Si us plau, esperi.
Si us plau, esperi.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : Salut Pública: Sol·licitud d'autorització sanitària de funcionament d'establiments de tatuatge, pírcing i micropigmentació

Descripció

Salut Pública: Sol·licitud d'autorització sanitària de funcionament d'establiments de tatuatge, pírcing i micropigmentació

Iniciar tràmit

Detalls

Nom del tràmit
Salut Pública: Sol·licitud d'autorització sanitària de funcionament d'establiments de tatuatge, pírcing i micropigmentació
Què és i per a què serveix?

És la declaració que s'ha de presentar conforme el titular de l'establiment i de l'activitat manifesta que compleix i aplica els requisits establerts a la legislació sanitària i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l'exercici d'aquesta activitat.

Se sotmeten a aquest règim els establiments  de tatuatge, pírcing i micropigmentació

Termini de presentació

Previ al funcionament de l’activitat

Qui ho pot demanar?

El titular de l'activitat o el seu representant.

Quin cost té?

El que estableixen les Ordenances Fiscals (3.7.- TAXA PER LES LLICÈNCIES AMBIENTALS, AUTORITZACIONS AMBIENTALS I COMUNICACIONS PRÈVIES, I PELS CONTROLS POSTERIORS A L’INICI DE L’ACTIVITAT)

En quines dates es pot fer?

Sempre.
La declaració responsable es presenta quan es vol iniciar una activitat de tatuatge, pírcing i micropigmentació, i un cop finalitzades les obres i instal·lacions necessàries per dur-la a terme.

Com i on es pot fer?

- Per internet adjuntant, si és el cas, la documentació requerida

- Presencialment al Servei d’Atenció Ciutadana 

Quins documents s'han de portar?

Sol·licitud (model normalitzat)


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR EN TOTS ELS CASOS

 • Fotocòpia del CIF de l’empresa ( DNI o NIF si és una persona física) on consti la raó social i el domicili social.
 • En cas de canvi de titular/ Raó social o CIF/NIF, la fotocòpia ha de ser del nou CIF o NIF on constin les noves dades.


DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL EN CADA CAS


PER A AUTORITZACIÓ INICIAL

 • Descripció detallada de les instal·lacions amb plànols.
 • Descripció detallada de les activitats que es pretenen dur a terme en el local.
 • Descripció detallada dels materials a utilitzar, i dels equipaments i instrumentals destinats a les operacions d’esterilització i desinfecció, així com les seves corresponents autoritzacions administratives.
 • Descripció dels procediments de neteja i desinfecció de les instal·lacions.
 • Documentació acreditativa de la formació del personal aplicador, de conformitat amb el què estableix el capítol V del decret 90/2008, de 22 d’abril, pel qual es regulen les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing, així com els requisits higienicosanitaris que han de complir els establiments on es realitzen aquestes pràctiques.
 • Acreditació de la recollida de residus de risc mitjançant còpia del contracte amb un gestor autoritzat de residus sanitaris.
 • Document informatiu (consentiment informat) sobre les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing a lliurar a la persona usuària d’acord amb l’article 5.2 del decret 90/2008, de 22 d’abril.

PER A CANVI DE TITULAR O RAÓ SOCIAL/ CANVI DE NIF O CIF / CANVI DE DOMICILI SOCIAL

 • Fotocòpia simple del document públic o privat acreditatiu del canvi (en cas de document privat ha d’estar signat per les dues parts, escriptura de constitució i modificacions d’entitats jurídiques, nou NIF o CIF, nou domicili social,...).
 • Per a canvis de titular o de raó social, cal aportar document acreditatiu conforme s’ha tramitat el canvi de titular o de raó social en la llicència d’activitats.

AMPLIACIÓ O CANVI D’INSTAL•LACIONS O D’ACTIVITAT

 • Memòria descriptiva de la nova activitat i/o les noves instal·lacions.
 • Si s’han produït canvis en les instal·lacions, aportar plànol o croquis de l’establiment. Cal incloure la situació de les sales de treball, d’esterilització, distribució de les lliteres, armaris per al material, armaris per a la roba de treball, situació de superfícies de treball, altres equipaments, punts d’aigua, rentamans...
 • Dades del personal: Aportar llistat de les persones que treballen a l’activitat amb fotocòpia del DNI, fotocòpia del certificat de vacunació d’Hepatitis B i Tètanus i del diploma del curs de formació higienicosanitària o equivalent. 

Quant temps triga la resposta?

Fins a tres mesos

Efectes del silenci administratiu

No opera.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Quina documentació es lliura?

En el moment de la presentació, còpia de la sol·licitud.

Posteriorment s’envia resolució amb el número d’autorització atorgat.

Altres informacions d'interès:

Quan el servei tècnic municipal, en comprovar les dades consignades a aquesta declaració responsable detecti qualsevol inexactitud, falsedat o omissió ho posarà en coneixement de la persona titular, que tindrà deu dies per corregir-la i/o perfeccionar-la.

Si la inexactitud, falsedat o omissió tenen caràcter essencial el servei tècnic municipal elevarà proposta a l’òrgan municipal competent per tal que, prèvia audiència a la persona interessada dicti un acte administratiu en virtut del qual es declari sense efecte la declaració.

Marc legal:

Llei 39/2015 d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques

Decret 90/2008, de 22 d'abril, pel qual es regulen les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing, així com els requisits higienicosanitaris que han de complir els establiments on es realitzen aquestes practiques

Formularis per a la seva descàrrega

Autorització per presentar documentació en nom d'una altra persona

Autorització per presentar documentació en nom d'una altra persona

Sol·licitud d'autorització sanitària per a establiments de tatuatge, pírcing i micropigmentació

Sol·licitud d'autorització sanitària per a establiments de tatuatge, pírcing i micropigmentació

Plantilles.

Fitxer que conté totes les plantilles del procediment.

PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.