Si us plau, esperi.
Si us plau, esperi.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : Entitats: Sol·licitud de subvenció per a la inclusió esportiva d'infants i joves amb risc d'exclusió residencial

Descripció

Entitats: Sol·licitud de subvenció per a la inclusió esportiva d'infants i joves amb risc d'exclusió residencial

Iniciar tràmit

Detalls

Nom del tràmit
Entitats: Sol·licitud de subvenció per a la inclusió esportiva d'infants i joves amb risc d'exclusió residencial.
Què és i per a què serveix?

L’objecte de la convocatòria és establir les bases reguladores per a la concessió de subvencions a entitats esportives de la ciutat, per a la inclusió esportiva d’infants i joves de Mataró, en els seus equips i/o grups d’entrenament i competició esportiva, o bé, en les seves escoles de formació esportiva (iniciació esportiva), per la temporada esportiva 2023-2024. 

Qui ho pot demanar?

Poden sol·licitar subvencions (per un màxim de 5 places) les entitats esportives sense finalitat de lucre, domiciliades al municipi, legalment constituïdes i inscrites al Registre Municipal d’Entitats i al Registre d’entitats de la Generalitat de Catalunya.

 

Requisits per les entitats:

 1. Les entitats han d'estar inscrites al Registre Municipal d'Entitats, com a màxim, el darrer dia de presentació de sol·licituds.
  1. Omplir la fitxa de sol·licitud, on hauran d'especificar:
 2. Edat, nom i cognom, categoria, equip, activitat / esport de cada plaça ofertada.
 3. Posar a disposició fins a un màxim de 5 places.
 4. Indicar el cost total de la plaça ofertada. L’entitat haurà de comunicar quina part del cost total restant assumeix el club i quina la família si és el cas, si el cost de la plaça és superior als 250 euros subvencionats.
 5. Prendre el compromís d’acceptar els nens/joves que els comuniqui Benestar Social (aquests poden ser de fora l’entitat), fins un màxim d’1 infant o jove per entitat, assumint-ne el 100% de cost, tot i que hi hauria la possibilitat si des de Benestar Social es creu convenient de que la família realitzi el pagament d’una part del cost.
 6. Fer arribar al Servei d’Esports el document de sol·licitud d’informe de vulnerabilitat signat per totes les persones majors de 16 anys que formen la unitat de convivència de cada esportista a becar i la fotocòpia del DNI/NIE/Passaport de la persona sol·licitant (mare/pare/tutor/a) abans del 30 de juny per així poder traslladar-ho al Servei de Benestar Social i ens confirmi que aquella família es troba en risc d’exclusió residencial.
 7. Estar al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb l’Ajuntament de Mataró, abans de la concessió de la subvenció.
 8. No trobar-se en cap de les causes que estableix l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 18.1 f. del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, Reglament General de subvencions.
 9. No s’atorgaran subvencions si l’entitat beneficiària té pendent de justificar una subvenció municipal atorgada amb anterioritat, que hagi vençut el termini de justificació

 

Requisits dels nens i/o joves participants

 1. Infants o adolescents nascuts entre els anys 2006 i el 2018.
 2. Infants o adolescents empadronats a Mataró.
 3. L’infant, l’adolescent i la seva família hauran d’estar acreditats, per part del Servei de Benestar Social, que la unitat familiar es troba en situació de risc d’exclusió residencial.
 4. Hi ha d’haver el compromís de la família de facilitar la realització de l’activitat per part de l’infant o l’adolescent en l’entitat.
Quin cost té?

Cap

En quines dates es pot fer?

Des del 7 de juny fins el 10 de juliol de 2023.

Com i on es pot fer?

- Per internet adjuntant, si és el cas, la documentació requerida

Quins documents s'han de portar?

Sol·licitud en model normalitzat

Quina documentació es lliura?

Comprovant de la sol·licitud

Marc legal

Bases reguladores de subvencions per a la inclusió esportiva d'infants i/o joves amb risc d'exclusió residencial, temporada 2023-2024 (any 2023)

Formularis per a la seva descàrrega

Memòria justificativa

Memòria justificativa

Sol·licitud de subvenció per a la inclusió esportiva d'infants i/o joves amb risc d'exclusió

Sol·licitud de subvenció per a la inclusió esportiva d'infants i/o joves amb risc d'exclusió

Plantilles.

Fitxer que conté totes les plantilles del procediment.

PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.