Por favor, espere.
Por favor, espere.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalles del procedimiento: Carnet blau

Descripción

Carnet blau

Iniciar trámite

Detalles

Nom del tràmit
Carnet blau
Què és i per a què serveix?

El carnet blau és una acreditació personal i intransferible que permet obtenir beneficis i especials avantatges en determinats serveis municipals.
Els avantatges i beneficis són:

 • Transport gratuït amb el Mataró Bus i, si té reconeguda la necessitat d’acompanyant en els transports públics, transport gratuït per al seu acompanyant. 
 • Descomptes en activitats (cursets i servei de bany) a la Piscina Municipal.
 • Descomptes en les tarifes d’utilització de la Zona Esportiva El Sorrall.
 • Descomptes en les tarifes d’activitats esportives per a Gent Gran organitzades per la Direcció d’Esports.
 • Descomptes en activitats culturals programades per la Direcció de Cultura al Teatre Monumental.
 • Descomptes en cursos de l'Aula de Teatre.
 • Descomptes en cursos de l'Escola Municipal de Música.
Qui ho pot demanar?

Podran ser beneficiaris del carnet blau els següents col·lectius:

1. Les persones majors de 65 anys.

2. Les persones que estiguin en possessió del certificat de reconeixement de discapacitat (emès per la Generalitat de Catalunya o organisme competent) amb un grau igual o superior al 33% (d’acord amb el RDL 1/2013 de 29 de novembre també es consideren persones amb discapacitat en grau igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d’incapacitat permanent en grau total, absoluta o gran invalidesa).

3. Les persones entre 60 i 65 anys que percebin una pensió per jubilació, incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa.

Els beneficiaris hauran de reunir els següents requisits:

a) Estar empadronat al municipi de Mataró amb una antiguitat mínima de dos anys des del moment de la última inscripció, a excepció de les persones amb mobilitat reduïda i les persones víctimes de violència de gènere.

b) Les persones majors de 65 anys i les persones entre 60 i 65 anys que percebin una pensió per jubilació, incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa, hauran de disposar d’uns ingressos econòmics, iguals o inferiors als establerts anualment per a la pensió mínima de jubilació als 65 anys amb cònjuge a càrrec.

Les persones que estiguin en possessió del certificat de reconeixement de discapacitat, hauran de disposar d’uns ingressos econòmics, iguals o inferiors als establerts anualment pel Salari Mínim Interprofessional.

Per al càlcul dels ingressos en el cas dels menors d’edat que estiguin en possessió del certificat de disminució amb un grau igual o superior al 33%, es prendrà com a referència l’import resultant del càlcul de la mitjana dels ingressos de la unitat familiar de convivència. A aquests efectes, s’entendrà com a unitat familiar de convivència el pare, la mare o tutors legals i els germans que estiguin empadronats amb el sol·licitant..

c) Disposar, com a màxim, de l'habitatge habitual, una sola plaça de pàrquing i d'un traster en vers els quals es disposi del dret de propietat, possessió o usdefruit i d'un segon bé immoble en propietat amb un ús diferent i amb un valor cadastral no superior a 10.000 EUR.

En situacions acreditades de separacions matrimonials o divorcis, o d'altres circumstàncies anàlogues en què s'hagi assignat judicialment el dret d'ús i gaudi de l'habitatge familiar a l'altre cònjuge o parella, i de situacions de mobilitat reduïda que hagi motivat el traslladat de la residència habitual a un altre domicili per motius d'accessibilitat, no es tindrà en compte el valor cadastral del segon immoble.

d) Disposar com a màxim d’un vehicle de tracció mecànica.

Quin cost té?

Cap

En quines dates es pot fer?

Sempre

Com i on es pot fer?

- Les sol·licituds de majors d’edat es podran tramitar personalment al Servei d'Atenció Ciutadana

- Les sol·licituds de menors d’edat es podran tramitar personalment a l'Agència d'Atenció a les Persones amb Dependència

Quins documents s'han de portar?

Si s’autoritza l’Ajuntament a consultar telemàticament amb altres administracions les dades personals necessàries per comprovar el compliment de requisits:

 1. Document d'identitat original.
 2. Darrera nòmina en els casos de sol·licitants amb discapacitat en situació d’alta a la Seguretat Social per la realització d’una activitat laboral.
 3. Les situacions de separacions matrimonials, divorci i altres anàlogues en què s'hagi adjudicat l'habitatge habitual al
  cònjuge o parella s'acreditaran amb la sentència judicial on consti l'assignació de l'habitatge familiar.
 4. Ordre de protecció a favor de la víctima o sentència condemnatòria dels fets que van ocasionar l'ordre de protecció, o bé informe del Ministeri Fiscal que indiqui l'existència d'indicis que la persona denunciant és víctima de violència de gènere, en el cas que la persona sol·licitant no complexi els dos anys d'empadronament a Mataró.

Si no sautoritza l’Ajuntament a la consulta de dades personals caldrà aportar, a més:

 1. Sol·licitud, segons model normalitzat 
 2. Document d’identitat (DNI, NIE o passaport)
 3. Declaració de renda o certificat de la Delegació d’Hisenda en cas de no tenir obligació de realitzar-la
 4. Certificat de titularitat cadastral
 5. Certificat de pensió de l’any en curs emès per l’Institut Nacional de la Seguretat Social
 6. Les persones pensionistes per incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa han d’aportar certificat de pensió de l’any en curs on consti expressament pensió per invalidesa.
 7. Les persones afectades per una discapacitat han d’aportar certificat de reconeixement de discapacitat emès per la Generalitat de Catalunya.
 8. Les persones afectades per una discapacitat acreditada, en situació d’alta a la Seguretat Social per la realització d’una activitat laboral han d’aportar certificat d’empresa acreditant els ingressos i informe de vida laboral emès per l’Institut Nacional de la Seguretat Social. 
 9. Les persones menors d’edat afectades per una discapacitat acreditada han d’aportar mitjançant els seus tutors o representants legals declaració de renda de la unitat familiar de convivència (pares, tutors legals i germans) empadronats amb el sol•licitant. En cas de no tenir obligació cal aportar certificat de pensions emès per l’Institut Nacional de la Seguretat Social de tots els membres de la unitat familiar, informe de vida laboral i certificat d’empresa acreditant els ingressos dels membres de la unitat familiar de convivència.
 10. Qualsevol altra documentació necessària per acreditar els ingressos i la resta de requisits necessaris per a l’obtenció del carnet blau.

Quant temps triga la resposta?

La resposta és immediata, excepte en els casos de menors d’edat que pot trigar com a màxim un mes.

Quina documentació es lliura?

Carnet blau.

Altres informacions d'interès:

Al següent enllaç trobareu informació sobre la quantia mínima de la pensió de jubilació per a majors de 65 anys amb cònjuge a càrrec:  Seguretat Social

Al següent enllaç trobareu informació sobre el Salari Mínim Interprofessional: Seguretat Social

Marc legal:

Formularios para su descarga

Sol·licitud de Carnet Blau per a menors d'edat

Sol·licitud de Carnet Blau per a menors d'edat

Sol·licitud de Carnet Blau

Sol·licitud de Carnet Blau

Plantillas.

Fichero que contiene todas las plantillas del procedimiento.

PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Procesando su petición...
Por favor espere.
Por favor espere.