Si us plau, esperi.
Si us plau, esperi.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : Llicències d'activitats: Sol·licitud d'informe previ en matèria d'incendis

Descripció

Llicències d'activitats: Sol·licitud d'informe previ en matèria d'incendis

Iniciar tràmit

Detalls

Nom del tràmit
Llicències d'activitats: Sol·licitud d'informe previ en matèria d'incendis
Què és i per a què serveix?

És l'informe en matèria de prevenció d'incendis que s'ha de sol·licitar amb anterioritat a la presentació de la comunicació prèvia d'una activitat considerada de risc  important en matèria d’incendis, quan aquesta estigui inclosa en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer.

Posteriorment a l’obtenció de l’informe favorable, caldrà realitzar l’acte de comprovació en matèria d’incendis i procedir a efectuar la comunicació prèvia corresponent.

Termini de presentació

S'ha de sol·licitar amb anterioritat a la presentació de la comunicació prèvia d'una activitat considerada de risc  important en matèria d’incendis.

Qui ho pot demanar?

El titular de l'activitat/ o representant.

Quin cost té?

El que estableixen les Ordenances Fiscals (3.7.- TAXA PER LES LLICÈNCIES AMBIENTALS, AUTORITZACIONS AMBIENTALS I COMUNICACIONS PRÈVIES, I PELS CONTROLS POSTERIORS A L’INICI DE L’ACTIVITAT)

Mitjans de pagament

La liquidació de taxes es pot abonar a les entitats bancàries col·laboradores.

En quines dates es pot fer?

Sempre.
Prèviament a l’inici de l’activitat i de la presentació de la corresponent comunicació prèvia o llicència d’obres, i en cas d’haver tramitar-se llicència o comunicació prèvia d’obres, caldrà presentar la documentació en l’expedient d’obres. 

Com i on es pot fer?

- Per internet adjuntant, si és el cas, la documentació requerida

- Presencialment

Important: A partir de l'1 de febrer de 2018 les persones jurídiques titulars d'activitats (empreses, entitats, ....) podran presentar aquest tipus de sol·licituds només per internet o a les oficines Mataró Empresa i a Atenció i Informació del Servei de Llicències.

Quins documents s'han de portar?
  • Sol·licitud (segons model normalitzat FM1642)
  • Portada de la documentació tècnica (formulari SP01 del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya)
  • Certificat de coincidència entre el suport electrònic i el suport paper (formulari SP02 del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya)
  • Projecte tècnic descriptiu i justificatiu del compliment de la reglamentació tècnica aplicable en matèria d’incendis.
  • En cas d’actuar com a representant legal, declarar que es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
 
Quant temps triga la resposta?

El termini per resoldre la petició d’informe per part de l’òrgan de la Generalitat és de dos mesos des que entra la petició fins que s’emet l’informe.  En el cas que, un cop transcorregut aquest termini no s'hagi emès l'informe, s'entén que l'informe és favorable.

Efectes del silenci administratiu

Si en el termini de dos mesos no s'ha emès l'informe, aquest es considera favorable.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Quina documentació es lliura?

Còpia de la sol·licitud registrada.

Autoliquidació de la taxa (rebut). 

Altres informacions d'interès:

L’Ajuntament trametrà la sol·licitud a l’òrgan competent de la Generalitat, el qual emetrà l’informe en un termini de dos mesos, i el farà arribar a l’Ajuntament que, alhora, el notificarà a l’interessat.

No caldrà realitzar novament aquest tràmit:

  • En el supòsit d’haver tramitat una llicència d’obres i haver efectuat ja el control preventiu en matèria d’incendis.
  • En el supòsit que una activitat, sense ser modificada, canviï de titularitat i ja disposi d’aquest control preventiu en matèria d’incendis.
Marc legal:

Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis

Ordenances Fiscals

Formularis per a la seva descàrrega

Sol·licitud d'informe previ en matèria d'incendis

Sol·licitud d'informe previ en matèria d'incendis

Autorització per presentar documentació en nom d'una altra persona

Autorització per presentar documentació en nom d'una altra persona

Plantilles.

Fitxer que conté totes les plantilles del procediment.

PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.