Si us plau, esperi.
Si us plau, esperi.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : Llicències d'activitats: Comunicació prèvia municipal per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari

Descripció

Llicències d'activitats: Comunicació prèvia municipal per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari

Iniciar tràmit

Detalls

Nom del tràmit
Llicències d'activitats: Comunicació prèvia municipal per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari
Què és i per a què serveix?

És el títol habilitant per poder realitzar un espectacle públic o exercir una activitat recreativa de caràcter extraordinari sota la seva responsabilitat.

Estan inclosos els espectacles públics i activitats recreatives de carácter extraordinari següents:

 • Amb motiu de festes o revetlles populars.
 • Els d’interès públic o cultural amb un aforament inferior de 150 persones, que es duent a terme ocasionalment en espais oberts al públic o en establiments de pública concurrència.
 • Actuacions en directe en establiments de pública concurrència, d’acord amb el catàleg del Decret 112/2010.
Requisits previs
 • Cal sol·licitar prèviament o simultàniament l’autorització d’utilització o aprofitament de béns de domini públic quan calgui.
 • Cal presentar el pla d’autoprotecció a través del Registre electrònic de plans d’autoprotecció (Hermes), si cal d’acord amb l’annex I del Decret 30/2015, de 3 de març (cas recinte en capacitat o aforament >1000 persones; =>2000 persones, etc), o si l’activitat es realitza en un centre amb una autorització diferent de la que es pretén realitzar.
 • Informe favorable en matèria d’incendis d’acord amb l’article 23 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer (a) activitats de caràcter esporàdic amb aforament > 500 persones en establiments tancats o a 1000 persones en espais oberts; b) estructures desmuntables i itinerants, com carpes, entoldats o tendals, entre d’altres amb un aforament > 1000 persones).
Qui ho pot demanar?

El titular de l'activitat o representant legal, en aquest cas declarant la representació amb la qual s'actua.

Quin cost té?

El que estableixen les Ordenances Fiscals (3.7.- TAXA PER LES LLICÈNCIES AMBIENTALS, AUTORITZACIONS AMBIENTALS I COMUNICACIONS PRÈVIES, I PELS CONTROLS POSTERIORS A L’INICI DE L’ACTIVITAT)

Mitjans de pagament

La liquidació de taxes es pot abonar a les entitats bancàries col·laboradores.

En quines dates es pot fer?

Sempre.

Com i on es pot fer?

- Per internet adjuntant, si és el cas, la documentació requerida

- Personalment a:

Oficina d'Atenció i Informació del Servei de Llicències i Disciplina d'Obres i Activitatso al Servei d'Atenció Ciutadana

- Les empreses o autònoms també poden efectuar aquesta tramitació a l'Oficina Mataró Empresa sol·licitant cita prèvia per internet 

Important: A partir de l'1 de febrer de 2018 les persones jurídiques titulars d'activitats (empreses, entitats, ....) han de presentar aquest tipus de sol·licituds només per internet o a les oficines Mataró Empresa i a Atenció i Informació del Servei de Llicències.

Quins documents s'han de portar?
 • Comunicació prèvia d'activitat recreativa extraordinària (segons model normalitzat FM1652) 
 • Memòria (identificació espectacle o activitat, dates i horaris, dades persones responsables, descripció espectacle o activitat i nombre màxim de persones d’assistència, mesures de personal de seguretat privada i control d’accés, i petició de serveis municipals afectats, identificació de titulars de l’establiment i document de conformitat amb l’espectacle o activitat, informe de prevenció i seguretat en matèria d’incendis).
 • Si escau, s’acompanyen les llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic.
 • Declaració responsable en relació a la pòlissa o el contracte d’assegurances de responsabilitat civil.
 • Declaració de les dades que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat d'acord amb la legislació, amb especificació de la Llei en la qual s’empara.
 • Còpia del DNI o NIF del titular si és a primera sol·licitud o comunicació que formula la persona interessada. En cas que el sol·licitant de la llicència o comunicació sigui una persona jurídica, caldrà aportar fotocòpia del DNI de la persona representant i acreditar la seva representació legal.
 • Comunicació del servei de recollida i tractament de residus comercials i industrials assimilables als municipis (segons model normalitzat FM1338)
Quant temps triga la resposta?

Immediata.

Efectes del silenci administratiu

No hi ha resolució.  Però en cas que l’espectacle o activitat afecti a la matèria de seguretat ciutadana i trànsit, i l’Ajuntament emeti informe al respecte, es traslladarà al sol·licitant.

Les comunicacions presentades amb el que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada en vigor al Registre general de l’Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l’activitat comunicada. La presentació de la comunicació prèvia faculta a l’Ajuntament per verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen.

La comunicació no atorga a la persona o empresa titular de l’activitat facultats sobre el domini públic, el servei públic o els béns col·lectius, ni cobertura a efectes contraris a l’ordenament vigent.

La inexactitud, falsedat o omissió de qualsevol dada consignada en aquest document serà posada en coneixement de la persona titular que disposarà d’un termini per corregir-la o perfeccionar-la, sens perjudici del dret a presentar al·legacions en el termini de 10 dies a comptar de la notificació i de les responsabilitats a les quals s’hagués de fer front.

En cas que es constati algun incompliment s’iniciarà un procediment d’esmena d’una durada màxima de dos mesos, que no comportaria la suspensió de l’activitat, tret que hi hagués risc per a les persones, els béns o el medi ambient.

Aquest procediment d’esmena és independent i compatible amb un possible procediment sancionador, i supletori en els casos en què la normativa sectorial de l’activitat no estableixi un procediment específic.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Quina documentació es lliura?

Còpia de la sol·licitud que correspon al títol habilitant per l’exercici de l’activitat, i còpia de l’informe que emeti l’Ajuntament en cas que l’espectacle o activitat afecti la matèria de seguretat ciutadana i trànsit.

No hi ha resolució. El titular de l’activitat pot acreditar la comunicació mitjançant còpia de la documentació presentada, segellada pel Registre general municipal. En qualsevol cas, aquesta còpia formal de la comunicació i de la memòria de l’activitat ha d’estar en tot moment a disposició del personal de control i d’inspecció, en el domicili de l’activitat.

Autoliquidació de la taxa (rebut).

Altres informacions d'interès:

T A A C (Taula d’Accessibilitat a les Activitats a Catalunya) (informació sobre requeriments d'accessibilitat en establiments d'ús públic)

Llistat de carrers que han de ser amb llicència provisional 2014

Plànols d'ordenació del Pla General 96

Relació normativa pla general vigent

Registre de planejament urbanístic de Catalunya

Seu electrònica del cadastre (per consultar la referència cadastral)

Tràmits relacionats: Ajuts per al foment de l'activitat econòmica:
Marc legal:

Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.

Decret 112/2010, de 31 d'agost, Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives

Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.

Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procedimient Administratiu Comú de les Administracions Públiques

Instruccions tècniques de l'Ordenança d'intervenció municipal d'Activitats

Ordenança reguladora del soroll i les vibracions

Ordenances fiscals

Formularis per a la seva descàrrega

Declaració responsable de disposar d'assegurança de RC

Declaració responsable de disposar d'assegurança de RC

Comunicació prèvia d'activitat recreativa extraordinària

Comunicació prèvia d'activitat recreativa extraordinària

Autorització per presentar documentació en nom d'una altra persona

Autorització per presentar documentació en nom d'una altra persona

Comunicació d'alta, baixa o variació del servei de recollida i tractament de residus comercials i in

Comunicació d'alta, baixa o variació del servei de recollida i tractament de residus comercials i industrials

Plantilles.

Fitxer que conté totes les plantilles del procediment.

PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.