S
S'està realitzant la presentació de la seva sol·licitud. Si us plau, esperi

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : ICIO (Impost sobre construccions, instal·lacions i obres): Subvenció per millora de la qualificació d'eficiència energètica

Descripció

ICIO (Impost sobre construccions, instal·lacions i obres): Subvenció per millora de la qualificació d'eficiència energètica

Iniciar tràmit

Detalls

Nom del tràmit
Habitatge: Subvenció de l'ICIO per millora de la qualificació d'eficiència energètica
Què és i per a què serveix?

És la sol·licitud de subvenció del 50% de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) per a actuacions que incorporin mesures de millor d'aïllament tèrmic de cobertes, façanes i fusteries exteriors, no obligades per la normativa vigent, que augmentin l'eficiència energètica de les edificacions o de les unitats d'aquestes existents. Caldrà tenir en compte que és subvencionable l'ICIO per a:

  • Actuacions en edificis o unitats d'aquests amb qualificació energètica D que millorin en una lletra la qualificació de la certificació energètica.
  • Actuacions en edificis o unitats d'aquests amb qualificació energètica F i G que millorin en dues lletres la qualificació de la certificació energètica.

Consulteu aquí les bases de la convocatòria amb la resta de requisits

Qui ho pot demanar?

Podrà ser beneficiària de la subvenció qualsevol persona física o comunitat de propietaris legalment constituïda, propietària, usufructuària o arrendatària d’un habitatge situat al municipi de Mataró que efectuï obres de millora d’eficiència energètica que justifiqui la millora en una lletra el certificat d’eficiència energètica si aquesta és D, o de dues si aquesta és F i G.

No podran obtenir la condició de beneficiàries les persones físiques en les quals concorri alguna de les circumstàncies que estableixen l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Quin cost té?

Cap

En quines dates es pot fer?

Fins el 31 de desembre de 2018 (Pendent de nou termini)

Com i on es pot fer?

Per internet amb identificació electrònica, adjuntant la documentació requerida, inclòs el formulari de sol·licitud.

Personalment al Servei d'Atenció Ciutadana o a l'Oficina d'Atenció i Informació del Servei de Llicències i Disciplina d'Obres i Activitats.

Quins documents s'han de portar?

Les persones físiques i/o jurídiques que vulguin acollir-se a la subvenció regulada a les presents bases hauran de presentar al Registre General d’Entrada de l’Ajuntament de Mataró la sol·licitud acompanyant-hi la documentació següent:

- Fotocòpia del NIF/NIE o CIF de la persona sol·licitant
- Indicació de si és inquilí/na, usufructuari/a o propietari/a
- Identificació de l’edifici o unitat d’aquest (adreça i número de referència cadastral)
- Identificació de la persona propietària en el supòsit que sigui diferent de la sol·licitant
- Detall de l’actuació de millora d’eficiència energètica susceptible de subvenció.


Quant temps triga la resposta?

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució de concessió de subvenció, que posarà fi a la via administrativa, serà de tres mesos comptats de l’endemà de la publicació de la resolució de la convocatòria.

Efectes del silenci administratiu

El silenci administratiu és desestimatori

Quina documentació es lliura?

Comprovant de la sol·licitud

Altres informacions d'interès:

Una vegada finalitzades les obres s’haurà de presentar:

  • Certificat d’eficiència energètica de l’edifici o unitat d’aquest
  • Acreditació del pagament de l’ICIO
  • Domiciliació bancària
  • Document acreditatiu de les millores no obligades per la normativa vigent o declaració responsable de les millores no obligades per la normativa vigent.
Marc legal:

Bases reguladores per a la subvenció de l'ICIO per la millora de la qualificació d'eficiència energètica

Classificacions

Formularis per a la seva descàrrega

Sol·licitud de subvenció de l'ICIO per a actuacions de millora de l'eficiència energètica

Sol·licitud de subvenció de l'ICIO per a actuacions de millora de l'eficiència energètica

PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.