Si us plau, esperi.
Si us plau, esperi.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : Ocupació de la via pública: Tall de carrer

Descripció

Ocupació de la via pública: Tall de carrer

Detalls


Nom del tràmit
Ocupació de la via pública: Tall de carrer
Què és i per a què serveix?

És el permís que cal demanar si es vol tallar un carrer, és a dir interrompre completament la circulació durant unes hores (per fer feines de càrrega i descàrrega de material d'obres, instal·lar grues, mudances i altres).

Requisits previs

D’acord amb l’ordenança de la Via Pública, les sol·licituds d’autorització d’ús s’han de sol·licitar en el termini mínim de 15 dies respecte l’inici previst de l’ús.

Si l’ocupació afecta el pas o l’estacionament de vehicles cal advertir-ho als usuaris senyalitzant-ho amb una antelació mínima de 48 hores.

Qui ho  pot demanar?

El responsable de l'activitat que s'ha de realitzar i que motiva la petició.

Atenció: un cop atorgat el permís, el titular està obligat a

  1. Senyalitzar el tall de carrer prèviament amb els elements necessaris.
  2. Retirar la senyalització un cop acabada l'activitat que ha motivat la sol·licitud.
Quin cost té?

Els que s'estableixen pels diferents conceptes:

Ordenances Fiscals  3.9 TAXA DE LLICÈNCIES DE TALL I OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I OCUPACIONS DE SÒL, SUBSÒL I VOL DE LA VIA PÚBLICA I PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA I APROFITAMENT ESPECIAL DE LA VIA PÚBLICA.

Ordenances Fiscals  3.11 TAXA PER OCUPACIONS DE SÒL, SUBSÒL I VOL DE LA VIA PÚBLICA, I PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA I APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL.

En quines dates es pot fer?

Sempre

Com i on es pot fer?

- Per internet

- Al telèfon d’atenció ciutadana 010 gratuït (De dilluns a divendres de les 9.00 a les 19.00 h) o bé al  900 859 009 si truqueu fora de Mataró.

Quins documents s'han de portar?

Si la sol·licitud es fa de manera presencial caldrà aportar la següent informació: 

  1. Identificació del sol.licitant, amb indicació de les dades fiscals.
  2. Descripció detallada de l'activitat que motiva la sol.licitud (si es tracta d'obres cal presentar la llicència d'obres o bé la comunicació prèvia degudament registrada).
  3. Nom del carrer o tram de carrer que es vol tallar.
  4. Dia i hora d'inici i fi.
  5. Mesures cautelars que el sol·licitant proposa habilitar. Si ja hi ha un projecte anterior només cal fer esment de la referència.
Quant temps triga la resposta?

Com a màxim 13 dies.

Quina documentació es lliura?

Comprovant de la sol·licitud i posteriorment s'envia el permís i la liquidació de taxa al sol·licitant.

Altres informacions d'interès:

Les llicències que afectin vials declarats com a xarxa bàsica seran limitades

Llistat carrers xarxa básica

Tràmits relacionats: Llicències d'obres: Permís per ocupar la via pública amb elements auxiliars de les obres

Marc legal:

Ordenança de la Via Pública

Ordenança de Mobilitat

Ordenança general de residus urbans i neteja viària

Ordenances Fiscals


PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.