Si us plau, esperi.
Si us plau, esperi.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : Plusvàlua (Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys): Declaració o comunicació a efectes de plusvàlua i d'alteració de la titularitat cadastral

Descripció

Plusvàlua (Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys): Declaració o comunicació a efectes de plusvàlua i d'alteració de la titularitat cadastral

Iniciar tràmit

Detalls

Nom del tràmit
Plusvàlua (Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys): Declaració o comunicació a efectes de Plusvàlua i d'alteració de la titularitat cadastral.
Què és i per a què serveix?
La comunicació de l'IIVTNU és l'obligació per part del comprador o del donant d’una finca a efectes de Plusvàlua.

La declaració de l'IIVTNU és per a totes aquelles transmissions que no puguin ser tramitades via Autoliquidació: per no  tenir el valor cadastral de l'immoble o la seva referència cadastral definitiva; per a transmissions per motiu de reestructuració empresarial acollida a la DA 2n de la Llei 27/2014 Llei impost societats ( escissió, fusió o aportació de branca) o bé per al·legar qualsevol altre supòsit de no subjecció al tribut excepte els de manca d’increment del valor de la finca a realitzar obligatòriament pel tràmit d’Autoliquidació.
Qui ho pot demanar?
 •  La comunicació l'ha de presentar:

(del fet imposable)

Qui hagi adquirit un bé immoble o dret real de gaudir sobre aquest (per exemple el comprador) o bé qui ha donat immoble ( el donant)


 •  La declaració de l'IIVTNU l'ha de presentar:

(en cas de no disposar del valor cadastral o de la referència cadastral definitiva)

 

Qui transmet o constitueix un dret real sobre un immoble (per exemple el venedor). En el cas de transmissions o constitucions de drets (excepte herències, llegats i donacions) , si el transmitent o venedor és una persona física no resident a Espanya, l’obligat al pagament serà l’adquirent o comprador

En cas d'herències o donacions, qui adquireix el terreny o a favor del qual es constitueix o es transmet un dret real de gaudi (per exemple l'hereu, el donatari, …)

La declaració s'ha de presentar de manera individual, és a dir cada persona que efectua la transmissió està obligada a presentar una declaració de manera individual

Quin cost té?

La presentació de la declaració/comunicació no té cap cost.

En quines dates es pot fer?

Aquesta declaració/comunicació haurà de ser presentada en els terminis següents, des de la data en què es produeixi la transmissió:

 1. Quan es tracti d'actes "inter vivos" (entre persones vives), el termini és de trenta dies hàbils.
 2. Quan es tracti d'actes per causa de mort, el termini és de sis mesos, prorrogables fins a un any a sol·licitud del subjecte passiu.
Com i on es pot fer?

- Per internet adjuntant, si és el cas, la documentació requerida.

- Personalment o per correu postal a les Oficines d'Atenció i Assistència a la Ciutadania

Quins documents s'han de portar?
 • Declaració/comunicació en model oficial
 • Escriptura pública, document judicial, document administratiu (còpia simple o fotocòpia autèntica) on s’hagi formalitzat la transmissió de l'immoble.
 • En cas que no s'hagi produït un increment del valor de la finca respecte del valor d’adquisició o bé si interessa aplicar la fórmula de càlcul per l'increment real del valor de la finca, caldrà adjuntar la documentació acreditativa de l'adquisició d’aquesta ( per compra-venda: escriptura pública / per herències o donacions: declaració impost de successions i donacions Models ATC 660/651)
 • Documents justificatius de no subjecció, exempcions o bonificacions que s'al·leguin.
 • Si el tràmit es fa presencialment, document d'identitat de la persona declarant o comunicant.
 • Si el tràmit es fa en representació del declarant o comunicant, document de representació corresponent i document d'identitat de la persona representant.
 • Si el carrer on és la finca no té nom o numeració oficial, plànol acotat per a la localització de la finca. 
Quant temps triga la resposta?

Sis mesos des del dia següent a la presentació de la declaració.

Quina documentació es lliura?

Resguard de la presentació de la declaració de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana i, posteriorment, la liquidació del tribut.

Preguntes més freqüents:
 • Si es pacta en escriptura pública que l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys el pagarà la part compradora, l'Administració a qui es dirigirà a l'hora de cobrar l'impost?

Cap pacte entre les parts pot alterar la norma tributària. Per tant, s'ha d'entendre aquest pacte com un contracte de pagament entre venedor i comprador. El subjecte passiu de la liquidació no pot ser alterat en cap cas. El venedor tindrà dret a reclamar-li a la part compradora l'import de la liquidació, i si aquest no li paga, reclamar incompliment del pacte per la via judicial.

 • El Registrador de la propietat i el Notari em demanen que justifiqui que he liquidat o declarat la plusvàlua a l’Ajuntament per poder inscriure l’escriptura al registre. Què haig de fer?

Un cop omplert el formulari correctament, acompanyat de la documentació necessària i registrat per l’Ajuntament, podrà aportar on calgui el justificant obtingut per complir amb aquest requeriment.

 • I si visc fora i no puc desplaçar-me?

Podeu presentar la sol·licitud per internet o per qualsevol mitjà recollit a l'article 16 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques, com ara oficines de correus (correu administratiu) o oficines d'assistència en matèria de registre.
Tràmits relacionats

Plusvàlua (Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys): Autoliquidació

Plusvàlua (Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys): Estimació

Plusvàlua (Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys): Bonificació en casos d'herència per habitatge habitual

Plusvàlua (Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys): Bonificació en casos d’herència per local afecte a activitats empresarials o professionals

Plusvàlua (Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys): Bonificació per aportació d'immoble heretat a la Borsa de Lloguer Social

Plusvàlua (Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys): Exempció per dacions en pagament i execució hipotecària del domicili habitual

Marc legal:

Ordenances Fiscals 2.1 IMPOST MUNICIPAL SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA. (IIVTNU)

Espai de Tributs - Plusvàlua

Formularis per a la seva descàrrega

Declaració/Comunicació a efectes de l'IIVTNU (Plusvàlua)

Declaració/Comunicació a efectes de l'IIVTNU (Plusvàlua)

Relació de documents notarials (plusvàlua)

Relació de documents notarials (plusvàlua)

Plantilles.

Fitxer que conté totes les plantilles del procediment.

PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.