Si us plau, esperi.
Si us plau, esperi.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : Plusvàlua (Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys): Bonificació en casos d'herència per local afecte a activitats empresarials o professionals

Descripció

Plusvàlua (Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys): Bonificació en casos d'herència per local afecte a activitats empresarials o professionals

Iniciar tràmit

Detalls

Nom del tràmit
Plusvàlua (Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys): Bonificació en casos d’herència per local afecte a activitats empresarials o professionals
Què és i per a què serveix?

Local afecte a activitat

L’import de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys tindrà una bonificació de fins un 95% de la quota, en les transmissions mortis causa de locals afectes a activitats empresarials o professionals, exercides a títol individual, sempre que els adquirents siguin el cònjuge, les parelles de fet, els descendents o ascendents i quan el valor del local transmès suposi com a mínim un 33% respecte del total dels béns adjudicats al beneficiari.

El percentatge de bonificació es calcularà en funció del valor cadastral del sòl que tingui l’immoble. Consulteu quadre de valors de sòl i percentatges de bonificació a l'ordenança fiscal

Qui ho pot demanar?

Els propietaris (hereus) que es trobin en la situació indicada a l'apartat "Què és i per a què serveix?"

Quin cost té?

La presentació de la bonificació no té cap cost.

En quines dates es pot fer?

En el termini de sis mesos des de la defunció o d’un any si es va sol·licitar la pròrroga, o bé, dins del termini de pagament voluntari indicat en la liquidació emesa dins del període legal de presentació.

Com i on es pot fer?

- Per internet adjuntant, si és el cas, la documentació requerida.

- Presencialment o per correu postal a les oficines del Servei d'Atenció Ciutadana 

Quins documents s'han de portar?

Model normalitzat de sol·licitud de bonificació i:

  • Escriptura d’acceptació d’herència.
  • Acreditació de l'activitat desenvolupada i la seva continuïtat pel cònjuge, parella de fet, ascendents o descendents
Quant temps triga la resposta?

Sis mesos a comptar des del dia següent a la presentació de la sol·licitud. 

Quina documentació es lliura?

Comprovant de la sol·licitud en el moment de la seva presentació i, posteriorment, comunicació de la resolució de la concessió o denegació de la bonificació i liquidació de l'impost. 

Marc legal:

Ordenances Fiscals 2.1 IMPOST MUNICIPAL SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA. (IIVTNU)

Espai de Tributs - Plusvàlua

Formularis per a la seva descàrrega

Sol·licitud de bonificació a la plusvàlua en casos d'herència per local afecte

Sol·licitud de bonificació a la plusvàlua en casos d'herència per local afecte

PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.