Is being done submitting your request. Please wait
Is being done submitting your request. Please wait

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Procedure details: Llicències d'obres: comunicació prèvia d'obres sense projecte

Description

Llicències d'obres: comunicació prèvia d'obres sense projecte

Wizard

Details

Nom del tràmit
Llicències d'obres: comunicació prèvia d'obres sense projecte
Què és i per a què serveix?

Comunicació d’obres que no necessiten llicència ni supervisió d’un tècnic com ara: modernització de cuines i banys sense tocar envans, col·locació o substitució de paviments interiors, col•locació o substitució d’instal·lacions vistes (calefacció...), substitució de portes interiors, reparació i substitució de baixants, substitució d’escales per una rampa en adequació de l’accessibilitat (si l’actuació no afecta l’estructura), etc.

Per més detall veure art 17de l'Ordenança municipal de llicències urbanístiques

Qui ho pot demanar?

El sol·licitant ha de ser el promotor de l'obra.

Quin cost té?

El que estableixen les ordenances fiscals per:

3.4 TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES, i per 2.3 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

En quines dates es pot fer?

Sempre.

Com i on es pot fer?

- Per internet adjuntant, si és el cas, la documentació requerida

- Personalment o per correu postal, als llocs següents: 

A l'Oficina d'Atenció i Informació del Servei de Llicències i Disciplina d'Obres i Activitats o al Servei d'Atenció Ciutadana

Les obres d'adequació de local per a l'exercici d'activitats es poden tramitar a l'Oficina Mataró Empresa. Demaneu cita prèvia per internet 

Quins documents s'han de portar?

Sol·licitud segons models normalitzat (FM1045).

Còpia del DNI o NIF del sol·licitant.

Pressupost de l’actuació segons barems establerts en les ordenances fiscals vigents i dades estadístiques (Fitxa Càlcul Pressupost)

Fotografies de la zona on s’actua

Memòria descriptiva de l’actuació, amb detall suficient per la seva verificació

Croquis de l’actuació (Quan la complexitat de l’actuació ho requereixi)

Si per efectuar l’obra cal ocupar la via pública amb elements auxiliars (FM 1047) (veure tràmits relacionats)

Per més detall veure art 33 de l'Ordenança municipal de llicències urbanístiques


Quant temps triga la resposta?

Les comunicacions prèvies presentades amb el que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada en vigor al Registre general de l’Ajuntament, moment a partir del qual es pot executar l’activitat comunicada. La presentació de la comunicació prèvia faculta a l’Ajuntament per verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen.

Si en el termini d’un mes a comptar des de la presentació de la comunicació, l’Ajuntament no manifesta de forma motivada la disconformitat, l’actuació comunicada quedarà legitimada, i podrá realitzar-se sempre que sigui conforme amb la normativa aplicable.

El termini començarà a comptar si la comunicació es presenta amb la documentació requerida.

Efectes del silenci administratiu

No hi ha resolució.

Les comunicacions prèvies presentades amb el que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada en vigor al Registre general de l’Ajuntament, moment a partir del qual es pot executar l’obra comunicada. La presentació de la comunicació prèvia faculta a l’Ajuntament per verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen.

La comunicació prèvia no atorga a la persona o empresa titular de l’activitat facultats sobre el domini públic, el servei públic o els béns col·lectius, ni cobertura a efectes contraris a l’ordenament vigent.

Quina documentació es lliura?

Còpia de la sol·licitud.

Liquidació de les taxes (rebut).

Altres informacions d'interès:

Llistat de carrers que han de ser amb llicència provisional 2014

Quadre resum de tipus d'obra i documentació necessària

Plànols d'ordenació del Pla General 96

Relació normativa pla general vigent

Registre de planejament urbanístic de Catalunya

Tràmits relacionats:

  • Llicències d'obres: Permís per ocupar la via pública amb elements auxiliars de les obres
  • Ocupació de la via pública: col·locació de sacs i contenidors

Tràmits relacionats: Subvencions i ajuts per a obres en edificis i/o habitatges. 

  • Habitatge: Subvenció de l'ICIO per millora de la qualificació d'eficiència energètica
  • Habitatge: Subvenció de tributs per la realització d'obres de rehabilitació en edificis i habitatges
  • IBI (Impost Béns Immobles): Subvenció de l'IBI per intervencions en patrimoni arquitectònic
  • Habitatge: Sol·licitud d'ajut per a la rehabilitació d'edificis d'habitatges (Llei de Barris)

Classfications

Templates

Comunicació prèvia d'obres sense projecte

Comunicació prèvia d'obres sense projecte

Autorització per presentar documentació en nom d'una altra persona

Autorització per presentar documentació en nom d'una altra persona

Fitxa de càlcul del pressupost

Fitxa de càlcul del pressupost

Templates.

Procedure templates file.

PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processing your request...
Please wait.
Please wait.