’habitatge habitual que serà aquell que figura com a domicili del subjecte passiu en el padró municipal d’habitants, i en conseqüència només es concedirà per un habitatge.
- Requisits de renda: La suma de les bases imposables en l’Impost sobre la renda de les persones físiques dels membres de la família nombrosa, no podrà superar les següents quanties:

Núm. FILLS       LÍMIT IMPOSABLE

       3                            36.980 €

       4                            51.772 €

       5                            66.565 €

       6                            81.358 €

       7                            96.150 €

       8                          110.942 €

       9                          125.734 €

     10                          140.527 €

     11                          155.319 €

 

En el cas que un o més members de la família tingui un grau de discapacitat superior al 33% s’aplicarà el tram immediatament superior al previst en la taula anterior. 

En el cas que un o mes members de la familia tingui un grau de discapacitat igual o superior al 65% s’aplicarà el segon tram immediatament superior al previst en la taula anterior. 

En el cas que a la unitat familiar hi hagi alguna persona victima de violencia de gènere s’aplicarà el tram immediatament superior al previst en la taula anterior. 

Famílies Monoparentals:

- Ésser titular de família monoparental, segons normativa vigent en la data de meritació de la quota subvencionada de l’impost sobre béns immobles, és a dir, a 1 de gener de 2019.

- Estar empadronat/da l’habitatge per al qual es sol·licita la subvenció al municipi de Mataró en la data de meritament de la quota subvencionada.

- Ésser subjecte passiu de l’Impost sobre Béns Immobles pel seu habitatge habitual a data 1 de gener de 2019 la persona sol·licitant o els seus fills. 

- Límit de renda: La suma de les bases imposables en l’Impost sobre la renda de les persones físiques dels membres de la família monoparental, no podrà superar les següents quanties:  

Núm. FILLS           LÍMIT IMPOSABLE     
       1                      15.453,90 € anuals
       2                      30.907,80 € anuals

- En el cas que a la unitat familiar hi hagi alguna persona víctima de violència de gènere, es calcularan els ingressos màxims en el tram superior de la taula anterior al que pertocaria per nombre de persones. 

En el cas que un o més members de la família tingui un grau de discapacitat superior al 33% s’aplicarà el tram immediatament superior al previst en la taula anterior; En el cas que un o més membres de la familia tingui un grau de discapacitat igual o superior al 65% s’aplicarà un salt de dos trams en nombre de membres de la familia pel càlcul d’ingrés. A aquests efectes es calcularà segons la Taula d’Ingressos/nombre de membre de la familia nombrosa.

En el cas que a la unitat familiar hi hagi alguna persona victima de violencia de gènere s’aplicarà el tram immediatament superior al previst en la taula anterior i, en el cas que comporti un salt de tram no previst a la taula d’ingressos de la familia monoparental, s’aplicarà el corresponent a la familia nombrosa.

Quin cost té?

Cap.

En quines dates es pot fer?

Del 2 de maig fins el 31 d’agost de 2019

Com i on es pot fer?

- Personalment o per correu postal, al Servei d’Atenció Ciutadana

Quins documents s'han de portar?

Si s'autoritza a la consulta de dades en altres administracions, sol·licitud en model normalitzat signada pels integrants de la unitat familiar, original o fotocòpia del document d'identitat dels majors d'edat inclosos al títol corresponent i, en el cas de famílies monoparentals, número de compte.

Si no s'autoritza a la consulta de dades s'haurà de lliurar següent documentació:

  • Sol·licitud en model normalitzat.
  • Original del títol de família nombrosa / monoparental vigent.
  • Declaració de renda dels membres de la unitat familiar.
  • En el cas de les famílies monoparentals han de facilitar un núm. de compte per si s’escau fer la devolució.
  • Resolució acreditativa del reconeixement legal de la discapacitat, en cas que hi hagi membres de la família monoparental amb discapacitat o de la targeta acreditativa de la discapacitat.
  • Declaració responsable de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb ’Ajuntament i la resta d’administracions, així com amb la Seguretat Social.

A més tant si s'autoritza a la consulta de dades com si no s'autoritza, en el cas que algun membre de la unitat de convivència sigui víctima de violència de gènere original o fotocòpia de la resolució judicial o ordre de protecció dictada pel jutge, informe del ministeri fiscal o certificat dels serveis de Benestar Social, Dona o centre d’acollida corresponents.

 
Quant temps triga la resposta?

Tres mesos, per la qual cosa el rebut s'haurà de pagar en el termini voluntari, i si s'accepta la sol·licitud es procedirà a la devolució de l'import que correspongui d'aplicar la bonificació.

Quina documentació es lliura?

Un cop resolta la sol·licitud es lliura un Decret de concessió / denegació de la bonificació / subvenció. L'Ajuntament tramet aquest Decret a l'adreça de l'habitatge que és motiu de la sol·licitud.

Altres informacions d'interès:

Calendari Fiscal

Obtenció del títol família nombrosa

Obtenció del títol família monoparental

Marc legal:

Bases reguladores d’ajuts a l’habitatge per a famílies monoparentals, per a l’exercici 2019

Ordenances Fiscals

Guia del contribuent

Classificacions


PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.