Si us plau, esperi.
Si us plau, esperi.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : Ocupació de la via pública: Organització d'actes

Descripció

Ocupació de la via pública: Organització d'actes

Iniciar tràmit

Detalls

Nom del tràmit
Ocupació de la via pública: Organització d'actes
Què és i per a què serveix?

És una sol·licitud de permís d'ocupació de l'espai públic per a activitats, concerts, actes culturals, d’oci, festes de barri, trobades i fires promogudes i organitzades per particulars, entitats i associacions.

Qui ho pot demanar?

El promotor o organitzador de l’activitat o l’acte.En el cas de persones jurídiques el permís s’haurà de sol·licitar a nom de l’entitat amb identificació del seu representant.

Quin cost té?

Tenen l’obligació de pagar la taxa, les persones naturals o jurídiques que sol·licitin el servei. En els casos en què el servei el sol·licitin entitats sense ànim de lucre que promoguin el foment de la vida cultural, social i lúdica, per a activitats d’aquest caràcter no haurà de pagar cap quota.

En quines dates es pot fer?

Sempre, però la sol·licitud s’ha de presentar amb l’antelació mínima d’1 mes respecte a l’acte, d’acord amb el que preveu l’Ordenança de via pública.

Com i on es pot fer?

- Per internet adjuntant, si és el cas, la documentació requerida

- Personalment al Servei d'Atenció Ciutadana

- Les empreses o autònoms també poden efectuar aquesta tramitació a l'Oficina Mataró Empresa sol·licitant cita prèvia per internet 

Quins documents s'han de portar?

- Sol·licitud d’ocupació de l’espai públic, segons el model normalitzat Formulari Memòria de Seguretat on s’hi haurà d’indicar:

 1. Nom de l’acte.
 2. Nom de l’entitat i número de registre.
 3. Nom i cognoms del responsable de l’activitat, NIF, adreça i telèfon.
 4. Classe d’activitat o espectacle programat (acte esportiu, concert, festa de barri…) i breu descripció de l’activitat.
 5. Dia i hora previstos.
 6. Espai públic al qual afecta (vials, places). Cal adjuntar un plànol o croquis.
 7. Definició d’itineraris de persones, accessos i sortides.
 8. Nombre d’assistents previst.
 9. Cal especificar si es muntarà alguna estructura o instal·lació i descriure-la en el cas que no la munti l’Ajuntament
 10. Cal especificar si hi haurà bars o barres destinades a dispensar begudes i aliments.
 11. Assegurança de responsabilitat civil.
 12. Per aquelles activitats que ho requereixin, el Decret 82/2010, sobre mesures d’autoprotecció, i del Decret 112/2010, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, s’haurà de presentar un Pla d’autoprotecció.

- Per a organització d'actes de revetlla de Sant Joan que impliquin una foguera, cal presentar, a més, la declaració responsable corresponent.

Quant temps triga la resposta?

Es comunicarà la resposta sobre la sol·licitud d’ocupació de via pública amb la suficient antelació per garantir la realització de l’acte.

Quina documentació es lliura?

Resolució autoritzant o denegant l’ocupació de via pública.

Altres informacions d'interès:

Guia pràctica d'organització d'actes públics per a les entitats

Ordenança de la via pública

 

Pòlissa d’assegurança:

Tots els actes i activitats, independentment de l’aforament, requereixen tenir una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil. 
 • Serveis de vigilància. 
L’obligació de disposar de personal de control d’accés recau en l’organitzador de l’acte. Aquesta obligació sols és necessària quan es realitzen espectacles musicals o activitats musicals de caràcter extraordinari: 
 1. De 150 a 500 persones: 2 controladors com a mínim.
 2. De 501 a 1000 persones: 3 controladors com a mínim.
 3. 1000 persones: 4 controladors com a mínim i 1 de més per cada 1000 persones d’aforament autoritzat. 
L’obligació de disposar de personal de seguretat recau en l’organitzador de l’acte. Aquesta obligació sols és necessària quan es realitzen espectacles musicals o activitats musicals de caràcter extraordinari: 
 1. De 500 a 1000 persones: 1 vigilant de seguretat.
 2. 1000 persones: 2 vigilants de seguretat i 1 de més per cada 1000 persones d’aforament autoritzat. 
 • Preventius sanitaris
 
D’acord amb la Guia pràctica d'organització d'actes públics per a les entitats

Formularis per a la seva descàrrega

Memòria de seguretat

Memòria de seguretat

Mapa prohibició de fer foc

Mapa prohibició de fer foc

Declaració responsable - Fogueres de Sant Joan (Documentació complementaria)

Declaració responsable - Fogueres de Sant Joan (Documentació complementaria)

Plantilles.

Fitxer que conté totes les plantilles del procediment.

PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.