Si us plau, esperi.
Si us plau, esperi.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : Llicències d'activitats: Comunicació de cessament d'activitat

Descripció

Llicències d'activitats: Comunicació de cessament d'activitat

Iniciar tràmit

Detalls

Nom del tràmit
Llicències d'activitats: Comunicació de cessament d'activitat
Què és i per a què serveix?

Comunicació a l’Ajuntament del cessament d’una activitat iniciada amb llicència, autorització o comunicació o declaració responsable, indicant el motiu de la baixa.

Qui ho pot demanar?

La persona titular d’una activitat, persona física, o en cas d’una persona jurídica el seu representant legal.

Quin cost té?

Cap.

En quines dates es pot fer?

Sempre.

Com i on es pot fer?

- Per internet adjuntant, si és el cas, la documentació requerida

- Personalment o per correu postal, als llocs següents:

- Oficina d'Atenció i Informació del Servei de Llicències i Disciplina d'Obres i Activitatso al Servei d'Atenció Ciutadana

- Les empreses o autònoms també poden efectuar aquesta tramitació a l'Oficina Mataró Empresa sol·licitant cita prèvia per internet 

Quins documents s'han de portar?

Sol·licitud.

En cas que s’hagin de prendre mesures per evitar qualsevol risc de contaminació i que la incidència ambiental ha quedat reduïda al mínim o eliminada, caldrà aportar la documentació que s’estimi pertinent.

Declaració d'alta, baixa o variació del servei de recollida i tractament de residus comercials i industrials.

Quant temps triga la resposta?

1 mes.

Efectes del silenci administratiu?

Transcorregut el termini establert sense resolució expressa s'entendrà atorgada la sol·licitud per silenci administratiu.

Quina documentació es lliura?

Comprovant de la sol·licitud en el moment de la presentació.

Posteriorment es lliura la resolució.

Altres informacions d'interès?

Ordenança d'intervenció municipal d'Activitats

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procedimient Administratiu Comú de les Administracions Publiques

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals 

Formularis per a la seva descàrrega

Comunicació de cessament d'activitat

Comunicació de cessament d'activitat

Comunicació d'alta, baixa o variació del servei de recollida i tractament de residus comercials i in

Comunicació d'alta, baixa o variació del servei de recollida i tractament de residus comercials i industrials

Plantilles.

Fitxer que conté totes les plantilles del procediment.

PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.