Is being done submitting your request. Please wait
Is being done submitting your request. Please wait

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Procedure details: Atenció i informació de llicències: certificat de qualificació urbanística

Description

Atenció i informació de llicències: certificat de qualificació urbanística

Wizard

Details

Nom del tràmit
Atenció i informació de llicències: certificat de qualificació urbanística
Què és i per a què serveix?

Informa sobre el què es permet fer en una parcel·la segons la normativa urbanística vigent.

La finalitat és que el ciutadà tingui coneixement de les possibilitats d’ús i d’edificació d’una finca (número de plantes permeses, volum màxim, distàncies que cal complir, etc... i si es permet l’habitatge, el comerç, la indústria, etc...) i també les possibles afectacions per raó del planejament vigent.

També s’anomena certificat de règim urbanístic o d'aprofitament urbanístic.

Està regulat a l’art 105 de la  Llei d'Urbanisme de Catalunya, text consolidat

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona interessada.

Quin cost té?

El que estableixen les Ordenances Fiscals 

En quines dates es pot fer?

Sempre.

Com i on es pot fer?

- Per internet adjuntant, si és el cas, la documentació requerida

- Personalment o per correu postal, als llocs següents: 

A l'Oficina d'Atenció i Informació del Servei de Llicències i Disciplina d'Obres i Activitats, o al Servei d'Atenció Ciutadana

Quins documents s'han de portar?

Sol·licitud segons model normalizat FM1254.

Còpia del DNI o NIF del sol·licitant.

Còpia de qualssevol document on hi hagi la referència cadastral de l’immoble o solar (Per exemple rebut de l’IBI, escriptura...). Es pot obtenir una fitxa de consulta descriptiva i gràfica al web de la Seu electrònica del cadastre.

Plànol de situació, degudament signat, amb indicació de la finca a E. 1:1.000.


Quant temps triga la resposta?

1 mes.

Quina documentació es lliura?

Còpia de la sol·licitud.

Liquidació de les taxes (rebut).

Certificat de qualificació urbanística (es lliura quan finalitza el tràmit).

Altres informacions d'interès:

Plànols d'ordenació del Pla General 96

Relació normativa pla general vigent

Registre de planejament urbanístic de Catalunya

Classfications

Templates

Autorització per presentar documentació en nom d'una altra persona

Autorització per presentar documentació en nom d'una altra persona

Sol·licitud d'informe o certificat de llicències

Sol·licitud d'informe o certificat de llicències

Templates.

Procedure templates file.

PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processing your request...
Please wait.
Please wait.