Si us plau, esperi.
Si us plau, esperi.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : Ajuts per al foment de l'activitat econòmica: Subvenció per creació d'ocupació en el marc del projecte Creant oportunitats per a les persones amb diversitat funcional

Descripció

Ajuts per al foment de l'activitat econòmica: Subvenció per creació d'ocupació en el marc del projecte Creant oportunitats per a les persones amb diversitat funcional

Iniciar tràmit

Detalls

Nom del tràmit
Ajuts per al foment de l'activitat econòmica: Subvenció per creació d'ocupació en el marc del projecte Creant oportunitats per a les persones amb diversitat funcional
Què és i per a què serveix?

És una subvenció per afavorir la contractació de persones aturades participants en el projecte “Creant oportunitats per a les persones amb diversitat funcional” amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat i afavorir la incorporació al mercat de treball de persones amb diversitat funcional, donades les dificultats d’inserció amb què es troba aquest col·lectiu.

Qui ho pot demanar?

Podran ser beneficiàries de la subvenció qualsevol persona física o jurídica que compleixi les condicions i els requisits següents:

 • Realitzar una contractació per un període mínim de 2 mesos a persones participants del projecte “Creant oportunitats per a les persones amb diversitat funcional 2018”
 • No haver realitzat acomiadaments qualificats d’improcedents o nuls per l’òrgan judicial o Expedients de Regulació d’Ocupació els 6 mesos anteriors a la data de la contractació per a la qual es sol·licita la subvenció.
 • No tractar-se de Centres Especials de Treball (CET).
 • Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Mataró, l’Agència Tributària i la Seguretat Social en la data de la sol·licitud de subvenció i durant la vigència del període subvencionat.
 • No haver estat sancionada, en resolució ferma, per la comissió d'infracció greu en matèria d'integració laboral de persones amb discapacitat o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, aprovat pel RD Legislatiu 5/2000, de 4 d'agost.
 • No estar compresa en cap dels supòsits previstos en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Complir amb la quota de reserva per a la integració de persones amb discapacitat d'acord amb la Llei 19/1982, de7 d'abril, o aplicar les mesures alternatives previstes en el Reial Decret 364/2005, de 8 d'abril, i el Decret 246/2000 de 24 de juliol.
 • Complir amb les obligacions com a empresa de la legislació que li correspongui en l’àmbit de prevenció de riscos laborals, primers auxilis i sensibilització mediambiental pel que fa a la gestió dels residus generats.
 • Complir amb l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats en l’àmbit laboral i l’adopció de mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació entre dones i homes.
 • No podran realitzar acomiadaments qualificats d’improcedents ni incoar expedients de regulació d'ocupació durant la vigència del contracte subvencionat
   

Consulteu a les bases de la convocatòria altres requisits respecte a la persona contractada.

Quin cost té?

Cap

En quines dates es pot fer?

Fins el 15 de novembre de 2018, o s'esgoti el crèdit disponible

Com i on es pot fer?

- Per internet adjuntant, si és el cas, la documentació requerida.

- Personalment a les oficines del Servei d'Atenció Ciutadana.


- Les empreses o autònoms també poden efectuar aquesta tramitació a l'Oficina Mataró Empresa sol·licitant cita pr��via per internet 


Per correu postal a:

AJUNTAMENT DE MATARÓ
La Riera, 48
08301-Mataró

Amb la referència: “Direcció de Promoció Econòmica”

Quins documents s'han de portar?
 1. Sol·licitud de subvenció, segons model normalitzat.  
 2. En el cas de persones físiques: DNI de la persona sol·licitant.
 3. En cas que sigui una persona jurídica, CIF i escriptura de constitució i de modificació, en el seu cas, inscrites al Registre Mercantil.
 4. Alta censal d’inici d’activitat empresarial (model de l’agència tributària 036 o 037)
 5. Declaració responsable de l’empresa respecte:
  • No haver acomiadat treballadors/es per acomiadament qualificat d'improcedent o nul per l'òrgan judicial o realitzat un ERO en els 6 mesos anteriors a la data de contractació per a la qual se sol?licita la subvenció, i no haver amortitzat llocs de treball en aquest período
  • Trobar?se al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament on estigui ubicada l’empresa, amb la Hisenda pública i amb la Seguretat Social.
  • Haver donat d’alta a la Seguretat Social a la persona contractada.
  • Si s’han demanat o obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa actuació, incloent-hi els imports sol·licitats o concedits.
  • No trobar-se incurs, el sol·licitant de la subvenció, en cap de les circumstàncies previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions.
  • No haver contractat en els últims 6 mesos a la/les persona/es participant/s del projecte per raó de la/les qual/s se sol·licita la subvenció.
 6. DNI o NIE de la persona desocupada contractada
 7. Contracte de treball registrat a l'OTG on consti la durada del mateix
 8. Alta a la Seguretat Social de la persona contractada
 9. Dades del compte corrent (IBAN) de l'entitat bancària a la qual s'ha de transferir l'import de la subvenció.

Quant temps triga la resposta?

El termini màxim per a la resolució serà de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud.

Efectes del silenci administratiu

Transcorregut el termini fixat sense que s’hagi notificat una resolució expressa, s’entendrà desestimada la sol·licitud d’atorgament de la subvenció.

Quina documentació es lliura?

Comprovant de la sol·licitud

Altres informacions d'interès:

Per a consultes sobre aquesta subvenció contacteu amb Direcció d’Ocupació i Promoció Econòmica (telèfon 93 758 21 31)

Marc legal:

Bases reguladores per l’atorgament de subvencions per a la contractació de persones participants en el projecte “Creant oportunitats per a les persones amb diversitat funcional”

Formularis per a la seva descàrrega

Annex 1 - Declaració responsable - Subvenció per creació d'ocupació de diversitat funcional

Annex 1 - Declaració responsable - Subvenció per creació d'ocupació de diversitat funcional

Sol·licitud de subvenció per al foment de la contractació de persones amb diversitat funcional

Sol·licitud de subvenció per al foment de la contractació de persones amb diversitat funcional

Plantilles.

Fitxer que conté totes les plantilles del procediment.

PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.