S
S'està realitzant la presentació de la seva sol·licitud. Si us plau, esperi

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : Mercats no sedentaris: Traspàs de parades

Descripció

Mercats no sedentaris: Traspàs de parades

Iniciar tràmit

Detalls

Nom del tràmit
Mercats no sedentaris: Traspàs de parades
Què és i per a què serveix?

Sol·licitud per traspassar la titularitat d’una parada d’un mercat no sedentari d’un titular a un altre.

Qui ho pot demanar?

Els sol·licitants han de ser el titular de la parada i la persona a qui vol traspassar la llicència.

Quin cost té?

El que s’estableixen les Ordenances Fiscals en concepte de Taxa per la prestació de serveis als mercats municipals.

En quines dates es pot fer?

Sempre.

Com i on es pot fer?

- Per internet adjuntant, si és el cas, la documentació requerida

- Personalment a les oficines del Servei d'Atenció Ciutadana

- Per correu postal a:

 • AJUNTAMENT DE MATARÓ
 • La Riera, 48
 • 08301-Mataró
 • Amb la referència: “Direcció de Promoció Econòmica
Quins documents s'han de portar?

Sol·licitud de traspàs, en model normalitzat.

Per part del titular de la parada:

 1. Fotocòpia del DNI.
 2. Document que acrediti el grau de parentiu o la relació existent entre cedent i cessionari ó documentació que acrediti el cessament de l’activitat per part del titular.
 3. Certificats del titular actual conforme no té cap deute amb:
 • Seguretat Social
 • Agència tributària

En cas que autoritzin l'Ajuntament a consultar aquests certificats per via telemàtica no caldrà aportar-los.

Per part de la persona a qui es vol traspassar la parada:

 1. Còpia del DNI.
 2. Certificats conforme no té cap deute amb:
 • Seguretat Social
 • Agència tributària

En cas que autoritzin l'Ajuntament a consultar aquests certificats per via telemàtica no caldrà aportar-los.

      3.    Alta en l’epígraf corresponent de l’Impost d’Activitats Econòmiques o, en cas d’estar exempts, estar donat d’alta en el cens d’obligats tributaris.
      4.    Alta en el règim de la Seguretat Social que correspongui.
      5.    Documentació que acrediti el compliment de la normativa vigent sobre higiene i manipulació d’aliments, si s’escau, per a la venda d’aquells productes que ho requereixin, segons les disposicions vigents.
      6.    Assegurança de responsabilitat civil per una cobertura mínima de 300.000 euros.

En cas de traspàs mortis causa:

 1. Certificat de defunció de la persona titular de la concessió.
 2. El certificat del registre d’últimes voluntats.
 3. El testament i l’escriptura pública d’acceptació d’herència i, si s’escau, l’escriptura pública de partició.
 4. La documentació acreditativa de la titularitat del difunt i també la d’estar al corrent de les exaccions fiscals que se’n deriven.

Si no existeix disposició testamentària caldrà aportar:

 1. El certificat negatiu del Registre d’actes d’última voluntats.
 2. La declaració d’hereus abintestat.
Quant temps triga la resposta?

Un mes des del lliurament de la totalitat de la documentació.

Quina documentació es lliura?

Notificació de la resolució de la sol·licitud.

Altres informacions d'interès:

La transmissió de l’autorització no es podrà realitzar durant els primers 5 anys en que va ser atorgada excepte:

 • Quan es realitzi entre parents de primer grau, tant per afinitat com per consanguinitat, incloses parelles de fet; entre parents de segon grau per consanguinitat; i als treballadors amb contracte indefinit i més d’un any d’antiguitat
 • Per situacions sobrevingudes, com ara casos d’incapacitat laboral, malaltia o situacions anàlogues, acreditades degudament.
 • Per mort del titular.
Marc legal:

Ordenança reguladora dels mercats de venda no sedentària de Mataró

Formularis per a la seva descàrrega

Sol·licitud de traspàs de parada de mercat no sedentari

Sol·licitud de traspàs de parada de mercat no sedentari

Sol·licitud de traspàs de parada de mercat de venda no sedentària entre familiars

Sol·licitud de traspàs de parada de mercat de venda no sedentària entre familiars

Plantilles.

Fitxer que conté totes les plantilles del procediment.

PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.