Si us plau, esperi.
Si us plau, esperi.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : IBI (Impost Béns Immobles): Bonificació per a obres que fomentin l'estalvi energètic i energies renovables

Descripció

IBI (Impost Béns Immobles): Bonificació per a obres que fomentin l'estalvi energètic i energies renovables

Iniciar tràmit

Detalls

Nom del tràmit
IBI (Impost Béns Immobles): Bonificació per a obres que fomentin l'estalvi energètic i energies renovables
Què és i per a què serveix?

Sol·licitud d'una bonificació del 50% en l'impost sobre béns immobles per un període de 3 anys, de la qual poden gaudir béns immobles en els que s'hagi instal·lat sistemes per l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol, durant els tres períodes impositius següents a la instal·lació.

Qui ho pot demanar?

El titular de l'Impost sobre béns immobles que hagi instal·lat aquests sistemes. La sol·licitud estarà condicionada als següents aspectes:

 • No procedirà la bonificació quan la instal·lació sigui obligatòria d'acord amb la normativa específica en la matèria. 
 • La instal·lació estigui degudament legalitzada i/o registrada en l'òrgan competent de la Generalitat de Catalunya.
 • El titular de l'Impost sobre béns immobles hagi presentat a l'Ajuntament el comunicat d'obres que correspongui.
 • El titular de l'Impost sobre béns immobles justifiqui la seva participació econòmica, en el cas d'instal·lacions comunitàries. 
 • Les bonificacions aplicables sobre l'Impost de béns immobles no són acumulables. En el cas que el titular de l'Impost sobre béns immobles tingui dret a dues o més, únicament li serà concedida la més favorable. 


Quin cost té?

Cap.

En quines dates es pot fer?

Dins el termini de tres mesos posteriors a la data de registre del tràmit de legalització de la instal·lació a l'òrgan competent de la Generalitat. 

Com i on es pot fer?

Quins documents s'han de portar?

Cal presentar el model de sol·licitud establert i adjuntar-hi la documentació següent:

 1. Document d'identitat DNI/NIE.
 2. Identificació del bé immoble, com ara rebut de l'IBI (que en cas de fer la tramitació de manera presencial es facilita al mateix moment) o escriptura de propietat. 
 3. Document d'admissió del comunicat d'obres de l'Ajuntament
 4. Factura de la instal·lació executada, signada i segellada per l'empresa instal·ladora
 5. En el cas d'instal·lacions col·lectives en edificacions amb divisió de propietat horitzontal, còpia de l'acta de la comunitat de propeitaris que inclogui: 
  1. Acord de participació i repartiment de costos de la instal·lació
  2. Consentiment exprés signat per tal que un tercer representi una sol·licitud única de bonificació en nom dels participants, actuant com a representant, si escau. 
 6. Justificant de presentació de la declaració responsable per a instal·lacions tèrmiques i elèctriques en edificis a l'òrgan competent de la Generalitat de Catalunya. 

Quant temps triga la resposta?

Sis mesos.

Quina documentació es lliura?

Comprovant de la sol·licitud.

Preguntes més freqüents:

Durant quants anys podré gaudir d'aquesta bonificació?

 • El termini de durada d'aquesta bonificació és de 3 anys a partir del següent al de la finalització de la instal·lació.

Hi ha alguna incompatibilitat amb altres beneficis fiscals?

 • Aquesta bonificació és incompatible amb les bonificacions aplicades sobre el mateix impost. 
 • Bonificació de l'IAE
Límits de l'abast de la bonificació
 • Únicament es podrà gaudir d'aquesta bonificació un sol cop per edifici o solar.
 • No tindran dret a la bonificació a les ampliacions o modificacions de les instal·lacions existents.
 • L'import acumulat en els tres anys no pot superar el cost de la participació econòmica del sol·licitant en les instal·lacions col·lectives, o el cost de la instal·lació, en cas d'una d'individual, amb el límit màxim de bonificació acumulada de 2.250 euros (750 euros per any)
Marc legal:

Ordenances Fiscals

Guia del contribuent

Formularis per a la seva descàrrega

Sol·licitud de bonificació de l'IBI per obres que fomentin l'estalvi energètic i energies renovables

Sol·licitud de bonificació de l'IBI per a obres que fomentin l'estalvi energètic i energies renovables

PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.