Por favor, espere.
Por favor, espere.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalles del procedimiento: Habitatge: Subvencions d'IBI, ICIO i taxes de llicències d'obres per habitatges cedits a la borsa de lloguer

Descripción

Habitatge: Subvencions d'IBI, ICIO i taxes de llicències d'obres per habitatges cedits a la borsa de lloguer

Detalles

Nom del tràmit
Habitatge: Subvenció del pagament de l’IBI, ICIO i taxa llicències en el cas de cessions de pisos a la borsa de lloguer o altres programes municipals.
Què és i per a què serveix?

Es tracta d’una subvenció que atorga l’Ajuntament de Mataró per al pagament de l’IBI d’aquells habitatges que els seus propietaris els cedeixin a la Borsa de Lloguer així com a la resta de programes que des de l’Ajuntament s’iniciïn per a la mobilització d’habitatges destinats a un ús social com pel pagament de l’ICIO i de la taxa de llicències urbanístiques per les obres d’adequació d’un habitatge que siguin aportats a la Borsa de Lloguer o a la resta de programes que des de l’Ajuntament s’iniciïn per a la mobilització d’habitatges destinats a un ús social

El seu destí és incentivar que els propietaris d’habitatges, els cedeixin a la Borsa de Lloguer així com a la resta de programes que des de l’Ajuntament s’iniciïn per a la mobilització d’habitatges destinats a un ús social, i que si ja el tenen, el mantinguin i així poder fer front a la gran demanda que hi ha per part de la ciutadania.

PUMSA

Programa Lloguem

Qui ho pot demanar?

Les persones propietàries d’habitatges desocupats ja tinguin la condició de particulars o bé institucions i les entitats sense afany de lucre que els aportin a la Borsa de Lloguer o els cedeixin a la resta de programes que des de l’Ajuntament s’iniciïn per a la mobilització d’habitatges destinats a un ús social i compleixin els requisits exigits a les diferents bases reguladores.

Borsa de Lloguer Social de PUMSA

En cas que el tinguin cedit a la Borsa de Lloguer i vulguin gaudir de la subvenció hauran de complir el mateix requisit en relació al preu del lloguer.

Quin cost té?

Cap

En quines dates es pot fer?

Fora de termini.

Com i on es pot fer?

- Per Internet, amb identificació electrònica, adjuntant la documentació requerida.

- Personalment, a l’Oficina Local d’Habitatge i al Servei d'Atenció Ciutadana.

Quins documents s'han de portar?
  • Sol·licitud degudament complimentada on hi consti el núm. de c/c on ingressar la quantia de la subvenció.
  • Original o còpia de DNI, NIE o NIF.
  • Una vegada s’hagi abonat totalment l’IBI, ICIO i taxa municipal, document justificant del pagament.
  • Pressupost i factures de les obres realitzades en cas de sol·licitar subvenció per a l'ICIO i la taxa de llicències urbanístiques.
Quant temps triga la resposta?

El termini màxim per a la resolució serà de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud.

Quina documentació es lliura?

Comprovant de la sol·licitud.

Efectes del silenci administratiu:

Transcorregut el termini fixat sense que s'hagi notificat una resolució expressa, s'entendrà desestimada la sol·licitud d'atorgament de la subvenció.

Marc legal:

PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Procesando su petición...
Por favor espere.
Por favor espere.