Si us plau, esperi.
Si us plau, esperi.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : Llicències d'obres i d'activitats: Llicència d'usos i/o obres provisionals

Descripció

Llicències d'obres i d'activitats: Llicència d'usos i/o obres provisionals

Iniciar tràmit

Detalls

Nom del tràmit
Llicències d'obres i d'activitats: Llicència d'usos i/o obres provisionals
Què és i per a què serveix?

Quan l’immoble on es volen efectuar les obres o les activitats es troba “afectat” pel planejament (en situació de fora d’ordenació), és a dir, l’immoble es troba dins un àmbit de planejament pendent de transformació o una porció de l’immoble es troba qualificada de carrer (sistema viari), o zona verda d’acord amb la llei d’urbanisme, només es poden autoritzar llicències de caràcter provisional i seguint un procediment específic, que difereix de l’habitual, establert a la llei i al reglament.

Són llicències de caràcter temporal, que comporten l’obligació de cessar l’activitat i/o restituir les obres al seu estat original (enderrocant o desmuntant), un cop extingit el termini indicat o quan ho acordi l’administració actuant, sense que, en cap cas, els afectats tinguin dret a percebre indemnització.

Està regulat en els articles 53 i 54 / 61 i 62 de la Llei d'Urbanisme de Catalunya.

Per la seva afectació urbanística, malgrat que les obres siguin de poca entitat i/o que l’activitat a implantar sigui innòcua, no poden ser objecte de comunicació prèvia o declaració responsable, doncs requereixen una llicència d’usos i/o obres provisionals.

 

Què es pot fer?

 

Obres:

  • Només es poden autoritzar les obres mínimes necessàries per a desenvolupar l’ús sense ometre cap de les normes de seguretat i higiene establertes, i han d’ésser fàcilment desmuntables i traslladables.

Activitat:

  • Només es poden autoritzar els usos previstos a l’article 53 i/o els establerts al règim transitori del planejament.
  • L’autorització d’usos i obres provisionals resta supeditada a:

               a) Obtenir l’informe favorable de la Comissió Territorial d’Urbanisme.
               b) La constitució de les garanties necessàries per a assegurar la reposició de la situació alterada al seu estat originari.

 

Eficàcia:

  • Les condicions de l’autorització s’han d’inscriure al Registre de la Propietat perquè l’autorització adquireixi eficàcia.
  • L’eficàcia de l’autorització també queda sotmesa a la condició resolutòria per la qual els compromisos acceptats pels interessats seran també acceptats expressament pels nous propietaris i pels nous gestors o explotadors dels usos i les obres en virtut de contracte d’arrendament o qualsevol altre negoci jurídic que els succeeixin.
Qui ho pot demanar?

El propietari, el gestor o l'explotador dels usos.

Qui ha d’omplir la renúncia o manifestació?

Obres:

  • El propietari de la finca n’ha d’omplir i signar-ne un en qualitat de propietari.
  • El sol·licitant de l’obra si no és el propietari també ha d’omplir un formulari, en qualitat de gestor o explotador de l’obra.

Activitats o usos:

  • El propietari de la finca n’ha d’omplir i signar-ne un en qualitat de propietari
  • Tots els titulars o operadors de les activitats n'han d’omplir i signar-ne un en qualitat de gestor o explotador de l’activitat (cadascú el seu).
Quin cost té?

El que estableixen les ordenances fiscals per a les llicències d’obra menor:

3.4 TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES, i per 2.3 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

En quines dates es pot fer?

Sempre.

Com i on es pot fer?
- Per internet adjuntant, si és el cas, la documentació requerida

- Personalment o per correu postal, als llocs següents: 

Oficina d'Atenció i Informació del Servei de Llicències i Disciplina d'Obres i Activitats, o al Servei d’Atenció Ciutadana

Les empreses o autònoms també poden efectuar aquesta tramitació a l'Oficina Mataró Empresa sol·licitant cita prèvia per internet

Quins documents s'han de portar?

El que estableix l’art 35 de l'Ordenança municipal de llicències urbanístiques i els articles 65 i 66 del reglament sobre protecció de legalitat urbanística.

1. Sol·licitud de llicència d’usos i/o obres provisionals

a) MEMÒRIA DESCRIPTIVA i justificativa del caràcter provisional dels usos i les obres així com de les obres necessàries per reposar la situació que s’alteri al seu estat original, amb indicació dels PRESSUPOSTOS d’execució de les obres provisionals i de reposició.

b) Identificació precisa de la finca afectada pels usos i les obres, amb indicació de la seva REFERÈNCIA REGISTRAL I CADASTRAL.

c) DESCRIPCIÓ I REPRESENTACIÓ GRÀFICA de les obres provisionals, amb indicació dels serveis urbanístics existents i els que calgui implantar, incloses les obres de connexió corresponents.

2. Manifestació (o RENÚNCIA) segons model normalitzat per cada un dels interessats (propietari i titular de l’activitat).

3. Còpia del DNI o NIF de cada manifestant (propietari i titular de l’activitat).

 
Quina documentació es lliura?

Còpia de la sol·licitud.

Altres informacions d'interès:

Recomanacions:

Atès que l’autorització requereix l’informe favorable de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, es recomana que la documentació sigui prou explicativa i completa, per tal de fer un únic tràmit extern, i així agilitar la tramitació.

Formularis per a la seva descàrrega

Manifestació d'obres i usos provisionals

Manifestació d'obres i usos provisionals

Autorització per presentar documentació en nom d'una altra persona

Autorització per presentar documentació en nom d'una altra persona

Exemple de Sol·licitud d'usos i obres provisionals

Exemple de Sol·licitud d'usos i obres provisionals

Plantilles.

Fitxer que conté totes les plantilles del procediment.

PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.