Si us plau, esperi.
Si us plau, esperi.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : Llicències d'obres: Llicència d'obres majors

Descripció

Llicències d'obres: Llicència d'obres majors

Iniciar tràmit

Detalls

Nom del tràmit
Llicències d'obres: Llicència d'obres majors
Què és i per a què serveix?

Permís que dóna l’Ajuntament per a fer obres de nova planta, ampliació o intervencions integrals en edificis existents.

Per més detall veure art 19 de l'Ordenança municipal de llicències urbanístiques

Qui ho pot demanar?

El sol·licitant ha de ser el promotor de l'obra.

Quin cost té?

El que estableixen les ordenances fiscals per:

3.4 TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES, i per 2.3 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

En quines dates es pot fer?

Sempre, mentre no afecti obres o activitats públiques de gran afluència.

Com i on es pot fer?

- Per internet adjuntant, si és el cas, la documentació requerida

- Personalment o per correu postal, als llocs següents: 

A l'Oficina d'Atenció i Informació del Servei de Llicències i Disciplina d'Obres i Activitats, o al Servei d’Atenció Ciutadana 

Les empreses o autònoms també poden realitzar aquest tràmit a l'Oficina Mataró Empresa sol·licitant cita prèvia per internet 

Quins documents s'han de portar?
 • Sol.licitud segons model normalitzat.
 • DNI o NIF del sol·licitant, en cas de fer la presentació de manera presencial.
 • Dades estadistiques.
 • Projecte bàsic.
 • Full d’estadístiques de la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge.
 • En cas de necessitar ocupació de la via pública caldrà aportar el projecte de mobilitat.
 • Per més detall veure art 34 de l'Ordenança municipal de llicències urbanístiques
Quant temps triga la resposta?

2 mesos.

Quina documentació es lliura?
 • Còpia de la sol·licitud.
 • Liquidació de les taxes (rebut).
 • Llicència d'obres.
 • Autorització per ocupar la via pública (si es sol·licita expressament).
Altres informacions d'interès:

Plànols d'ordenació del Pla General 96

Relació normativa pla general vigent

Registre de planejament urbanístic de Catalunya

Tràmits relacionats: Subvencions i ajuts per a obres en edificis i/o habitatges. 

 • Habitatge: Subvenció de l'ICIO per millora de la qualificació d'eficiència energètica
 • Habitatge: Subvenció de tributs per la realització d'obres de rehabilitació en edificis i habitatges
 • IBI (Impost Béns Immobles): Subvenció de l'IBI per intervencions en patrimoni arquitectònic

Formularis per a la seva descàrrega

Sol·licitud de llicència d'obres majors

Sol·licitud de llicència d'obres majors

Autorització per presentar documentació en nom d'una altra persona

Autorització per presentar documentació en nom d'una altra persona

Dades estadístiques d'obres

Dades estadístiques d'obres

Plantilles.

Fitxer que conté totes les plantilles del procediment.

PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.