Is being done submitting your request. Please wait
Is being done submitting your request. Please wait

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Procedure details: Diada de Sant Jordi: Parades per la venda de roses i llibres

Description

Diada de Sant Jordi: Parades per la venda de roses i llibres

Details

Iniciar el tràmit


Nom del tràmit
Diada de Sant Jordi 2019: Parades per la venda de roses i llibres
Què és i per a què serveix?

Amb motiu de la Diada de Sant Jordi (Patró de Catalunya) l'Ajuntament de Mataró concedeix permisos per instal·lar parades a la via pública per la venda de roses i llibres.

Qui ho pot demanar?

Podran exercir la venda de roses: 

 • Les persones físiques o jurídiques que exerceixin una activitat econòmica de floristeria a Mataró, que hauran d’acreditar la seva condició degudament. Podran instal·lar parades en els següents espais:
  • A la Plaça de Santa Anna, on només podran instal·lar una parada fins al límit de la seva capacitat. Es reserven dues places per entitats amb persones de mobilitat reduïda.
  • Davant del seu establiment o a altres indrets de la ciutat sempre que no afecti a la zona d’influència d’un altre professional amb un màxim de 5 parades per establiment.
 • Entitats culturals, científiques o cíviques sense ànim de lucre, amb seu a la ciutat de Mataró i inscrites al registre municipal d’entitats i que podran sol·licitar una parada. Els partits polítics hauran de sol·licitar les parades de roses a la Junta Electoral, al considerar-les actes de campanya.
 • Els centres escolars podran tenir un màxim d'una parada per classe i el sol·licitant haurà de ser una persona responsable del centre (Director, Tutor, Professor).
 • Les persones físiques que no exerceixin una activitat econòmica de floristeria i sempre que estiguin empadronades a Mataró. Es podran instal·lar als espais no restringits aprovats juntament amb aquestes normes (fora de la Plaça Santa Anna) i com a màxim una sol·licitud per domicili, fins a un màxim de 175 parades.


Podran exercir la venda de llibres:

 • Les persones físiques o jurídiques que exerceixin una activitat econòmica de llibreria a Mataró que així ho acreditin i vulguin instal·lar una parada al davant o als voltants del seu establiment sempre que no afecti a la zona d’influència d’un altre professional.
 • Entitats culturals, científiques o cíviques sense ànim de lucre i amb seu a la ciutat de Mataró, així com escriptors, autors, editors, amb exclusió de partits, coalicions, federacions o agrupacions polítiques i sindicals.

Com a norma general les parades de roses només podran vendre roses i les de llibres exclusivament llibres. Aquesta norma no serà d’aplicació en aquells supòsits en què el titular disposi de l’alta de l’epígraf de l’activitat que el faculti per ambdues vendes.

En el cas dels escriptors, autors o editors, podran complementar amb altres productes relacionats amb el Sant Jordi.

Les parades dels Mercats de Venda No Sedentària que no tinguin assignades les plantes o els llibres com a producte habitual de venda, no podran vendre roses o llibres el dia de Sant Jordi.

Quin cost té?

Cap.

En quines dates es pot fer?

Amb la finalitat de potenciar als professionals del sector, les entitats sense ànim de lucre i les escoles, el procés d’adjudicació es durà a terme en les fases següents:

 

1. Del 2 al 4 d’abril només podran presentar sol·licitud les persones físiques o jurídiques que exerceixin una activitat econòmica de floristeria o llibreria a Mataró. Malgrat aquest termini no és exclusiu i podran presentar sol·licituds fins el dia 17 d’abril que és el dia final de campanya. 

 

2. De 5 al 10 d’abril només podran presentar sol·licituds les entitats culturals, científiques o cíviques sense ànim de lucre i amb seu a la ciutat de Mataró, els centres escolars i els autors o editors.  Malgrat aquest termini no és exclusiu i podran presentar sol·licituds fins el dia 17 d’abril que és el dia final de campanya.

 

3. De l'11 al 17 d’abril només podran presentar sol·licitud les persones físiques que no exerceixin una activitat econòmica de floristeria i sempre que estiguin empadronades a Mataró i amb un màxim de 175 parades. Les sol·licituds per internet començaran a les 8:00 de cada dia d'inici.

 

La preferència dels professionals es respectarà sempre que la sol·licitud hagi estat feta dintre del termini establert, prèvia comprovació per l’Ajuntament de la vigència de la llicència municipal d’activitat. 

Com i on es pot fer?

Per internet 

 • Les persones físiques poden rebre suport a la tramitació electrònica, a partir de les 8h de l'11 d'abril, als Punts d’autoservei de les oficines de Centre, Cerdanyola, Rocafonda, Boet i Molins. 
 • Les entitats i escoles poden rebre suport a la tramitació electrònica. El dia 5 d'abril de 9 a 11 h als Punts d'autoservei de Rocafonda i Boet, i a partir del 5 d'abril de 9 a 14h, als Punts d'autoservei de les oficines de Centre i Cerdanyola. 

 

Per telèfon: al Telèfon d'Atenció Ciutadana 

 1. Pas - Identificació del ciutadà/na que truca per telèfon a través del DNI.
 2. Pas - Indicar el lloc on vol situar la parada.
 • Si l'interessat facilita una adreça de correu electrònic se li enviarà per aquest mitjà. I si no en disposa pot recollir l'autorització personalment a qualsevol de les oficines del Servei d'Atenció Ciutadana.

 

Presencial:

 • Professionals per a parades de llibres al costat o a l’entorn de la pròpia botiga i professionals per a parades de venda de roses a la Plaça de Santa Anna i altres llocs al servei de mobilitat (pl. de Granollers , 11) del 2 al 4 d'abril de 9.00 a 14.00 hores.
Quins documents s'han de portar?

Si es fa per internet cap.

Si es fa presencialment cal portar el document personal d'identitat (DNI/NIF) de la persona a nom de qui anirà la parada.

Quant temps triga la resposta?

La resposta per a les sol·licituds de permisos per a la venda de roses a la via pública és immediata.

La resposta per a professionals que es vulguin instal·lar a la Plaça de Santa Anna queda supeditada a les disponibilitats de l'espai i es demora uns quants dies.

Quina documentació es lliura?

L'autorització.

Altres informacions d'interès:

Llocs de venda

Les ubicacions seran designades per l’Ajuntament d’acord amb les propostes presentades pels sol·licitants i amb preferència absoluta als professionals. La resta d’autoritzacions es donaran per rigorós ordre d’entrada al registre. Les parades de llibres i roses es poden ubicar, en el cas de professionals, davant del seu establiment, sempre que no obstaculitzi la via pública segons el criteri del Servei de Mobilitat.
Com a norma general, la distància mínima serà de 5 metres entre parades, podent-ne modificar aquest límit en llocs concrets, a criteri del Servei de Mobilitat, per raons de seguretat i/o per garantir adequadament el pas dels vianants.
El tram de la Riera, entre el carrer de Sant Josep i la plaça de Santa Anna es reserva per a entitats.

 

S’exclouen els següents indrets:

 • Per raons de seguretat a la Riera, entre el carrer d’en Palau i el carrer de Sant Josep. 
 • La zona de domini públic marítimo-terrestre
 • El recinte de l’Hospital de Mataró
 • La vorera costat mar davant l’edifici de l’estació de Rodalies.
 • Els carrers amb voreres que no deixin un pas lliure pels vianants de com a mínim 2 metres.
 • Qualsevol altre zona que no tingui la consideració de pública.

 

Horari de venda

De les 9 fins a les 21 hores.

 

Desmuntatge de les parades

Al final de la jornada de venda de roses i llibres (21.00 hores), les parades ubicades en les zones de pas de la Fogonada (la Riera, al tram entre l’Ajuntament i el c. Nou, i al tram davant del Sant Sebastià; c. Barcelona; c. Sant Cristòfor; c. de na Pau; c. Nou) hauran de desmuntar el més ràpidament possible, malgrat que no hi podran accedir vehicles. Les parades s’han d’haver retirat abans de les 21.30 hores.

Les parades d’aquestes zones que necessitin cotxe per ser recollides, hauran de desplaçar-se a algun punt on el trànsit no estigui restringit. Es recomanen els següents punts:

 • La cruïlla de la Riera amb la Muralla de la Presó. 
 • La zona de C/D del camí Ral Tras Santa Anna.
 • La cruïlla del c. Sant Josep amb el C. d’en Moles.

 

Drets i deures dels venedors

 • No es podran instal·lar parades de venda de roses a menys de 100 metres de floristeries.
 • Respectar l’objecte de la llicència i els límits de la mateixa.
 • L’autorització s’haurà de col·locar en un lloc visible a la parada. La llicència és personal i intransferible.
 • La parada haurà d’instal·lar-se en el lloc indicat. Només es podrà ocupar la superfície autoritzada.
 • Els venedors hauran de tenir les instal·lacions i els seus voltants en les degudes condicions de neteja, salubritat, seguretat i estètica. Un cop extingida la llicència, el seu titular té l’obligació de cessar en l’ús de l’ocupació autoritzada i procedir a la retirada de les instal·lacions. S’hauran de recollir les deixalles en bosses de plàstic que caldrà dipositar en els contenidors i deixar l’espai en les mateixes condicions que s’ha trobat.
 • No es permetrà la connexió de bombetes a la xarxa de l’enllumenat públic. Tota instal·lació elèctrica haurà de ser degudament contractada amb la companyia i autoritzada per l’Ajuntament.
 • Respectar en tot moment les condicions de venda establertes per la legislació vigent.
 • Si es detecta una parada sense llicència s’haurà de retirar.

Responsabilitats

L’Ajuntament no es farà responsable dels deterioraments o robatoris que es puguin ocasionar a les parades.

Marc legal:

Normes per a l’adjudicació d’autoritzacions temporals per l’ocupació de la via pública per la venda de roses i llibres per la diada de Sant Jordi 2019.

Classfications


PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processing your request...
Please wait.
Please wait.