Si us plau, esperi.
Si us plau, esperi.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : Llicències d'activitats: Sol·licitud d'informe urbanístic de compatibilitat de l'activitat amb el planejament

Descripció

Llicències d'activitats: Sol·licitud d'informe urbanístic de compatibilitat de l'activitat amb el planejament

Iniciar tràmit

Detalls

Nom del tràmit
Llicències d'activitats: Sol·licitud d'informe urbanístic de compatibilitat de l'activitat amb el planejament.
Què és i per a què serveix?

És l’informe previ en el qual l’Ajuntament es pronuncia sobre la compatibilitat de l’activitat projectada amb el planejament vigent.

Qui ho pot demanar?

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un centre o establiment/ o representant legal.

Quin cost té?

El que estableixen les Ordenances Fiscals (3.2 TAXA PELS DOCUMENTS QUE EXPEDEIXI O QUE ESTENGUI L’ADMINISTRACIÓ O LES AUTORITATS MUNICIPALS A INSTÀNCIA DE PART)

Mitjans de pagament

La liquidació de taxes es pot abonar a les entitats bancàries col·laboradores.

En quines dates es pot fer?

En qualsevol moment.

Com i on es pot fer?

Per internet adjuntant, si és el cas, la documentació requerida

- Presencialment

Important: A partir de l'1 de febrer de 2018 les persones jurídiques titulars d'activitats (empreses, entitats, ....) podran presentar aquest tipus de sol·licituds només per internet o a les oficines Mataró Empresa i a Atenció i Informació del Servei de Llicències.

Quins documents s'han de portar?
  • Sol·licitud d’informe urbanístic associat a la tramitació d’activitats (segons (Model normalitzat FM1646) acompanyat de:
  • Plànol d’emplaçament que permeti una identificació de la finca.
  • Plànol del local de l’activitat amb indicació de la posició del local respecte a la totalitat de la finca.
  • Memòria descriptiva de l’activitat projectada (naturalesa, característiques, necessitats d’ús, etc). En la memòria cal acreditar que l’espai físic on es preveu desenvolupar l’activitat té la condició de local mitjançant les següents opcions:
- Indicar la referència de la llicència urbanística on consti la descripció del local.  
- Indicar la referència de la llicència o comunicació d’activitats, i aportar certificació emesa per personal tècnic competent relativa a la superfície construïda, l’antiguitat i solidesa del local, que aquest reuneix les condicions tècniques materials mínimes per a considerar-se local i les condicions tècniques especifiques de l’ús al que s’adscriu l’activitat.
  • En cas d’activitats subjectes a la legislació d’accidents greus o que tenen algunes de les substàncies químiques o categoria de substàncies tòxiques o molt tòxiques incloses en aquesta legislació d’accidents greus, d’acord amb la normativa de seguretat industrial.

Quant temps triga la resposta?

Un mes, i si es tracta d’una comunicació prèvia 20 dies.

Efectes del silenci administratiu

Hi ha resolució. En cas de no resolució dintre del termini continua la tramitació dels procediments als quals es vincula, sens perjudici que no es podran adquirir per silenci administratiu facultats o drets contraris a l’ordenament jurídic.

 

L’informe urbanístic té un període de vigència de sis mesos, transcorregut el qual deixa de tenir validesa.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Quina documentació es lliura?

Resguard de la sol·licitud

Autoliquidació de la taxa (rebut). 

Un cop resolt el tràmit es lliura certificat sol·licitat.

Altres informacions d'interès:

T A A C (Taula d’Accessibilitat a les Activitats a Catalunya) (informació sobre requeriments d'accessibilitat en establiments d'ús públic)

Llistat de carrers que han de ser amb llicència provisional 2014

Plànols d'ordenació del Pla General 96

Relació normativa pla general vigent

Registre de planejament urbanístic de Catalunya

Seu electrònica del cadastre (per consultar la referència cadastral)

Marc legal:

Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme

Relació normativa pla general vigent

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procedimient Administratiu Comú de les Administracions Públiques

Instruccions tècniques de l'Ordenança d'intervenció municipal d'Activitats

Ordenança reguladora del soroll i les vibracions

Ordenances Fiscals 

Formularis per a la seva descàrrega

Sol·licitud d'informe urbanístic de compatibilitat de l'activitat amb el planejament

Sol·licitud d'informe urbanístic de compatibilitat de l'activitat amb el planejament

Autorització per presentar documentació en nom d'una altra persona

Autorització per presentar documentació en nom d'una altra persona

Plantilles.

Fitxer que conté totes les plantilles del procediment.

PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.