Si us plau, esperi.
Si us plau, esperi.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : Plusvàlua (Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys): Exempció per dacions en pagament i execució hipotecària del domicili habitual

Descripció

Plusvàlua (Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys): Exempció per dacions en pagament i execució hipotecària del domicili habitual

Iniciar tràmit

Detalls

Nom del tràmit
Plusvàlua (Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys): Exempció per dacions en pagament i execució hipotecària del domicili habitual.
Què és i per a què serveix?

En els casos en què es produeix un canvi de nom o titularitat de l’habitatge habitual com a conseqüència de la dació en pagament o per execució hipotecària notarial o judicial es podrà tenir dret a l'exempció de la liquidació de la plusvàlua.

Qui ho pot demanar?

El transmitent de l'habitatge habitual, que ha de ser una persona física, quan la transmissió s’hagi fet per raó de dació en pagament de deute hipotecari, per execució hipotecària judicial o notarial que recaigui sobre aquest per a la cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca contrets amb entitats de crèdit o qualsevol altre entitat que, de manera professional, realitzi l’activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris.

 

Qui pot acollir-s'hi?

Per tenir dret a l’exempció de la liquidació caldrà que concorrin els següents requisits:

  1. Que el deutor o qualsevol altre membre de la seva unitat familiar no disposi d’altres béns per satisfer el deute hipotecari.
  2. Que el bé immoble transmès sigui l'habitatge habitual del contribuent durant, al menys els dos anys anteriors a la transmissió o des del moment de l'adquisició si aquest termini fos inferior als dos anys. 
Quin cost té?

La presentació de la sol·licitud no té cap cost.

En quines dates es pot fer?

La declaració s'haurà de presentar en el termini de trenta dies hàbils des de la data en què es produeixi la transmissió. 

Com i on es pot fer?

- Per internet adjuntant, si és el cas, la documentació requerida

- Personalment a les oficines del Servei d'Atenció Ciutadana

Quins documents s'han de portar?

Declaració segons model  normalitzat i

  1. Escriptura pública on es formalitzi la dació en pagament o l'execució hipotecària notarial (copia simple o fotocòpia autèntica) i en els casos de resolució judicial, manament judicial de l'adjudicació de l'immoble. 
  2. DNI del declarant.
  3. Llibre de família, si hi ha fills menors d'edat.
Quant temps triga la resposta?

Sis mesos des del dia següent a la presentació de la sol·licitud

Quina documentació es lliura?

Resguard de la sol·licitud en el moment de la seva presentació i, posteriorment, comunicació de la resolució de la concessió o denegació de l'exempció, i en el seu cas, liquidació de l'impost. 

Preguntes freqüents:

Si ja es té la liquidació i/o s’ha tramitat un fraccionament a terminis, es pot demanar l’exempció?

Sí, es pot demanar l’exempció si reuneix els requisits esmentats, sempre que ho justifiqui amb els documents que li siguin requerits.

Com se sap si s’ha concedit l’exempció de la liquidació?

Les persones que vulguin acollir-se a aquesta exempció rebran contesta formal mitjançant decret de concessió o denegació de la mateixa. En cas de denegació es concedirà termini per al·legar amb proves allò que considerin. Un cop exhaurit el termini, sense haver efectuat al·legacions, la denegació esdevindrà definitiva.

On es pot trobar més informació ?

Ordenances Fiscals 2.1 IMPOST MUNICIPAL SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA. (IIVTNU)


Art. 123 Llei 18/2014, de 15 d’octubre, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència

Espai de Tributs - Plusvàlua

Formularis per a la seva descàrrega

Sol·licitud d'exempció d'IIVTNU per dació en pagament o execució hipotecària

Sol·licitud d'exempció d'IIVTNU per dació en pagament o execució hipotecària

PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.