Si us plau, esperi.
Si us plau, esperi.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : Brossa Comercial (Preu Públic)

Descripció

Brossa Comercial (Preu Públic)

Iniciar tràmit

Detalls

Nom del tràmit
Brossa Comercial (Preu Públic)
Què és i per a què serveix?

El Parlament de Catalunya va aprovar la llei 15/2003 de 13 de juny de modificació de la llei 6/1993 de 15 de juliol, reguladora de residus. 
En aplicació d'aquesta llei la persona titular d'una activitat econòmica ha de lliurar els residus que generi o posseeixi a un gestor autoritzat perquè se'n faci la valoració i disposició, o bé s'ha d'acollir al sistema de recollida i gestió que l'ens local competent estableixi per a aquests tipus de residus. 
Per tal de facilitar el compliment de la normativa anterior l'Ajuntament de Mataró ha posat en funcionament, a partir del 7 de gener de 2005, un servei de recollida de residus municipals finançat mitjançant un preu públic.

Qui ho pot demanar?

1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques tant públiques com privades, les herències jacents, comunitats de béns i la resta d’ens sense personalitat jurídica que utilitzen o ocupen els locals, establiments, oficines i serveis situats a llocs, carrers, places o vies públiques on es presta el servei, sigui a títol de propietari, d’usufructuari, d’arrendatari o qualsevol altre que permeti la utilització o l’ocupació, sempre que no hagin acreditat la gestió de la recollida per un gestor autoritzat i homologat per l’Ajuntament i que resultin beneficiats per la prestació del servei de recollida de residus comercials i industrials assimilables a municipals.

2. També estan obligats al pagament els titulars d’activitats puntuals que es desenvolupen a la via pública, tals com circs, fires, atraccions i qualsevol altre de similars característiques.

Quin cost té?

El que estableixen les Ordenances Fiscals (Preu públic pels serveis de recollida i tractament de residus comercials).

Les reduccions de les tarifes estan contemplades a l'Ordenança Fiscal.

En quines dates es pot fer?

L'alta s'ha de presentar en el termini de dos mesos des de l'inici de l'exercici de l'activitat i produeix automàticament la inclusió en el padró anyal del preu públic. 
El Preu Públic es merita en el moment de sol·licitar-se o prestar-se el servei sense haver acreditat la gestió dels residus per un gestor homologat. 
S'entén que el servei es presta des del moment en què s'inicia l'activitat. 
El període impositiu comprendrà l'any natural excepte en els supòsits d'inici o cessament en la prestació del servei. 
Les quotes s'han de prorratejar (en cas d'alta) per mesos naturals, incloent-hi el dia en què es produeix l'alta i en cas de baixa, també per mesos naturals, incloent-hi el de la data de cessament de l'activitat.

Com i on es pot fer?

Per internet adjuntant, si és el cas, la documentació requerida

Les persones físiques (autònoms) també poden efectuar aquest tramitació a les oficines del Servei d'Atenció Ciutadana 

Quins documents s'han de portar?

En el cas de què s'opti per acollir-se al servei de recollida municipal caldrà aportar la següent documentació: 
. Model de declaració d'alta, baixa o modificació.
. Alta censal de l'IAE (model 036, model 840 o model de l'Ajuntament).

En el cas que s'opti per no acollir-se explícitament al Servei de Recollida de Residus de l'Ajuntament de Mataró, caldrà acreditar que es gestionen els residus a través d'un gestor autoritzat per l'Agència de Residus de Catalunya, quedant subjecte al servei municipal per la fracció no autogestionada.


Quant temps triga la resposta?

Segons el tipus d'activitat i de la superfície del local el servei d'espais públics es posa en contacte amb l'interessat per coordinar la gestió del servei.

Quina documentació es lliura?

Fotocòpia de la Declaració degudament segellada.

Altres informacions d'interès:

En cas que l'activitat es doni de baixa o efectuï alguna variació cal que l'interessat presenti un nou Model de declaració d'alta, baixa o modificació amb la casella corresponent activada juntament amb la documentació que es requereixi.

Canvis en el servei de recollida de la brossa comercial

Tràmit brossa comercial: Comunicació de discrepàncies

Preguntes més freqüents:

1.- Perquè s’implanta aquest servei? 

La regulació de residus a Mataró ve marcada per la llei del Parlament de Catalunya. 

L'1 de gener de 2004 va entrar en vigor la Llei 15/2003 reguladora dels residus, en la qual s'estableix l'obligació de tots els titulars d'activitats generadores de residus comercials i industrials assimilables als comercials de gestionar per si mateixos els residus que generin i l' obligatorietat de suportar-ne les despeses de gestió.

Per facilitar el compliment d’aquesta llei, l’Ajuntament de Mataró va posar en funcionament a partir del 7 de gener de 2005, un nou servei de recollida de residus comercials, modificat a partir de l’exercici 2013.

*Art.47 de la Llei 15/2003 reguladora dels residus:

"1. La persona titular d'una activitat que genera residus comercials els ha de gestionar per si mateixa, d'acord amb les obligacions pròpies dels posseïdors o productors de residus.

2. La persona titular de l'activitat ha de lliurar els residus que generi o posseeixi a un gestor o gestora autoritzat perquè se'n faci la valorització, si aquesta operació és possible, o disposició del rebuig, o bé s'ha d'acollir al sistema de recollida i gestió que l'ens local competent estableixi per a aquest tipus de residus, incloent-hi el servei de deixalleria.

3. En tot cas, la persona titular de l'activitat generadora de residus comercials ha de:

a)Mantenir els residus en condicions adequades d'higiene i seguretat mentre els posseeixi.

b)Lliurar els residus en condicions adequades de separació per materials.

c)Suportar les despeses de gestió dels residus que posseeix o genera.

d)Tenir a disposició de l'Administració el document que acrediti que ha gestionat correctament els residus i els justificants dels lliuraments efectuats."


2.- És obligatori? 

El servei no és obligatori, en el cas que no us vulgueu acollir a aquest servei cal que acrediteu anualment dins el primer trimestre, que feu el reciclatge dels vostres residus a través d’un gestor autoritzat.

3.- Quines opcions teniu? 

a) Acollir-vos al Servei de Recollida de Residus de l'Ajuntament de Mataró 
Rebreu el servei definit i pagareu les tarifes aprovades anualment.

b) No acollir-vos explícitament al Servei de Recollida de Residus de l'Ajuntament de Mataró
Haureu d'acreditar que gestioneu els vostres residus a través d'un gestor autoritzat per l'Agència de Residus de Catalunya i homologat per l'Ajuntament (Consulta dels gestors de residus homologats per l'Ajuntament), quedant subjecte al servei municipal per la fracció no autogestionada.

4.- Com s’han calculat aquests preus?

El principi bàsic que s'ha utilitzat ha estat que tothom pagui d'acord amb la tipologia de residus que generi. Per tal de garantir aquest principi:

a) Hem analitzat les activitats econòmiques que es desenvolupen a la nostra ciutat i les hem classificat en funció de la seva tipologia. Així hem establert 6 grups :

A: rebuig
B: rebuig paper/cartró
C: rebuig paper/cartró envasos
D: rebuig paper/cartró envasos vidre
E: rebuig paper/cartró orgànica
F: rebuig paper/cartró envasos vidre orgànica

b) Hem determinat el cost de recollida que per a l'Ajuntament té aquest servei aplicat a cadascuna de les fraccions residuals

c) S'ha definit el servei que oferirà l'Ajuntament:

FORM (Fracció Orgànica)
- Per les activitats de 125 m2 o més es recollirà mitjançant contenidors, de 240 o 120 litres, els quals s’hauran de treure a la via pública en els horaris establerts per a la seva posterior recollida.
- La freqüència i l’horari de recollida serà de 3 c/s: dimarts i dijous (a partir de les 21 h) i dissabte (a partir de les 13.30 h)
- Addicionalment per aquelles activitats que hagin de menester més dies de recollida, s’afegirà a aquests fins a dos dies més, resultant una freqüència de 5 c/s.
- Per a totes aquelles activitats que generen FORM amb sup. inferior a 125 m2 se’ls permetrà dipositar els seus residus orgànics als contenidors de la via pública.
- Les activitats generadores de petites quantitats se’ls repartirà un o més cubells tipus domèstic per a facilitar la seva gestió.

PAPER I CARTRÓ
- Per les activitats de 125 m2 o més se’ls recollirà 2 dies/setmana, els quals hauran de treure, en els horaris establerts, per a la seva posterior recollida. 
- Per a totes aquelles activitats amb superfície inferior a 125 m2, se’ls permetrà dipositar els seus residus al contenidor corresponent de la via pública.
- Per a les activitats situades als polígons s’efectuarà sempre el servei mitjançant recollida porta a porta.

ENVASOS I VIDRE
- Tota aquella activitat que generi, en els seus processos, residus d’envasos lleugers o vidre els haurà de dipositar al contenidor corresponent de la via pública.
- Per a les activitats situades als polígons s’efectuarà sempre el servei mitjançant recollida porta a porta.

REBUIG
- La recollida d’aquesta fracció, per a totes les activitats de dins del casc urbà, serà mitjançant els contenidors corresponents de la via pública.

Per activitats situades als polígons, i per a cada fracció de residu que generi, s’efectuarà el servei mitjançant porta a porta.

5.- Quan pagaré la liquidació del servei?

D'acord amb allò que estableixi el Calendari Fiscal que cada any aprova l'Ajuntament

6.- Puc canviar l’assignació de grup de generació de residus ( grup de tributació) on m'ha inclòs l'Ajuntament? 

El nou model de servei de preu públic es determina en funció del tipus d’activitat i de la superfície del local. Si no hi esteu d'acord podeu presentar una comunicació de discrepàncies

7.-  Si no treballo en un local determinat, he de tributar per brossa comercial? 

No, perquè només estan obligats al pagament d'aquest preu públic els titulars d'activitats que utilitzen o ocupen locals, establiments, oficines i serveis situats en els llocs on es prestin els serveis derivats d'aquesta activitat.

8.- Si m’autogestiono totes o alguna de les fraccions totes o alguna de les fraccions de residus que genero, què he de fer?

Tots aquells contribuents que gestionin per si mateixos la recollida selectiva de totes o alguna de les fraccions residuals que generen mitjançant gestors autoritzats per l'Agència Catalana de Residus de la Generalitat de Catalunya i homologats per l'Ajuntament de Mataró, hauran d'acreditar anualment davant l'Ajuntament que tenen contractat amb un gestor autoritzat la recollida, tractament i eliminació dels residus que produeixen. Aquesta acreditació es presentarà dins del primer trimestre de l'any.

En el cas que no s'acrediti aquesta autogestió dels propis residus l'Ajuntament entendrà que el titular de l'activitat objecte de tributació s'acull al servei municipal.

En el cas d'acreditar que es gestiona mitjançant gestors privats autoritzats i homologats la totalitat de les fraccions residuals generades, no s'estarà subjecte al pagament del preu públic

Si s'acredita gestionar alguna/es fraccions residuals, la tarifa corresponent al servei es reduirà en aquella fracció de residus de la que s'acrediti la seva gestió particular.

9.- Quina documentació cal presentar per acreditar la gestió privada?

El model aprovat per l’Ajuntament, on consti les següents dades:

• Dades identificatives del productor, descripció de l’activitat, superfície.

• Especificació de per quina o quines fraccions de residus fan ús d’un gestor privat.

• Dades del gestor.

A aquesta declaració s’adjuntarà la següent documentació:

• Contracte entre productor/posseïdor i gestor privat, que acrediti que la totalitat del residus generats es recullen i gestionen separadament.

• Justificant de la homologació del gestor de residus

• Fulls de seguiment (albarans, factures) que acreditin el lliurament dels residus del productor/posseïdor al transportista per portar-los fins el gestor.

• Justificant de recepció dels residus lliurat pel gestor al productor/posseïdor en el moment de la seva recepció.

La declaració anterior juntament amb la documentació adjunta s’hauran de presentar, cada any, a aquest Ajuntament, dins del primer trimestre de l’exercici.

10.- Si comparteixo local amb altres contribuents, què he de fer? 

En locals compartits per més d’un subjecte passiu que generin el mateix tipus i quantitat de residus, la tarifa aplicable a cadascun serà el resultat de dividir la tarifa final pel nombre de subjectes passius que comparteixin el mateix local. A aquests efectes caldrà sol•licitar-ho mitjançant escrit signat per tots els subjectes passius on consti aquesta circumstància i indicant la superfície total del local i el nombre de subjectes passius que el comparteixen. La variació tindrà efectes per l’exercici següent, sense que en cap cas tingui efectes retroactius.

11.- Hauré de pagar dos rebuts: per brossa comercial i per brossa domiciliària si realitzo l'activitat en el meu domicili particular? 

No, només es tributarà en concepte de brossa comercial

12.- On puc adreçar-me es cas de dubte?

- A les Oficines del Servei d'Atenció Ciutadana

Marc legal:

Ordenances Fiscals

Guia del contribuent

Formularis per a la seva descàrrega

Comunicació d'alta, baixa o variació del servei de recollida i tractament de residus comercials i in

Comunicació d'alta, baixa o variació del servei de recollida i tractament de residus comercials i industrials

PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.