Is being done submitting your request. Please wait
Is being done submitting your request. Please wait

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Procedure details: Atenció i informació de llicències: certificat històric de totes les llicències d'obres d'una finca

Description

Atenció i informació de llicències: certificat històric de totes les llicències d'obres d'una finca

Wizard

Details

Nom del tràmit
Atenció i informació de llicències: certificat històric de totes les llicències d'obres d'una finca
Què és i per a què serveix?

Es certifica la informació desglossada que es desprèn de totes les llicències d’obres que consten en una finca.

Per exemple: edifici de planta baixa i dues plantes pis amb destí de local a la planta baixa i habitatge a les plantes pis, amb un total de quatre habitatges.

Es sol·licita normalment per complimentar requeriments per l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat.

També s'anomenen certificats d'antiguitat.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona interessada.

Quin cost té?

El que estableixen les Ordenances Fiscals

En quines dates es pot fer?

Sempre

Com i on es pot fer?

- Personalment o per correu postal, als llocs següents:

Oficina d'Atenció i Informació del Servei de Llicències i Disciplina d'Obres i Activitats, o al Servei d'Atenció Ciutadana

- Les empreses o autònoms també poden efectuar aquesta tramitació a l'Oficina Mataró Empresa sol·licitant cita prèvia per internet 

Quins documents s'han de portar?

Sol·licitud segons model normalizat FM1254.

Còpia del DNI o NIF del sol·licitant.

Còpia de qualssevol document on hi hagi la referència cadastral de l’immoble o solar (Per exemple rebut de l’IBI, escriptura...). Es pot obtenir una fitxa de consulta descriptiva i gràfica al web de la Seu electrònica del cadastre.

Plànol de situació, degudament signat, amb indicació de la finca a E. 1:1.000.

Fotografia de la façana de l’immoble.


Quant temps triga la resposta?

1 mes.

Quina documentació es lliura?

Còpia de la sol·licitud.

Liquidació de les taxes (rebut).

Certificat històric de totes les llicències d'obres (es lliura quan finalitza el tràmit).

Classfications

Templates

Autorització per presentar documentació en nom d'una altra persona

Autorització per presentar documentació en nom d'una altra persona

Sol·licitud d'informe o certificat de llicències

Sol·licitud d'informe o certificat de llicències

Templates.

Procedure templates file.

PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processing your request...
Please wait.
Please wait.