Is being done submitting your request. Please wait
Is being done submitting your request. Please wait

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Procedure details: IBI (Impost Béns Immobles): Subvenció de l'IBI de l'habitatge desocupat que el propietari posi a la Borsa de lloguer

Description

IBI (Impost Béns Immobles): Subvenció de l'IBI de l'habitatge desocupat que el propietari posi a la Borsa de lloguer

Wizard

Details

Nom del tràmit
IBI (Impost Béns Immobles): Subvenció de l'IBI de l'habitatge desocupat que el propietari posi a la Borsa de lloguer
Què és i per a què serveix?

Es tracta d’una subvenció que atorga l’Ajuntament de Mataró per al pagament de l’IBI dels habitatges que siguin aportats a la Borsa de Lloguer o que ja hi formin part.

El seu destí és incentivar que els seus propietaris, els cedeixin a la Borsa de Lloguer o si ja el tenen, el mantinguin i així,poder fer front a la gran demanda que hi ha per part de la ciutadania.

Qui ho pot demanar?

Les persones propietàries d’habitatges desocupats ja tinguin la condició de particulars o bé institucions i les entitats sense afany de lucre que els aportin a la Borsa de Lloguer i compleixin els requisits exigits al Programa de Borsa, pel que fa al preu del lloguer.

Més informació sobre la borsa de lloguer

En cas que el tinguin cedit a la Borsa de Lloguer i vulguin gaudir de la subvenció hauran de complir el mateix requisit en relació al preu del lloguer.

Quin cost té?

Cap

En quines dates es pot fer?

Pendent de termini

Com i on es pot fer?

Per internet adjuntant, si és el cas, la documentació requerida.

- Personalment, a l'Oficina Local d’Habitatge i a les oficines del Servei d'Atenció Ciutadana
Quins documents s'han de portar?
  1. En primer lloc, la sol·licitud degudament complimentada on hi consti el núm. de c/c on ingressar la quantia de la subvenció i una còpia del DNI, NIE o CIF.
  2. En segon lloc, i una vegada s’hagi abonat totalment l’IBI, un document justificant del pagament.

Quant temps triga la resposta?

El termini màxim per a la resolució serà de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud.

Efectes del silenci administratiu

Transcorregut el termini fixat sense que s'hagi notificat una resolució expressa, s'entendrà desestimada la sol·licitud d'atorgament de la subvenció.

Quina documentació es lliura?

Comprovant de la sol·licitud.

Marc legal:

Bases per a l’atorgament de subvencions a propietaris que cedeixin l’habitatge desocupat a la Borsa de lloguer

Ordenances Fiscals

Guia del contribuent

Classfications

Templates

Sol·licitud de subvenció de l'IBIU per habitatge desocupat incorporat a la Borsa de Lloguer

Sol·licitud de subvenció de l'IBIU per habitatge desocupat incorporat a la Borsa de Lloguer

PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processing your request...
Please wait.
Please wait.