Si us plau, esperi.
Si us plau, esperi.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : Mercats Fixos: Traspàs de parades

Descripció

Mercats Fixos: Traspàs de parades

Iniciar tràmit

Detalls

Nom del tràmit
Mercats Fixos: Traspàs de parades
Què és i per a què serveix?

És la sol·licitud per traspassar la titularitat d'una parada de mercat fix (sedentari) d’un titular a un altre.

Qui ho pot demanar?

Els sol·licitants han de ser el titular de la parada i la persona a qui vol traspassar la llicència.

Quin cost té?

Les taxes de traspàs de parada i de tramitació administrativa establertes a les Ordenances Fiscals en concepte de: 3.16 TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE SERVEIS ALS MERCATS MUNICIPALS.

En quines dates es pot fer?

Sempre.

Com i on es pot fer?

- Per internet adjuntant, si és el cas, la documentació requerida.

- Personalment, a les Oficines d'atenció i assistència a la ciutadania

- Per correu postal a:

AJUNTAMENT DE MATARÓ
Plaça de la Muralla, 21
08301-Mataró

Amb la referència: “Direcció de Promoció Econòmica

Quins documents s'han de portar?

 

Formulari de sol·licitud normalitzat (FM1604), emplenat i signat.

(Si la tramitació és telemàtica el formulari ha d'estar signat electrònicament per ambdues parts)

 

Per part del titular de la parada:

 1. Document d'identitat.
 2. Document que acrediti el grau de parentiu o la relació existent entre cedent i cessionari ó documentació que acrediti el cessament de l’activitat per part del titular.
 3. Certificats del titular actual conforme no té cap deute amb:
 • Seguretat Social
 • Agència tributària
 • Associació de venedors/es del mercat

En cas que autoritzin l'Ajuntament a consultar aquests certificats per via telemàtica no caldrà aportar-los.

Per part de la persona a qui es vol traspassar la parada:

 1. Document d'identitat
 2. Certificats conforme no té cap deute amb:
 • Seguretat Social
 • Agència tributària

En cas que autoritzin l'Ajuntament a consultar aquests certificats per via telemàtica no caldrà aportar-los.

En cas de traspàs mortis causa:

 1. Certificat de defunció de la persona titular de la concessió.
 2. Certificat del registre d’últimes voluntats.
 3. Testament i l’escriptura pública d’acceptació d’herència i, si s’escau, l’escriptura pública de partició.
 4. Documentació acreditativa de la titularitat del difunt i també la d’estar al corrent de les exaccions fiscals que se’n deriven.
 5. Alta en el cens d'empresaris, professionals i retenidors (Models 036 o 037).
 6. Document acreditatiu de la liquidació de l’impost de successions.

Si no existeix disposició testamentària caldrà aportar:

 1. El certificat negatiu del Registre d’actes d’última voluntats.
 2. La declaració d’hereus abintestat.
Quant temps triga la resposta?

Un mes des que s'hagi aportat tota la documentació requerida.

Quina documentació es lliura?

Notificació de la resolució de la sol·licitud.

Altres informacions d'interès:

Certificats digitals: Sol·licitud del certificat digital idCAT

Informació complementària sobre els Mercats fixos

Marc legal:

Reglament del mercat municipal de la Plaça de Cuba

Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals

Formularis per a la seva descàrrega

Sol·licitud de traspàs de parada de mercat fix

Sol·licitud de traspàs de parada de mercat fix

PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.