Si us plau, esperi.
Si us plau, esperi.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : Pla de reconstrucció social i econòmica: Subvencions del projecte Aixequem persianes, per a l'impuls i la reactivació socioeconòmica de les zones de la Llei de barris

Descripció

Pla de reconstrucció social i econòmica: Subvencions del projecte Aixequem persianes, per a l'impuls i la reactivació socioeconòmica de les zones de la Llei de barris

Iniciar tràmit

Detalls

Nom del tràmit
Pla de reconstrucció social i econòmica: Subvencions del projecte Aixequem persianes, per a l'impuls i la reactivació socioeconòmica de les zones de la Llei de barris
Què és i per a què serveix?

El projecte “Aixequem persianes” persegueix recuperar activitat en els barris, reobrint locals actualment en desús i possibilitant que persones emprenedores puguin realitzar-hi la seva activitat, acompanyant l’acció d’un seguit de suports que van des de l’elaboració del pla d’empresa fins a subvencions fiscals o ajuts a l’arranjament dels locals.

Qui ho pot demanar?

Poden demanar aquestes subvencions aquelles persones físiques o jurídiques que participin en el projecte “Aixequem Persianes” en alguns d’aquests supòsits:

 • Propietaris/es de locals buits que s’adhereixen al projecte i lloguin el local, tot complint les condicions següents:
  • El preu de lloguer haurà d’estar un 25% com a mínim per sota del preu mig dels lloguers del carrer o de la zona de referència, el qual haurà de ser validat per la Comissió encarregada de la valoració de les sol·licituds de subvenció, la composició de la qual està regulada a la base setena.
  • L’ increment anual del lloguer durant els primers tres anys no podrà ser superior al de l’IPC de Catalunya.
 • Emprenedors/es que posin en marxa un projecte empresarial durant aquest exercici 2020 dins el projecte “Aixequem persianes” i que complementi l’oferta existent o aporti un valor afegit al mix comercial de la zona.

Aquests emprenedors/es poden ser: projectes cooperativistes i/o d’economia social, persones físiques o jurídiques amb projectes d’emprenedoria que iniciïn una activitat comercial i/o de serveis o experiències singulars que contribueixin a dinamitzar el barri o incentivar sectors en risc, sempre que aquestes activitats no estiguin sobre-representades en l’àmbit d’actuació.

En tots els casos hauran de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament i la resta d’administracions.

No podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions, les persones afectades per les prohibicions contingudes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Quin cost té?

Cap

En quines dates es pot fer?
Des del 15 d'octubre fins el 30 de novembre de 2020
Com i on es pot fer?

- Per internet adjuntant la documentació requerida

Si no disposeu d'identificació electrònica consulteu la Guia sobre com obtenir i utilitzar l'idCat Mòbil o sol·liciteu un certificat idCat al Servei d'Atenció Ciutadana 

Quins documents s'han de portar?

En el cas dels propietaris/es dels locals buits adherits al projecte:

 1. Document acreditatiu de la persona sol·licitant.
 2. Còpia de l’escriptura de propietat del local o nota simple registral que n’acrediti la titularitat.
 3. Sol·licitud d’adhesió al conveni marc d’adhesió a la Campanya Aixequem persianes a Mataró, acceptant íntegrament els termes i condicions del conveni.
 4. Dades del compte bancari del titular del local.
 5. Rebut de pagament de l’Impost de Béns Immobles.
 6. Rebut de pagament de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres.
 7. Rebut de pagament de la taxa per la obtenció de la llicència urbanística.
 8. Declaració responsable dels ajuts sol·licitats o obtinguts en relació amb la mateixa actuació en d’altres administracions públiques, en els últims dotze mesos.
 9. Declaració responsable de no estar en cap de les circumstàncies previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

En el cas d’emprenedors/es que iniciïn activitat econòmica en un dels locals buits adherits al projecte:

 1. Document identificatiu de la persona física o jurídica sol·licitant (DNI, CIF).
 2. En cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica, fotocòpia del document identificatiu del representant.
 3. Contracte de lloguer o compravenda d’un dels locals buits adherits a la campanya.
 4. Pla d’empresa o qualsevol altre document que acrediti la viabilitat del negoci.
 5. Dades bancàries a nom del/ de la beneficiari/a, si s’escau ingressar la subvenció.
 6. Rebut de pagament de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres.
 7. Rebut de pagament de la taxa per la obtenció de la llicència, autorització o comunicació d’inici d’activitats.
 8. Rebut de pagament de la taxa per la obtenció de la llicència urbanística.
 9. Factura i rebut de pagament dels  honoraris del tècnic/a (arquitecte/a, aparellador/a, enginyer/a etc...) per a la tramitació d'obres i activitats.
 10. Declaració responsable dels ajuts sol·licitats o obtinguts en relació amb la mateixa actuació en d’altres administracions públiques, en els últims dotze mesos anteriors a la presentació.
 11. Declaració responsable de no estar en cap de les circumstàncies previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Quant temps triga la resposta?

El termini màxim per a la resolució serà de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud.

Efectes del silenci administratiu?

Transcorregut el termini fixat sense que s'hagi notificat una resolució expressa, s’entendrà desestimada la sol·licitud d’atorgament de la subvenció.

Quina documentació es lliura?

Comprovant de la sol·licitud

Altres informacions d'interès:

Per a consultes sobre aquesta subvenció contacteu amb Promoció Econòmica comerc@ajmataro.cat

Preguntes més freqüents:

Actuacions subvencionables i quantia de les subvencions

 

a) En el cas dels propietaris/es dels locals buits adherits al projecte:

Ajuts econòmics directes per fer front al cost de:

Impost sobre béns immobles (IBI): Ajut equivalent al 100% del seu import durant els exercicis 2020, 2021 i 2022, a partir de la formalització del contracte de lloguer del local.

 

b) En el cas d’emprenedors/es que iniciïn activitat econòmica en un dels locals buits adherits al projecte:

Ajuts econòmics directes per fer front al cost de:

Taxa per les llicències ambientals i comunicacions prèvies, i pels controls posteriors a l’inici de l’activitat: Ajut equivalent al 100% del seu import.

Fins a 500,00€ de l'import de la factura dels honoraris del tècnic/a (arquitecte/a tècnic, aparellador/a, enginyer/a etc..) per a la tramitació d’obres i activitats.

 

c) En ambdós casos, propietaris/es o emprenedors, per les obres d’arranjament que s’executin en el local on s’inicia l’activitat, en funció de qui les executi:

Ajuts econòmics directes per fer front al cost de:

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO): Ajut equivalent al 100% del seu import.

Taxa per les llicències urbanístiques: Ajut equivalent al 100% del seu import.

Marc legal:

- Bases de subvencions del Projecte "Aixequem Persianes", per a l'impuls i la reactivació socieconòmica de la ciutat, per a l'exercici 2020.

- Extracte de la convocatòria convocatòria mitjançant la Base de Dades Nacional de Subvencions

Formularis per a la seva descàrrega

Sol·licitud de subvenció del projecte Aixequem Persianes (propietaris)

Sol·licitud de subvenció del projecte Aixequem Persianes (propietaris)

Document d'adhesió al projecte Aixequem Persianes

Document d'adhesió al projecte Aixequem Persianes

Sol·licitud de subvenció del projecte Aixequem Persianes (llogaters)

Sol·licitud de subvenció del projecte Aixequem Persianes (llogaters)

Plantilles.

Fitxer que conté totes les plantilles del procediment.

PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.