Si us plau, esperi.
Si us plau, esperi.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : Oficina municipal d'informació al consumidor (OMIC): Sol·licitud el servei de mediació de consum

Descripció

Oficina municipal d'informació al consumidor (OMIC): Sol·licitud el servei de mediació de consum

Iniciar tràmit

Detalls

Nom del tràmit
Oficina municipal d'informació al consumidor (OMIC): Sol·licitud el servei de mediació de consum
Què és i per a què serveix?

La mediació serveix per a resoldre conflictes entre les persones consumidores i les empreses de forma senzilla, ràpida i gratuïta. Les persones mediadores faciliten la comunicació entre les persones i els ajuden a trobar una solució satisfactòria per a tothom, que queda recollida en una acta que signen les parts i la persona mediadora.
 

L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) pot intervenir:

Quan es tracti de conflictes derivats d’una relació de consum i que recaiguin sobre matèries de lliure disposició de les parts.

L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) no pot intervenir:

  • Quan la reclamació sigui manifestament infundada o quan no s’aprecia afectació dels drets i legítims interessos del consumidor.
  • Quan el contingut de la reclamació sigui frívol o vexatori.
  • Quan es presenti la sol·licitud en un termini superior a un any des de la data en què va presentar la reclamació a l’empresa.
  • Quan una altra entitat de resolució alternativa o un òrgan jurisdiccional estigui examinant o ja s’hagi pronunciat sobre la resolució de la controvèrsia.
  • Que es tracti d’un fet el qual ja hagi estat objecte de mediació.
  • Quan les reclamacions es refereixin a: serveis no econòmics d’interès general, reclamacions referides a serveis relacionats amb la salut, prestats per un professional sanitari amb la finalitat d’avaluar, mantenir o restablir l’estat de salut dels pacients, així com l’extensió de receptes, dispensació i provisió de medicaments i productes sanitaris i les reclamacions dirigides a prestadors públics d’ensenyament complementari o superior. 
Qui ho pot demanar?

Persones físiques o jurídiques de Mataró, que tinguin la condició de persones consumidores i hagin adquirit bens o serveis proporcionats per comerços o professionals de Mataró i d’altres poblacions dins del territori estatal o europeu. Per contractació feta en establiment obert al públic, o bé contractació telefònica, al domicili o virtual (via Internet).

Persones consumidores d’altres poblacions que hagin adquirit bens o serveis proporcionats per comerços o professionals de Mataró. 

Quin cost té?

És un servei gratuït. Malgrat això, cada part ha d’assumir les despeses ocasionades per les proves presentades per fer valer els seus drets.

En quines dates es pot fer?

Sempre

Com i on es pot fer?

- Per internet adjuntant el propi formulari en model normaitzat i, si és el cas, documentació compementària.

- Presencialment a l’oficina de l’OMIC: Avinguda Puig i Cadafalch, 101, o al Servei d’Atenció Ciutadana.

Quins documents s'han de portar?

Cal acreditar el fet d’haver intentat amb caràcter previ resoldre l’afer directament amb l’empresari, doncs abans de presentar la sol·licitud d’inici de la mediació de consum la persona consumidora ha d’haver presentat una reclamació prèvia a l’empresa amb qui ha tingut la relació de consum.

Transcorregut el termini d’un mes sense haver obtingut resposta o en cas de resposta no satisfactòria a les pretensions formulades es pot iniciar el procediment de mediació davant de l’entitat acreditada.

Cal presentar la sol·licitud de mediació de consum de l’Ajuntament de Mataró.


Quant temps triga la resposta?

Un cop rebuda la sol·licitud de mediació l’OMIC ha d’avaluar la viabilitat de la mediació atenent la tipologia i el sector del conflicte, la normativa aplicable, les proves aportades i altres circumstàncies rellevants. En cas que no quedi acreditat que s’ha presentat la reclamació prèvia o bé manqui documentació o alguna dada, s’ha de donar a la persona consumidora un termini de deu dies per millorar o esmenar la sol·licitud, amb l’advertiment que si no ho fa es considerarà que desisteix de la seva petició, llevat que ateses les circumstàncies del cas la persona mediadora consideri necessària una ampliació de termini.

Si l’OMIC no admet la sol·licitud de mediació, per algun dels motius fixats per la normativa de consum, ho comunicarà a les parts en un termini de dos mesos des de la seva presentación.

El resultat del procediment s’ha de donar a conèixer a les parts en un termini màxim de noranta dies naturals comptats des de la data de la presentació de la reclamació o, si s’escau, des de la data en què consti en suport durador que s’ha rebut la documentació completa i necessària per tramitar el procediment. Aquest termini es pot ampliar quan concorri una complexitat especial. Aquesta pròrroga no pot ser superior a 90 dies i s’ha de comunicar a les parts motivadament.

Quina documentació es lliura?

Còpia registrada de la sol·licitud de mediació presentada.

Altres informacions d'interès:

Agència Catalana del Consum

Preguntes més freqüents:

Puc obtenir alguna compensació per part de l’empresa pel fet de presentar una mediació de consum?

Sí. Les parts poden arribar a un acord que es recollirà en una acta. L’efecte jurídic del resultat del procediment de mediació de consum no és directament vinculat ni executiu. Si les parts volen que l’acord de mediació sigui vinculant i executiu, aquest acord s’haurà d’elevar a escriptura pública per tal que el notari verifiqui el compliment dels requisits exigits a la llei i que el contingut de l’acord no sigui contrari a dret. Aquest cost l’hauran d’assumir les parts en els termes que acordin. 

Marc legal:

Legislació catalana

Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya (versió consolidada)

Decret 98/2014, de 8 de juliol, sobre el procediment de mediació en les relacions de consum.

Decret 121/2013, de 26 de febrer, pel qual es regulen els fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia en les relacions de consum.

Legislació estatal

Llei 7/2017, de 2 de novembre, per la qual s’incorpora a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 2013/11/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, relativa a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum.

Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries (versió consolidada).

Formularis per a la seva descàrrega

Sol·licitud de mediació de consum

Sol·licitud de mediació de consum

PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.