Si us plau, esperi.
Si us plau, esperi.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : Llicències d'activitats: Permís per ocupar la via pública amb objectes vinculats a les activitats de restauració i degustació (terrassa) per temporada, anual o durada específica

Descripció

Llicències d'activitats: Permís per ocupar la via pública amb objectes vinculats a les activitats de restauració i degustació (terrassa) per temporada, anual o durada específica

Iniciar tràmit

Detalls

Nom del tràmit
Llicències d'activitats: Permís per ocupar la via pública amb objectes vinculats a les activitats de restauració i degustació (terrassa) per temporada, anual o durada específica
Què és i per a què serveix?

És la cessió del domini públic o espai privat per poder ocupar objectes vinculats a les activitats de restauració i degustació (terrassa). En cas d’espai privat d’ús públic, caldrà aportar autorització de l’espai. Inclou taules, cadires, para-sols, jardineres, separadors, triangles informatius, etc.

En cas de canvi de titularitat es podrà demanar canvi de l’autorització de la terrassa que disposava l’anterior titular del local, sempre que no es modifiqui les condicions de la llicència

Qui ho pot demanar?

El titular de l'activitat de restauració personalment o a través d’un representant, o l’explotador de l’activitat.

Quin cost té?

El que estableixen les Ordenances Fiscals.

En quines dates es pot fer?

Sempre

Com i on es pot fer?

 - Per internet adjuntant, si és el cas, la documentació requerida

 - Presencialment

A l'Oficina Mataró Empresa sol·licitant cita prèvia per internet
Quins documents s'han de portar?
 • Sol·licitud de llicència d'ocupació de l’espai públic per activitat recreativa (terrassa) segons model normalitzat.
 • Plànol de situació a escala 1/1000, o fotografia
 • Memòria descriptiva del material, mides, color, suports i/o sistema d’ancoratge de tots els elements: para-sols, jardineres, separadors, triangles informatius, etc....
 • Plànol de planta escala 1/50 (indicar superfície, número de mòduls, elements, de la terrassa) i plànol d’alçat en cas de para-sols
 • En cas d’estufes, documentació i certificat d’homologació de l’estufa 
 • En cas d’enllumenat o instal·lació elèctrica, butlletí de reconeixement de baixa tensió 
 • Pòlissa assegurança responsabilitat civil (que inclogui la terrassa)
Quant temps triga la resposta?

Un mes.

Efectes del silenci administratiu

L’atorgament de l’autorització s’entendrà denegada si l’administració no dicta una resolució expressa en el termini fixat.

Quina documentació es lliura?

Registrada la sol·licitud, amb liquidació de la taxa de tramitació, els Serveis Tècnics de l’Ajuntament contactaran amb el/la sol·licitant per:

 • Donar les instruccions i/o indicacions oportunes.
 • Lliurament en l’establiment, de la resolució d'autorització, el full resum dels paràmetres autoritzats (de color groc) juntament amb la liquidació de la taxa d’ocupació.

El sol·licitant estarà autoritzat per a la instal·lació dins del període sol·licitat 

Preguntes més freqüents:

Es preveu dues temporades d’autoritzacions, d’estiu de l’15.04 al 14.10, i d’hivern d’15.10 al 14.04

S’informa que la durada màxima de les autoritzacions de terrassa serà de 5 anys.

Horaris de les terrasses

Pel que fa a l’horari, si la llicència no n’estableix una altre, s’ajustaran a l’horari de l’establiment al que serveixen i com a màxim al següent :

 • De 8 a 23 hores, de diumenge a dijous.
 • De 8 a 24 hores, els divendres, dissabtes i les vigílies de dies festius.

En la temporada d’estiu, es pot ampliar l’horari de tancament una hora més.

En cas de la Festa de Santes, Revetlla de Sant Joan o altres esdeveniments o activitats excepcionals, es podrà allargar una hora més.

Marc legal:

Formularis per a la seva descàrrega

Sol·licitud d'ocupació de l'espai públic (terrassa)

Sol·licitud d'ocupació de l'espai públic (terrassa)

PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.