Is being done submitting your request. Please wait
Is being done submitting your request. Please wait

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Procedure details: Registre municipal d'entitats: comunicació de baixa

Description

Registre municipal d'entitats: comunicació de baixa

Wizard

Details

Nom del tràmit
Registre municipal d'entitats: comunicació de baixa
Què és i per a què serveix?

Per a donar de baixa en el Registre municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes de Mataró, les entitats i associacions que es dissolguin per les causes establertes legalment (article 324.4 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya) o per les causes que estableixin els estatuts.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona membre de la junta de l’entitat inscrita en el Registre municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes de Mataró.

Quin cost té?

Cap.

En quines dates es pot fer?

Sempre.

Com i on es pot fer?

Per internet adjuntant, si és el cas, la documentació requerida

Personalment o per correu postal, al Servei d'Atenció Ciutadana

Quins documents s'han de portar?

Comunicació de baixa en el Registre Municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes.

Per dissolució de l’Entitat:

Certificació de l'acord de dissolució, signat pel secretari amb el vistiplau del president, que ha de contenir la data de dissolució i els acords de l'assemblea general relatius a la liquidació de l'entitat.

Per voluntat expressa de l’entitat/associació

Certificació de l'acord de baixa del Registre Municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes, signat pel secretari amb el vistiplau del president.


Quant temps triga la resposta?

Fins a tres mesos.

Quina documentació es lliura?

- En el moment de la sol·licitud: Resguard de la sol·licitud presentada.
- En el moment de la resolució: Notificació de la baixa al Registre Municipal d’Entitats.

Altres informacions d'interès:

Dissolució d'una associació. Inscripció al Registre d'Associacions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya.

Tràmit: Registre Municipal d’Entitats: Actualització de dades

Marc legal:

Reglament de participació ciutadana

Classfications

Templates

Comunicació de baixa en el Registre Municipal d'Entitats

Comunicació de baixa en el Registre Municipal d'Entitats

PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processing your request...
Please wait.
Please wait.