Is being done submitting your request. Please wait
Is being done submitting your request. Please wait

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Procedure details: Mercats no sedentaris: presentació de documentació requerida

Description

Mercats no sedentaris: presentació de documentació requerida

Wizard

Details

Nom del tràmit
Mercats no sedentaris: presentació de documentació requerida
Què és i per a què serveix?

És la presentació de la documentació requerida i obligatòria (assegurança de responsabilitat civil, situació de no deutes amb la hisenda pública i seguretat social) per parades de mercats no sedentaris.

Aquestes obligacions queden regulades a l’article 10.8 de l'Ordenança reguladora dels mercats de venda no sedentària

Qui ho pot demanar?

Els titulars de parades de mercats no sedentaris.

Quin cost té?

Cap.

En quines dates es pot fer?

En les establertes a la comunicació rebuda en cada cas pels interessats

Com i on es pot fer?

- Per internet adjuntant, si és el cas, la documentació requerida 

- Personalment al Servei d'Atenció Ciutadana

  - Per correu postal a:

          Registre General:

          Ajuntament de Mataró
          La Riera, 48
          08301 Mataró

Quins documents s'han de portar?

La documentació requerida en cada cas (pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil, rebut de pagament de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil, certificat d'estar al corrent de deutes amb l'Ajuntament de Mataró, certificat d'estar al corrent de deutes amb la Seguretat Social i/o certificat d'estar al corrent amb l'Agència Tributària).

Quant temps triga la resposta?

Si es presenta la documentació requerida no hi ha resposta.

Quina documentació es lliura?

Comprovant de la sol·licitud.

Marc legal:

Ordenança reguladora dels mercats de venda no sedentària de Mataró

Classfications


PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processing your request...
Please wait.
Please wait.