S
S'està realitzant la presentació de la seva sol·licitud. Si us plau, esperi

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : IBI (Impost Béns Immobles): Bonificació per a Famílies Nombroses

Descripció

IBI (Impost Béns Immobles): Bonificació per a Famílies Nombroses

Iniciar tràmit

Detalls

Nom del tràmit
IBI (Impost Béns Immobles): Bonificació per a Famílies Nombroses
Què és i per a què serveix?

Sol·licitud de bonificació d'un 50% o un 70% que poden gaudir les famílies nombroses en l'impost sobre béns immobles, amb un màxim de 200,00 euros.

Per a les famílies nombroses s'estableix una bonificació en funció de les categories regulades en la legislació específica:

  • Categoria general: de 3 a 4 fills (o dos si un és discapacitat/da) i les equiparacions que determina la llei = 50% de bonificació.
  • Categoria especial: 5 fills o més (o quatre si un és discapacitat/da) i les equiparacions que determina la llei = 70% de bonificació.
Qui ho pot demanar?

Els subjectes passius de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) que disposin del títol de família nombrosa, que compleixin els següents requisits:


Famílies nombroses:


- El subjecte passiu ha de ser titular o cotitular de l’IBI. Les persones cotitulars que no es trobin empadronades en el domicili familiar no tindran dret a aquest benefici fiscal. Així doncs , la totalitat de la bonificació serà aplicada en el rebut que li pertoqui abonar a la persona empadronada en el domicili familiar.

- Només s’atorgarà la bonificació per l’habitatge habitual que serà aquell que figura com a domicili del subjecte passiu en el padró municipal d’habitants, i en conseqüència només es concedirà per un habitatge.

- Requisits de renda: La suma de les bases imposables en l’Impost sobre la renda de les persones físiques dels membres de la família nombrosa, no podrà superar les següents quanties:


Núm. FILLS       LÍMIT IMPOSABLE

       3                            36.980 €

       4                            51.772 €

       5                            66.565 €

       6                            81.358 €

       7                            96.150 €

       8                          110.942 €

       9                          125.734 €

     10                          140.527 €

     11                          155.319 €

 

- En el cas que un o més membres de la família tingui un grau de discapacitat superior al 33 % s’aplicarà el tram immediatament superior al previst en la present taula anterior.

- En el cas que a la unitat familiar hi hagi alguna persona victima de violencia de gènerea s’aplicarà el tram immediatament superior al previst en la present taula.

- En el cas que un o més membres de la família tingui un grau de discapacitat igual o superior al 65% s’aplicarà el segon tram immediatament superior al previst en la present taula.

Quin cost té?

Cap

En quines dates es pot fer?

Del 2 de maig fins el 31 d’agost de 2019

Com i on es pot fer?

- Personalment o per correu postal, al Servei d’Atenció Ciutadana

Quins documents s'han de portar?

Si s'autoritza a la consulta de dades en altres administracions, sol·licitud en model normalitzat signada pels integrants de la unitat familiar, original o fotocòpia del document d'identitat dels majors d'edat inclosos al títol corresponent.

Si no s'autoritza a la consulta de dades s'haurà de lliurar següent documentació:

  • Sol·licitud en model normalitzat.
  • Original del títol de família nombrosa vigent.
  • Original o fotocòpia de la declaració de renda dels membres de la unitat familiar.
  • Declaració responsable de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb ’Ajuntament i la resta d’administracions, així com amb la Seguretat Social.

A més tant si s'autoritza a la consulta de dades com si no s'autoritza, en el cas que algun membre de la unitat de convivència sigui víctima de violència de gènere original o fotocòpia de la resolució judicial o ordre de protecció dictada pel jutge, informe del ministeri fiscal o certificat dels serveis de Benestar Social, Dona o centre d’acollida corresponents.

Quant temps triga la resposta?

Tres mesos, per la qual cosa el rebut s'haurà de pagar en el termini voluntari, i si s'accepta la sol·licitud es procedirà a la devolució de l'import que correspongui d'aplicar la bonificació.

Quina documentació es lliura?

Un cop resolta la sol·licitud es lliura un Decret de concessió / denegació de la bonificació. L'Ajuntament tramet aquest Decret a l'adreça de l'habitatge que és motiu de la sol·licitud.

Informació d'interès:

Calendari Fiscal

Obtenció del títol família nombrosa

Marc legal:

Ordenances Fiscals

Guia del contribuent

Classificacions

Formularis per a la seva descàrrega

Sol·licitud de bonificació de l'IBI per a famílies nombroses

Sol·licitud de bonificació de l'IBI per a famílies nombroses

PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.