Si us plau, esperi.
Si us plau, esperi.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : Oficina municipal d'informació al consumidor (OMIC): Presentar una denúncia de consum

Descripció

Oficina municipal d'informació al consumidor (OMIC): Presentar una denúncia de consum

Iniciar tràmit

Detalls

Nom del tràmit
Oficina municipal d'informació al consumidor (OMIC): Presentar una denúncia de consum
Què és i per a què serveix?

La denúncia és un mitjà que es posa a disposició de les persones consumidores perquè puguin presentar denúncies relatives a incidències, esdeveniments o circumstàncies que afecten el funcionament normal de la relació de consum.

L’autoritat competent per gestionar les denúncies de consum és l’Agència Catalana de Consum de la Generalitat de Catalunya.

L’OMIC (oficina municipal d'informació al consumidor) és un servei públic de consum municipal d’atenció directa i gratuïta, pel qual els ciutadans poden sol·licitar informació sobre aquelles problemàtiques de consum que els puguin afectar.

Qui ho pot demanar?

Persones físiques o jurídiques de Mataró, que tinguin la condició de persones consumidores i hagin adquirit bens o serveis proporcionats per comerços o professionals de Mataró i d’altres poblacions dins del territori estatal o europeu. Per contractació feta en establiment obert al públic, o bé contractació telefònica, al domicili o virtual (via Internet).

Persones consumidores d’altres poblacions que hagin adquirit bens o serveis proporcionats per comerços o professionals de Mataró.

Quin cost té?

És un servei gratuït.

En quines dates es pot fer?

Sempre

Com i on es pot fer?

- Per internet adjuntant formulari en model normalitzat i, si és el cas, la documentació requerida.

- Per internet, a l'Agència Catalana de Consum

- Personalment a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) a l’Avinguda Puig i Cadafalch, 101 o al Servei d’Atenció Ciutadana.

Quins documents s'han de portar?

Denúncia, en model normalitzat.

Tota aquella documentació que justifiqui la denúncia, és a dir, cal còpia dels tiquets de compra, contractes signats, factures, rebuts o número d’incidències en les gestions telefòniques de les companyies de serveis bàsics.


Quant temps triga la resposta?

El servei públic de consum de l’Ajuntament de Mataró, en no ser l’òrgan competent per gestionar les denúncies de consum i només en el cas que la persona consumidora no presenti directament la denúncia a l’Agència Catalana de Consum de la Generalitat de Catalunya, procedirà a rebre i registrar la denúncia i en donarà trasllat a aquesta administració per tal que porti a terme les actuacions que consideri oportunes.

El termini per a notificar la resolució expressa d'un procediment sancionador és de dotze mesos a partir de la notificació de l'acord d'incoació, excepte en els procediments sancionadors abreujats, en què el termini de caducitat és de sis mesos. El venciment d'aquests terminis sense que s'hagi notificat la resolució produeix la caducitat de l'expedient. 

Quina documentació es lliura?

Còpia registrada de la denúncia presentada.

Altres informacions d'interès:

Agència Catalana del Consum

Preguntes més freqüents:

Puc obtenir alguna compensació per part de l’empresa pel fet de presentar una denúncia de consum?

És requisit previ per poder iniciar el procediment de restitució de quantitats percebudes indegudament l’existència d’indicis d’una infracció administrativa en la matèria i l’existència de quantitats o de preus cobrats superiors als autoritzats, comunicats, pressupostats o anunciats.

També és requisit previ per poder iniciar el procediment en matèria de reposició de la situació alterada i de rescabalament de danys i perjudicis en consum l’existència d’indicis d’una infracció administrativa en la matèria i un dany o perjudici causat a la persona consumidora com a conseqüència de la infracció.

En tots aquests casos s’ha de sol·licitar ser part interessada en el procediment sancionador de consum.
 

Marc legal:

Legislació catalana

Decret 121/2013, de 26 de febrer, pel qual es regulen els fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia en les relacions de consum.

Decret 151/2013, de 9 d'abril, sobre la potestat sancionadora en matèria de consum i sobre el procediment de restitució de quantitats percebudes indegudament, reposició de la situació alterada i rescabalament de danys i perjudicis.

Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya (versió consolidada).

Legislació estatal

Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries (versió consolidada).

Formularis per a la seva descàrrega

Denúncia de consum

Denúncia de consum

PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.