Si us plau, esperi.
Si us plau, esperi.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : Habitatge: subvencions per al foment de la rehabilitació d'edificis d'ús residencial a Mataró

Descripció

Habitatge: subvencions per al foment de la rehabilitació d'edificis d'ús residencial a Mataró

Iniciar tràmit

Detalls

Nom del tràmit

Habitatge: Subvencions per al foment de la rehabilitació d'edificis d'ús residencial a Mataró.

Què és i per a què serveix?

És una subvenció destinada a la realització d'obres de manteniment, conservació i rehabilitació, per a la millora de l’accessibilitat, o per la millora de l’eficiència energètica.

Tipus d'obra que poden rebre la subvenció:

 1. Obres per a la reparació d’estructura, façanes, cobertes, terrats, mitgeres, patis i celoberts o instal·lacions comuns (aigua, gas, electricitat i contra incendis), necessàries per a resoldre les deficiències detectades a l’informe de la inspecció tècnica de l’edifici qualificades com a importants, greus o molt greus, o les instades per ordre d’execució emesa per l’Ajuntament de Mataró
 2. Obres per a assolir l’adequació en matèria d’accessibilitat de l’edifici com, per exemple, la instal·lació d’ascensors, rampes o altres dispositius d’accessibilitat.
 3. Obres de rehabilitació energètica que compleixin els requisits establerts en les bases

Àmbit territorial d'apliació:

 • Per a les actuacions descrites en el punt 1, la totalitat del terme municipal de Mataró.
 • Per la resta de les actuacions, l’àmbit d’aplicació és únicament els edificis situats en els barris de Cerdanyola Nord, Cerdanyola Sud, Rocafonda i El Palau-Escorxador. La definició precisa del l’àmbit es pot consultar a les bases (punt 28).

Qui ho pot demanar?

 • Les juntes de propietaris, les agrupacions de juntes de propietaris i els propietaris únics d'edificis d'habitatges (persones físiques o comunitat de béns).
 • Per al programa complementari de cohesió social, les persones físiques propietàries de l’habitatge en el què tinguin el seu domicili habitual i permanent,

Quin cost té?

Cap

En quines dates es pot fer?

- Fins el dia 30 de setembre de 2019 

Com i on es pot fer?

- Per internet adjuntant, si és el cas, la documentació requerida.

- Presencialment a les oficines del Servei d'Atenció Ciutadana

Quins documents s'han de portar?

Documentació administrativa:

 1. Sol·licitud segons imprès normalitzat.
 2. DNI, NIE o NIF de la persona que signa la sol·licitud.
 3. Documentació acreditativa de la representació de l'entitat o persona en nom de la qual actua.
 4. Declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com d’estar al corrent amb les obligacions amb la tresoreria municipal.
 5. Si es tracta de comunitats de propietaris:
  1. Document d'identificació de la Comunitat (NIF).
  2. Certificat de l'acta de la Comunitat emès pel secretari en el qual s'aprovin les obres respecte de les quals es demana l'ajut econòmic, i de nomenament d'un representant de la Comunitat de Propietaris, degudament signat (imprès normalitzat).
 6. Si es tracta de propietats verticals (persones físiques):
  • Nota simple informativa actualitzada del Registre de la Propietat.
  • DNI, NIF o NIE de cadascun dels propietaris.
  • Acord de la reunió en el qual s'aprovin les obres respecte de les quals es demana l'ajut econòmic, i de nomenament d'un representant dels propietaris a l'efecte de la tramitació d'ajuts (imprès normalitzat).
 7. Si es tracta de propietats verticals (comunitats de béns):
  1. Nota simple informativa actualitzada del Registre de la Propietat.
  2. NIF de la Comunitat de Béns.
  3. Document acreditatiu que faculti el representant per actuar i tramitar l'expedient en nom de la Comunitat de Béns.
  4. Constitució de la Comunitat de Béns
 8. Declaració dels habitatges desocupats, habitatges d’ús turístic i habitatges propietat de persones jurídiques (imprès normalitzat)

 

Documentació tècnica

 1. Sol·licitud registrada del certificat d’aptitud de l’edifici.
 2. Informe d’avaluació de l’edifici:
  1. Informe de la Inspecció Tècnica de l’Edifici (IITE), excepte quan les actuacions hagin estat instades per una ordre d’execució emesa per l’Ajuntament de Mataró.
  2. Certificat d’Eficiència Energètica de l’Edifici (CEEE) i Etiqueta Energètica diligenciada per l’ICAEN (en el cas de sol·licitar subvencions per eficiència energètica).
 3. Projecte tècnic bàsic i d’execució, o memòria tècnica subscrita pel tècnic competent que justifiqui l’adequació de l’actuació de rehabilitació al Codi Tècnic de l’Edificació per a totes aquelles obres en què la llicència municipal ho requereixi. A més,
  1. En cas d’obres d’accessibilitat cal aportar un informe redactar pels tècnics de l’obra que justifiqui el compliment de la normativa vigent en matèria d’accessibilitat.
  2. En cas d’obres de rehabilitació energètica consistent en la millora de l’aïllament tèrmic i/o la instal·lació d’energies renovables el projecte, ha d’indicar les actuacions que es realitzen per assolir les condicions tècniques establertes en les presents bases o en la corresponent convocatòria. I s’ha d’aportar el certificat d’eficiència energètica de la simulació de l’edifici resultant segons les actuacions projectades.
 4. Planificació i estudi econòmic de les obres a executar, on consti el calendari de les obres i la forma de pagament.
 5. Oferta del pressupost de l’empresa designada per fer les obres, degudament desglossat per cada concepte, amb estat d’amidaments i preus unitaris. D’acord amb l’establert en aquestes bases, en el cas que el valor estimat de les obres superi o iguali els 40.000 euros caldrà aportar dues ofertes més a l’acceptada.
 6. Sol·licitud de la llicència municipal d’obres o número de referència d’aquesta.

 

En cas d'ajuts del programa de cohesió social:

 1. Sol·licitud individualitzada segons model normalitzat
 2. DNI, NIF o NIE de cadascun dels propietaris i membres de la unitat familiar.
 3. Certificat emès pel secretari i el president de la Comunitat de Propietaris (imprès normalitzat), en el qual consti la quantia de l'aportació individual i el coeficient en el repartiment respecte al pagament de les obres.
 4. Declaració responsable de no disposar de cap altre habitatge a la ciutat Mataró, envers als quals es disposi de dret de propietat, possessió o usdefruit; llevat de situacions acreditades de separacions matrimonials o divorci, o altres circumstàncies anàlogues, en què s’hagi assignat judicialment el dret d’ús i gaudi de l’habitatge familiar a l’altre cònjuge o parella.
 5. Si la persona sol·licitant no ha atorgat el seu consentiment de forma expressa en la sol·licitud per recavar la documentació necessària per a la tramitació de la seva sol·licitud, s’ha d’aportar la documentació següent, a més de la referida en el punt anterior:
 • Acreditació dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que integren la unitat familiar en edat laboral;
  • Declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) corresponent al període impositiu immediatament anterior, amb termini de presentació vençut en data de presentació de la sol·licitud de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que integra la unitat familiar en edat laboral.
  • Certificat d'imputacions subministrat per l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) en el cas que la persona sol·licitat i/o altres membres de la unitat familiar no estiguin obligats a presentar la declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).
  • Certificat de la prestació d'atur (SEPE o SOC), si escau.
  • Si s’escau, certificat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en el cas de les persones amb diversitat funcional, dependència o situacions similars (SISPAP, anteriorment ICASS).
 • Certificats d'empadronament i de convivència.
 • Certificacions d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com d’estar al corrent amb les obligacions amb la tresoreria municipal.

Quant temps triga la resposta?

El termini per a dictar la resolució i notificar-la és de tres mesos a comptar de l’endemà de la data de finalització de la convocatòria.

Quina documentació es lliura?

Comprovant de la sol·licitud.

Altres informacions d'interès:

   Consulteu aquí les sessions informatives obertes a la ciutadania per a informació tècnica més detallada

   Contacteu amb l'Oficina Local d'Habitatge per a assessorament específic (Carrer Pablo Iglesias, 63, 1er Despatx 12, per telèfon al 93 758 22 33 o per correu electrònic a habitatge@ajmataro.cat).

Requisits que han de complir els edificis:

Per poder obtenir els ajuts, els edificis han de ser de més de 20 anys d’antiguitat en el moment de sol·licitud de l’ajut, excepte en aquells supòsits que estableixen les bases.

El 70% de la superfície sobre rasant de l’edifici ha d’estar destinat a ús residencial d’habitatge.

Els edificis han de disposar de l’Informe d’Avaluació de l’Edifici (IAE) que ha de contenir l’Informe d’Inspecció Tècnica de l’Edifici (IITE) i hauran de disposar del Certificat d’Eficiència Energètica (EEC), excepte en aquells supòsits que estableixen les bases.

 

Quantia de la subvenció:

En termes generals, la quantia és del 40 % del cost protegit amb un topall de 30.000 € per edifici o 2.000 € per habitatge, d’acord amb el que s’estableix a les bases.

El topall s’estableix en 40.000 € per edifici o 3.000 € per habitatge, per actuacions de reparació d’estructura.

Les actuacions amb utilització de materials amb certificació de baixa petjada ecològica poden incrementar la subvenció fins a un 5 %, d’acord amb el que s’estableix a les bases.

Les persones amb especials dificultats per assumir les despeses comunitàries de les obres de rehabilitació poden sol·licitar un ajut complementari de fins el 30% (programa de cohesió social)

 

Qui es pot acollir al programa de cohesió social?

Poden sol·licitar l’ajut complementari de fins el 30% les persones que compleixin els següents requisits:

 • Ser propietari d’un habitatge en la comunitat que sol·licita la subvenció i que aquest constitueixi la seva residència habitual i permanent. 
 • La unitat familiar de la persona sol·licitant no podrà superar els ingressos equivalents a 1,2 vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) vigent en el moment de tancament de la convocatòria. Aquest límit s’incrementarà en un 30% per cada membre addicional de la unitat fins a un màxim de 6 membres. Mentre no s’aprovi un nou IRSC els límits d’ingressos per accedir a l’ajut complementari seran els següents: 

Membres de la unitat familiar

Renda anual

1

9.561, 28 €

2

12.429,66 €

3

15.298,04 €

4

18.166,42 €

5

21.034,81 €

6 o més

23.903,19 €

 •  No disposar de cap altre habitatge a la ciutat Mataró, excepte en les excepcions previstes a les bases. 
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

 

Termini d'execució 

 • Les obres objecte d'ajut han d’haver estat finalitzades entre l’1 de gener de 2019 i el 31 d’octubre de 2021
 • Les obres s’han d’haver iniciat en un termini màxim de 6 mesos des de la notificació de la resolució de concessió. La no presentació del comunicat d’inici d’obres en aquest termini implicarà la revocació i l’arxiu de l’expedient.

 

Compatibilitat amb altres subvencions:

Es tracta d’una subvenció compatible amb les ‘Subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial’ de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

Marc legal:

- Bases particulars reguladores de la convocatòria de subvencions per al foment de la rehabilitació d'edificis d'ús residencial a Mataró.

- Modificació de les bases reguladores de la convocatòria de subvencions per al foment de la rehabilitació d’edificis d'ús residencial a Mataró (Termini d'execució)


Modificació de les bases reguladores de la convocatòria de subvencions per al foment de la rehabilitació d’edificis d'ús residencial a Mataró (Termini d'execució)

Formularis per a la seva descàrrega

Certificat de l'acta de reunió de la junta de propietaris

Certificat de l'acta de reunió de la junta de propietaris

Certificat de la quantia d'aportació individual i coeficient en el repartiment respecte al pagament

Certificat de la quantia d'aportació individual i coeficient en el repartiment respecte al pagament de les obres.

Comunicat d'inici d'obra

Comunicat d'inici d'obra

Comunicat de final d'obra

Comunicat de final d'obra

Sol·licitud individualitzada d'ajuts per a actuacions de la Rehabilitació d'Edificis d'ús residencia

Sol·licitud individualitzada d'ajuts del Programa complementari de cohesió social per a actuacions de foment de la Rehabilitació d'Edificis d'ús residencial

Acords adoptats per les persones propietàries úniques

Acords adoptats per les persones propietàries úniques

Sol·licitud de subvenció per al foment de la rehabilitació d'edificis d'ús residencial

Sol·licitud de subvenció per al foment de la rehabilitació d'edificis d'ús residencial

Plantilles.

Fitxer que conté totes les plantilles del procediment.

PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.