S
S'està realitzant la presentació de la seva sol·licitud. Si us plau, esperi

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : Locals i espais municipals: Sol·licitud d'utilització

Descripció

Locals i espais municipals: Sol·licitud d'utilització

Iniciar tràmit

Detalls

Iniciar el tràmit sense identificació electrònica

Nom del tràmit
Locals i espais municipals: Sol·licitud d'utilització
Què és i per a què serveix?

Sol·licitud per a reservar espais en equipaments municipals, per a reunions i activitats d'entitats.

Qui ho pot demanar?

Entitats i associacions ciutadanes.

Quin cost té?

Els establerts a les Ordenances Fiscals (4.17 Preus públics per l’ús dels espais dels centre cívics)

Les entitats que figuren inscrites en el Registre Municipal d’Entitats de Mataró gaudiran de l’exempció del preu públic per la utilització dels espais dues vegades a l’any fora de l’horari d’obertura del centre.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any i com a mínim quinze dies abans del primer dia sol.licitat.

Com i on es pot fer?

- Per Internet, amb certificat digital o sense.

- Personalment, al Servei d’Atenció Ciutadana

Quins documents s'han de portar?

- Full de sol·licitud emplenat i signat

- Fotocòpia de l'assegurança de Responsabilitat Civil de l'entitat (no és necessari si s'ha presentat anteriorment)

- Fotocòpia del rebut de pagament de l'assegurança de l'any en curs (no és necessari si s'ha presentat anteriorment) 

- En cas que l’activitat es realitzi amb menors el president/a ha de presentar declaració responsable relativa a les obligacions establertes a la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència Declaració Responsable


Quant temps triga la resposta?

15 dies.

Quina documentació es lliura?

Còpia de l’autorització segellada pel responsable de l'equipament per correu electrònic.

Marc legal:

Condicions per a la utilització de locals municipals

Classificacions

Formularis per a la seva descàrrega

Declaracio responsable

Declaracio responsable

Sol·licitud d'utilització de locals municipals

Sol·licitud d'utilització de locals municipals

Plantilles.

Fitxer que conté totes les plantilles del procediment.

PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.