Si us plau, esperi.
Si us plau, esperi.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : Llicències d'activitats: Comunicació prèvia de canvi de titularitat d'activitats

Descripció

Llicències d'activitats: Comunicació prèvia de canvi de titularitat d'activitats

Iniciar tràmit

Detalls

Nom del tràmit
Llicències d'activitats: Comunicació prèvia de canvi de titularitat d'activitats
Què és i per a què serveix?

Es tramita quan la persona o empresa titular d’una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l’Ajuntament que transmet el corresponent títol que l’habilitava per exercir l’activitat.

Amb la comunicació s’acredita la subrogació del nou titular en els drets i deures derivats de la llicència o comunicació prèvia. 

Així mateix, amb la presentació d'aquest tràmit s'esdevé formalitzada l'alta al padró de la Taxa per la prestació del servei de residus municipals generats en les activitats d'acord amb l'art. 14 de l'ordenança reguladora de la mateixa.

Requisits prèvis:

El titular transmitent ha de disposar de la llicència o comunicació prèvia vigent.

No es podrà transmetre la llicència o comunicació prèvia, si el nombre de les que es poden atorgar o presentar sigui limitat, o que s’hagin concedit o rebut, comprovat i controlat tenint en compte les característiques particulars dels subjectes autoritzats inicialment. 

No es poden transmetre activitats quan estiguin en tràmit, tinguin obert un expedient sancionador o de qualsevol altre procediment d'exigència de responsabilitats administratives, mentre no s'hagi complert la sanció imposada o no s'hagi resolt l'arxiu de l'expedient per manca de responsabilitats. Tampoc es poden transmetre quan es troben subjectes a un expedient de revocació o caducitat, fins que no hi hagi una resolució ferma que confirmi la llicència o la validesa de la comunicació prèvia.
 
En cas que el transmitent no pugui formalitzar la comunicació a l’Ajuntament, serà suficient serà suficient que l’adquirent acompanyi la documentació acreditativa del negoci jurídic que ha produït efectivament la transmissió de la titularitat del negoci i de les llicències o dels drets que genera la formalització de les comunicacions prèvies.
 
Una vegada produïda la transmissió, les responsabilitats i les obligacions dels antics titulars derivades de les llicències, de les comunicacions prèvies o les declaracions responsables són assumides pels nous titulars. En defecte de comunicació, els subjectes que intervenen en la transmissió són responsables solidaris de la responsabilitat que es pugui derivar. 
Termini de presentació:

S’ha de presentar en el termini màxim d’un mes des de que es va produir la transmissió.

Qui ho pot demanar?

El titular de l'activitat o representant.

Quin cost té?

El que estableixen les Ordenances Fiscals (3.7.- TAXA PER LES LLICÈNCIES AMBIENTALS, AUTORITZACIONS AMBIENTALS I COMUNICACIONS PRÈVIES, I PELS CONTROLS POSTERIORS A L’INICI DE L’ACTIVITAT)

Mitjans de pagament:

La liquidació de taxes es pot abonar a les entitats bancàries col·laboradores.

En quines dates es pot fer?

- Sempre.

Com i on es pot fer?

- Per internet adjuntant, si és el cas, la documentació requerida

- Personalment a:

Oficina d'Atenció i Informació del Servei de Llicències i Disciplina d'Obres i Activitatso al Servei d'Atenció Ciutadana

- Les empreses o autònoms també poden efectuar aquesta tramitació a l'Oficina Mataró Empresa sol·licitant cita prèvia per internet 

Important: A partir de l'1 de febrer de 2018 les persones jurídiques titulars d'activitats (empreses, entitats, ....) han de presentar aquest tipus de sol·licituds només per internet o a les oficines Mataró Empresa i a Atenció i Informació del Servei de Llicències.

Quins documents s'han de portar?
  • Sol·licitud  Comunicació de canvi de titularitat (segons model normalitzat FM1137)
  • Certificació tècnica subscrita per personal tècnic competent en què consti el número de visat o referències identificatives del projecte i que certifiqui els següents extrems:
1. Que l’establiment i les seves instal·lacions no han sofert canvis substancials o no substancials, ja sigui per transformació, adaptació, reforma, ampliació o reducció; ni de la maquinària, ni de les instal·lacions ni de l’activitat que es desenvolupa; i que la mateixa s’adapta a les condicions de llicència o comunicació.

2. Que tant les instal·lacions com les mesures de minimització han estat revisades amb la periodicitat que els reglaments sectorials estableixen, que disposen de l’eficàcia suficient i que s’adapten a les condicions de la llicència o comunicació prèvia formalitzada objecte de la transmissió.

3. Que en aplicació del planejament vigent, l’activitat no està subjecta a cessament ni té limitada les transmissions de titularitat.
  • Document de subrogació de les noves persones titulars en els drets i deures derivats de la llicència o comunicació prèvia (Annex 1).
  • Comunicació del servei de recollida i tractament de residus comercials i industrials assimilables als municipis (segons model normalitzat FM1338)
  • Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si es tracta d'un establiment afectat pel Reial Decret 191/2011 (segons model normalitzat FM1651)
  • Si la comunicació de la transmissió es refereix a una activitat sotmesa a la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, acreditació d’estar al corrent de pagament de l’assegurança de responsabilitat civil d’acord amb les quanties mínimes previstes a l’art. 80 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.
Quant temps triga la resposta?

Immediat.

Efectes del silenci administratiu:

No hi ha resolució, no opera el silenci administratiu.

Vies de reclamació:

Les ordinàries del procediment administratiu.

Quina documentació es lliura ?

Còpia de la sol·licitud que correspon al títol habilitant per l’exercici de l’activitat.
Autoliquidació de la taxa (rebut).

Altres informacions d'interès:

T A A C (Taula d’Accessibilitat a les Activitats a Catalunya) (informació sobre requeriments d'accessibilitat en establiments d'ús públic)

Llistat de carrers que han de ser amb llicència provisional 2014

Plànols d'ordenació del Pla General 96

Relació normativa pla general vigent

Registre de planejament urbanístic de Catalunya

Seu electrònica del cadastre (per consultar la referència cadastral)


Tràmits relacionats:

Ajuts per al foment de l'activitat econòmica:
Marc legal:

Formularis per a la seva descàrrega

Comunicació prèvia de canvi de titularitat d'activitats

Comunicació prèvia de canvi de titularitat d'activitats

Declaració d'alta, baixa o modificació de la Taxa del servei de gestió de residus municipals

Declaració d'alta, baixa o modificació de la Taxa del servei de gestió de residus municipals generats a les activitats

Autorització per presentar documentació en nom d'una altra persona

Autorització per presentar documentació en nom d'una altra persona

Declaració responsable d'inici d'activitat per a establiments alimentaris

Declaració responsable d'inici d'activitat per a establiments alimentaris

Annex 1 - Comunicació de subrogació de canvi de titularitat d'activitats

Annex 1 - Comunicació de subrogació de canvi de titularitat d'activitats

Plantilles.

Fitxer que conté totes les plantilles del procediment.

PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.