Is being done submitting your request. Please wait
Is being done submitting your request. Please wait

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Procedure details: Entitats: Subvencions

Description

Entitats: Subvencions

Wizard

Details

Nom del tràmit
Entitats: subvencions
Què és i per a què serveix?

L’objecte d’aquestes bases particulars és la regulació de la concessió de subvencions, dins dels límits establerts al pressupost municipal vigent, per fomentar aquelles activitats que es duguin a terme dins de l’anualitat de 2019 als àmbits de l’atenció social, gent gran, salut pública, igualtat, joventut, ensenyament, convivència, cultura i esports que complementin o supleixin els serveis de competència municipal en aquests àmbits o que siguin d’interès públic local, segons s’explicita als programes establerts a les clàusules específiques annexes.

Per més informació: 

Convocatòria de subvencions 2019 de l'Ajuntament de Mataró

Bases particulars 2019

Qui ho pot demanar?

Poden sol•licitar subvencions les entitats i les associacions sense finalitat de lucre, domiciliades al municipi, legalment constituïdes i inscrites al Registre Municipal d’Entitats, i les persones físiques a títol individual exclusivament pels programes de difusió de la cultura, la llengua, la història catalana i el foment a la lectura (C-12A.4/19) i per les activitats de promoció esportiva (C-13/19). Les entitats sol•licitants hauran de complir el requisit d’estar inscrites al Registre Municipal d’Entitats, com a màxim, el darrer dia de presentació de les sol•licituds.

Mitjançant les clàusules específiques es poden establir, addicionalment, condicions que hauran de reunir les entitats i/o persones sol•licitants per ser beneficiàries d’una subvenció, d’acord amb l’objecte específic de la convocatòria.

No poden obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions que es regulen en aquestes bases les persones o les entitats en les quals concorri alguna de les circumstàncies recollides a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Les entitats i les associacions sense finalitat de lucre que l'any 2019 signin amb l'Ajuntament de Mataró un conveni regulador d'una subvenció nominativa, inclosa al pressupost municipal, per portar a terme els seus programes anuals d'activitats, no podran obtenir una subvenció dins d'aquesta convocatòria de subvencions per les mateixes activitats/programes inclosos en el conveni regulador de la subvenció nominativa, ni per cap altra en el supòsit que les clàusules específiques en prevegin l’exclusió.

Quin cost té?

Cap.

En quines dates es pot fer?

Del 4 al 22 de març de 2019

Com i on es pot fer?

- Per internet adjuntant el formulari en model normalitzat i la documentació requerida.

- Personalment a les oficines del Servei d'Atenció Ciutadana.

Quins documents s'han de portar?

a)    Instància de sol·licitud de subvenció subscrita per la persona interessada, en el cas de tractar-se d’una persona física, o per la presidència de l'entitat o per qui en tingui conferida la  representació. 

b)    Els sol·licitants hauran de presentar una declaració responsable en què manifestin disposar de les certificacions legalment establertes per acreditar que les persones que participin  al projecte no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual i, en el cas que canviï alguna persona adscrita al projecte, es comprometen a aportar una nova declaració responsable  (Model 3 de la instància de sol·licitud).

c)    Projecte de l’activitat o programa pel qual se sol·licita la subvenció. (Model 1)

d)    El pressupost total desglossat  (ingressos i despeses) de l’activitat o programa  pel qual se sol·licita la subvenció. El pressupost d’ingressos i despeses  caldrà que estigui desglossat per a cadascun dels projectes o activitats per a les quals se sol·licita la subvenció i per la naturalesa econòmica o el concepte.  (Model 2)

e)    En el cas de tractar-se d’una sol·licitud subscrita per una entitat, un certificat en el qual hi constin les persones de la Junta vigent amb els càrrecs, noms, cognoms i DNI/NIE (Model 4 de la instància de sol·licitud).

f)   En el cas de tractar-se d’una sol•licitud subscrita per una entitat, declaració de disposar de la corresponent assegurança de responsabilitat civil i, en el seu cas, de la d’accidents (Model 5 de la instància de sol•licitud).

g)    La documentació addicional que s’estableixi en les clàusules específiques.

Un cop concedida la subvenció s'haurà d'aportar el document  d'acceptació de la subvenció


Quant temps triga la resposta?

Menys de tres mesos.

Efectes del silenci administratiu

La manca de resolució dins dels terminis indicats produirà, de forma general, efectes desestimatoris de la sol·licitud.

Quina documentació es lliura?

- Comprovant de la presentació de la sol·licitud 
- Posteriorment, notificació de la resolució d'atorgament de la subvenció

Altres informacions d'interès:

Tràmit relacionat: Inscripció al Registre Municipal d'Entitats 


Consulteu informació addicional i recursos d'ajuda per a la presentació de sol·licituds al Portal d'EntitatsMarc legal:

Bases generals de subvencions

Bases particulars 2019

Anunci convocatòria 2019

Classfications

Templates

Acceptacio de subvenció

Acceptacio de subvenció

Sol·licitud de subvenció 2019

Sol·licitud de subvenció 2019

Templates.

Procedure templates file.

PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processing your request...
Please wait.
Please wait.