Si us plau, esperi.
Si us plau, esperi.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : Ajuts per al foment de l'activitat econòmica: Ajuts Aixequem persianes, per a l'impuls i la reactivació socioeconòmica de la ciutat

Descripció

Ajuts per al foment de l'activitat econòmica: Ajuts Aixequem persianes, per a l'impuls i la reactivació socioeconòmica de la ciutat

Iniciar tràmit

Detalls

Nom del tràmit
Ajuts per al foment de l'activitat econòmica: Ajuts Aixequem persianes, per a l'impuls i la reactivació socioeconòmica de la ciutat.
Què és i per a què serveix?

El projecte “Aixequem persianes” persegueix recuperar activitat econòmica a la ciutat, reobrint locals actualment en desús, en planta baixa i situats en trama urbana, i facilitant que persones emprenedores puguin realitzar-hi la seva activitat.

Qui ho pot demanar?

Poden demanar aquests ajuts aquelles persones físiques o jurídiques que participin en el projecte “Aixequem Persianes” en alguns d’aquests supòsits:

 • Propietaris/es de locals buits que s’adhereixen al projecte i lloguin el local, tot complint les condicions següents:
  • El preu de lloguer haurà d’estar un 25% com a mínim per sota del preu mig dels lloguers del carrer o de la zona de referència.
  • L’increment anual del lloguer durant els primers tres anys no podrà ser superior al de l’IPC de Catalunya.
  • Que la persona física o jurídica que posi en marxa el projecte empresarial en el local pel que sol·licita l’ajut el/la propietari/a, presenti la sol·licitud d’ajut en la mateixa convocatòria i reuneixi tots els requisits per a ser-li atorgat.
  • No tenir relació de parentiu de primer grau amb la persona que posi en marxa el projecte empresarial en el local pel que sol·licita l’ajut el/la propietari/a.
 • Persones físiques o jurídiques que posin en marxa un projecte empresarial durant aquest exercici dins el projecte “Aixequem persianes”, en un local a peu de carrer, en un local a peu de carrer, obert al públic i situat en trama urbana, i que reuneixin les condicions següents:
  • Podran ser objecte d'aquests ajuts els següents projectes:
   • Projectes que iniciïn una activitat comercial i/o de serveis (emprenedors)
   • El trasllat d'una activitat ja existent, d'un local a un altre, quan el trasllat s'efectuï d'un local situat en planta alta a un altre que estigui, obert al públic, a peu de carrer i situat en trama urbana.
   • L'obertura de nou establiment per una activitat ja existent a Mataró
   • L'activitat comercial i/o de serveis s'ha d'exercir a la ciutat de Mataró, en un local obert de cara al públic i a peu de carrer.
   • Que no es tracti de concessions de llicències administratives
   • La data d'inici de l'activitat haurà d'estar compresa entre l'1 d’octubre de 2022 i el 30 de setembre de 2023.

En tots els casos hauran de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament i la resta d’administracions.

No podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions, les persones afectades per les prohibicions contingudes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Quin cost té?

Cap

En quines dates es pot fer?

Des del 24 de maig fins al 30 de setembre de 2023

Com i on es pot fer?

- Per internet adjuntant la documentació requerida

Si no disposeu d'identificació electrònica consulteu la Guia sobre com obtenir i utilitzar l'idCat Mòbil o sol·liciteu un certificat idCAT a les Oficines d'Atenció i Assistència a la Ciutadania.

Si sou una persona física (persona en règim d'autònom) i teniu dificultats per a la tramitació electrònica contacteu-nos a seu@ajmataro.cat per fer-vos l'assistència que necessiteu (assistència via mail, telefònica o presencialment a Espai Mataró Connecta) 

Quins documents s'han de portar?

En el cas dels propietaris/es dels locals buits adherits al projecte:

 1. Document identificatiu de la persona física o jurídica sol·licitant (DNI/NIE/NIF).
 2. Declaració responsable del compliment dels requisits de les persones beneficiàries establerts a la base 5a B) d’aquestes bases reguladores.
 3. Certificat de titularitat del compte bancari on s’hagi de fer la transferència de l’ajut atorgat, si s’escau.
 4. Còpia de l’escriptura de propietat del local o nota simple registral que n’acrediti la titularitat.
 5. Sol·licitud d’adhesió al projecte Aixequem Persianes a Mataró.
 6. Rebut de pagament de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres. (La data de pagament ha d’estar inclosa dins del termini d’execució previst a la clàusula vuitena, és a dir entre l’1 de juliol de 2022 i el 30 de setembre de 2023).
 7. Rebut de pagament de la taxa per la obtenció de la llicència urbanística. (La data de pagament ha d’estar inclosa dins del termini d’execució previst a la clàusula vuitena, és a dir entre l’1 de juliol de 2022 i el 30 de setembre de 2023).
 8. Contracte de lloguer del local on es desenvoluparà l’activitat i pel qual s’ha sol·licitat l’ajut.

 

En el cas d’emprenedors/es que iniciïn activitat econòmica en un dels locals buits adherits al projecte:

 1. Document identificatiu de la persona física o jurídica sol·licitant (DNI/NIE/NIF).
 2. Declaració responsable del compliment dels requisits de les persones beneficiàries establerts a la base 5ª B) d’aquestes bases reguladores.
 3. Certificat de titularitat del compte bancari on s’hagi de fer la transferència de l’ajut atorgat, si s’escau.
 4. Compte justificatiu que indiqui de forma expressa la relació de despeses subvencionables segons model normalitzat.
 5. Factures i/o liquidacions que justifiquin les despeses efectivament realitzades i els comprovants del seu pagament: mitjançant: rebut, domiciliació, document de la transferència bancària on consti el concepte, destinatari, import i data de pagament, taló nominatiu, etc.
 6. Contracte de lloguer o compravenda del local on es desenvolupa l’activitat.
Quant temps triga la resposta?

El termini màxim per a la resolució serà de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud.

Efectes del silenci administratiu

Transcorregut el termini fixat sense que s'hagi notificat una resolució expressa, s’entendrà desestimada la sol·licitud d’atorgament de la subvenció.

Quina documentació es lliura?

Comprovant de la sol·licitud

Altres informacions d'interès:

Per a consultes sobre aquesta subvenció contacteu amb Promoció Econòmica comerc@ajmataro.cat

Preguntes més freqüents:

Actuacions subvencionables i quantia de les subvencions

a) En el cas de les persones propietàries dels locals buits adherits al projecte:

 • Ajut equivalent al 100% de l’import de l’Impost sobre Béns Immobles per l’exercici 2022, fins a un màxim de 1.000 euros.
 • En el cas que el local en el que es desenvolupa l’activitat tingués diferents referències cadastrals només s’acceptarà la sol·licitud per una referència cadastral.
 • L’import pagat en concepte de l’ICIO (impost sobre construccions, instal·lacions i obres), per la rehabilitació del local per llogar, a nom del/de la propietari/a.
 • L’import pagat per a l’obtenció de la llicència urbanística per la rehabilitació del local per llogar, a nom del/de la propietari/a.

b) En el cas de les persones emprenedores que iniciïn activitat econòmica en un dels locals buits adherits al projecte:

Seran subvencionables les següents despeses directes necessàries per a la posada en marxa del projecte empresarial i fins a un límit màxim de 1.500 € :

 • L’import pagat per a l’obtenció de la llicència ambiental.
 • L’import pagat en concepte de l’ICIO (impost sobre construccions, instal·lacions i obres).
 • L’import pagat per a l’obtenció de la llicència urbanística.
 • L’import dels honoraris del tècnic/a (arquitecte/a tècnic, aparellador/a, enginyer/a etc..) per a la tramitació d’obres i activitats, amb un import màxim de 500,00 €.
 • Altres despeses subvencionables, amb un import màxim total de 500,00 €:
  • Despeses de primer establiment com la retolació comercial del local, petits arranjaments de fusteria, paviments, pintura i/o revestiments (serveis i materials).
  • Instal·lacions elèctriques, gas, aigua, sanejaments, aire condicionat i seguretat (serveis i materials).
Marc legal:

Convocatòria per a la concessió d'ajuts pel projecte Aixequem persianes, per a l'impuls i la reactivació socioeconòmica de la ciutat, exercici 2023

Formularis per a la seva descàrrega

Compte justificatiu del projecte Aixequem Persianes

Compte justificatiu del projecte Aixequem Persianes

Sol·licitud de subvenció del projecte Aixequem Persianes (propietaris)

Sol·licitud de subvenció del projecte Aixequem Persianes (propietaris)

Document d'adhesió al projecte Aixequem Persianes

Document d'adhesió al projecte Aixequem Persianes

Sol·licitud de subvenció del projecte Aixequem Persianes (llogaters)

Sol·licitud de subvenció del projecte Aixequem Persianes (llogaters)

Plantilles.

Fitxer que conté totes les plantilles del procediment.

PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.