Si us plau, esperi.
Si us plau, esperi.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : Llicències d'obres: Llicència d'obres menors

Descripció

Llicències d'obres: Llicència d'obres menors

Iniciar tràmit

Detalls

Nom del tràmit
Llicències d'obres: Llicència d'obres menors
Què és i per a què serveix?

Permís que dóna l’Ajuntament per fer reparacions o reformes que afectin l’estructura dels edificis o elements catalogats pel Pla Especial del Catàleg del Patrimoni Arquitectònic.

Per més detall veure art 20 de l'Ordenança municipal de llicències urbanístiques

Qui ho pot demanar?

El sol·licitant ha de ser el promotor de l'obra.

Quin cost té?

El que estableixen les ordenances fiscals per:

3.4 TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES, i per 2.3 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

En quines dates es pot fer?

Sempre, mentre no afecti obres o activitats públiques de gran afluència.

Com i on es pot fer?

- Per internet adjuntant, si és el cas, la documentació requerida

- Personalment o per correu postal, als llocs següents: 

A l'Oficina d'Atenció i Informació del Servei de Llicències i Disciplina d'Obres i Activitats o al Servei d’Atenció Ciutadana 

Les obres d'adequació de local per a l'exercici d'activitats es poden tramitar a l'Oficina Mataró Empresa. Demaneu cita prèvia per internet

Quins documents s'han de portar?
 • Sol.licitud segons model normalitzat.
 • DNI o NIF del sol·licitant, en cas de fer la presentació de manera presencial
 • Pressupost de l'actuació segons barems establerts en les ordenances fiscals vigents i dades estadístiques.
 • Projecte d’execució.
 • Assumeix de direcció d’obra.
 • Estudi bàsic de seguretat i salut.
 • En cas de necessitar ocupació de la via pública caldrà aportar el projecte de mobilitat..
 • Per més detall veure art 35 de l'Ordenança municipal de llicències urbanístiques.
Quant temps triga la resposta?

S'aplica silenci positiu al mes de la sol·licitud.

Quina documentació es lliura?
 • Còpia de la sol·licitud.
 • Liquidació de les taxes (rebut).
 • Autorització per ocupar la via pública (si es sol·licita expressament).
 • Si es vol disposar de llicència caldrà fer la sol·licitud expressa en el moment de formular la sol·licitud.
Altres informacions d'interès:

Plànols d'ordenació del Pla General 96

Relació normativa pla general vigent

Registre de planejament urbanístic de Catalunya

Tràmits relacionats: Subvencions i ajuts per a obres en edificis i/o habitatges. 

 • Habitatge: Subvenció de l'ICIO per millora de la qualificació d'eficiència energètica
 • Habitatge: Subvenció de tributs per la realització d'obres de rehabilitació en edificis i habitatges
 • IBI (Impost Béns Immobles): Subvenció de l'IBI per intervencions en patrimoni arquitectònic
 • Habitatge: Sol·licitud d'ajut per a la rehabilitació d'edificis d'habitatges (Llei de Barris)

Formularis per a la seva descàrrega

Sol·licitud de llicència d'obres

Sol·licitud de llicència d'obres

Autorització per presentar documentació en nom d'una altra persona

Autorització per presentar documentació en nom d'una altra persona

Estadístiques i càlcul del pressupost

Estadístiques i càlcul del pressupost

Plantilles.

Fitxer que conté totes les plantilles del procediment.

PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.