Si us plau, esperi.
Si us plau, esperi.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : Premis Fem Mataró 2030

Descripció

Premis Fem Mataró 2030

Iniciar tràmit

Detalls

Nom del tràmit
Premis Fem Mataró 2030
Què és i per a què serveix?

Per a les entitats sense ànim de lucre que actuen de manera directa a Mataró que es volen presentar a la convocatòria dels PREMIS FEM MATARÓ 2030, EDICIÓ 2023, per tal de promoure projectes que aportin solucions innovadores als reptes de ciutat i potenciïn aliances sota un model de governança col·laborativa.

Qui ho pot demanar?

Les entitats sense ànim de lucre que actuen de manera directa a Mataró, que es trobin al corrent del pagament de les seves obligacions tributàries amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària, la Seguretat Social i no tenir cap deute pendent amb l’Ajuntament de Mataró i que hagin justificat qualsevol subvenció municipal que li hagi sigut concedida amb anterioritat, sempre i quan el període de justificació estigui finalitzat.

Quin cost té?

Cap

En quines dates es pot fer?

de l'1 de setembre al 22 d'octubre de 2023

Com i on es pot fer?

- Per internet adjuntant la documentació requerida

Quins documents s'han de portar?

 Documentació obligatòria

 

  • Formulari de sol·licitud de participació on s’inclouen les dades identificatives de l’entitat impulsora que lidera el projecte, dades de la persona de contacte de l’entitat durant la tramitació i notificacions, entre d’altres. Formulari que quedarà en custòdia pel seu anonimat.

 

  • Model 1. Declaració responsable de l’entitat impulsora que lidera el projecte de no incórrer en cap causa de prohibició o d'incompatibilitat, així com d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social i no tenir deutes amb l’Ajuntament de Mataró, en els termes previstos a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

  • Model 2. Declaració responsable de cadascuna de les entitats que col·laboren en el projecte indicant el seu compromís de participació. Així com de no incórrer en cap causa de prohibició o d'incompatibilitat, a més d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social i no tenir deutes amb l’Ajuntament de Mataró, en els termes previstos a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

  • Memòria tècnica i econòmica. Basada en el guió (model 4) on s'inclouen els continguts que com a mínim ha de contenir el projecte (categoria, objectius, metodologia, pressupost, cronograma...). L’extensió màxima de la Memòria ha de ser de 10 DIN A-4, cos 12, tipus de lletra: Arial. El projecte ha de mantenir l’anonimat de l’entitat impulsora i tothom qui hi col·labori.

 

Altra documentació

 

  • Model 3. Declaració responsable de les organitzacions no formals i/o col·lectius, empreses, administracions i/o centres de coneixement que estableixen dinàmiques col·laboratives amb l’entitat impulsora per tirar endavant el projecte, indicant el seu compromís de participació, a més d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social i no tenir deutes amb l’Ajuntament de Mataró i en el cas de les organitzacions no formals, el seu currículum on es detalli la seva trajectòria i incidència com a ciutadania activa.
  • Opcionalment es podrà presentar qualsevol altra informació o documentació gràfica que es consideri pertinent.
Quant temps triga la resposta?

La proclamació del veredicte i l'atorgament dels premis es produirà en el transcurs de la Festa del Voluntariat, el 29 de novembre de 2023.

Quina documentació es lliura?

Comprovant de la presentació

Altres informacions d'interès:

Premis Fem Mataró 2023

Marc legal:

- Bases i convocatòria dels Premis Fem Mataró 2030 a entitats sense ànim de lucre per al desenvolupament de projectes innovadors d'estratègia de ciutat, edició 2023

Formularis per a la seva descàrrega

Model 3

Model 3 - Declaració responsable d'organitzacions no formals i/o col·lectius, empreses, administracions i/o centres de coneixement.

Model 4

Model 4 - Guió de la memòria tècnica i econòmica

Sol·licitud de participació als premis FEM MATARÓ 2030 - Edició 2023

Sol·licitud de participació als premis FEM MATARÓ 2030 - Edició 2023

Model 1

Model 1 - Declaració responsable de l'entitat impulsora

Model 2

Model 2 - Declaració responsable de l'entitat col·laboradora

Plantilles.

Fitxer que conté totes les plantilles del procediment.

PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.