Si us plau, esperi.
Si us plau, esperi.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : Subvencions: Subvenció per a l'organització d'esdeveniments de dinamització de ciutat

Descripció

Subvencions: Subvenció per a l'organització d'esdeveniments de dinamització de ciutat

Iniciar tràmit

Detalls

Nom del tràmit

Subvencions: Subvenció per l’organització d’esdeveniments de dinamització de ciutat
Què és i per a què serveix?

Subvencions destinades a fomentar les activitats que promoguin la dinamització econòmica, generin impacte econòmic i que dinamitzin el turisme, el comerç o la gastronomia, entre altres, i que complementin l’oferta d’activitats a Mataró realitzades entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2022.

Qui ho pot demanar?

Les persones físiques o jurídiques, entitats i associacions sense ànim de lucre, que no tinguin cap altre subvenció atorgada per l’Ajuntament de Mataró pel mateix projecte i que promoguin qualsevol activitat objecte d’aquesta subvenció, que s’organitzi a Mataró i que disposi de capacitat de generar impacte turístic o de retorn econòmic per a la ciutat.

Quin cost té?

Cap

En quines dates es pot fer?

Fins el 30 de setembre de 2022

Com i on es pot fer?

- Preferentment per internet, adjuntant la documentació requerida

- Les persones físiques (autònomes) poden fer-ho personalment al Servei d'Atenció Ciutadana

Quins documents s'han de portar?

- Sol·licitud de subvenció, juntament amb la documentació acreditativa del compliment dels requisits establerts per a ser beneficiaris.

- Projecte de l’activitat per la qual es sol•licita subvenció que haurà d’incloure necessàriament els següents aspectes:

  1. Tipologia de l’esdeveniment, justificació i objectius.
  2. Descripció detallada
  3. Numero previst de participants
  4. Ubicació i durada de l’esdeveniment (dates i horaris)
  5. En cas de ser una activitat de pagament, determinar el preu.
  6. Patrocinadors i col·laboracions
  7. Pressupost global de l’esdeveniment desglossat d’ingressos i despeses que justifiqui la viabilitat del projecte
  8. Pla de comunicació i difusió mediàtica
  9. Implicació de les entitats i empreses locals en l’organització i en l’esdeveniment, si s’escau.

- Declaració sobre la idoneïtat i complementarietat de l’activitat proposada respecte a les activitats que es realitzen al municipi.

- Pòlissa i rebut de l’assegurança de responsabilitat civil contractada davant de tercers per cobrir els possibles danys i desperfectes que es puguin derivar dels actes organitzats que es celebrin a l’espai públic. En el cas que l’activitat no s’hagi realitzat en el moment de presentar la sol·licitud, es podrà substituir per una declaració responsable en la que es comprometi a contractar-la en el moment de realitzar l’activitat.

Quina documentació es lliura?

Comprovant de la presentació

Quant temps triga la resposta

Tres mesos des de la data màxima de presentació de sol·licituds.

Marc legal
Bases reguladores per a la concessió de subvencions per a l'organització d'activitats de dinamització de la ciutat.
Anunci de la convocatòria

Formularis per a la seva descàrrega

Sol·licitud de subvenció per esdeveniments de dinamització de ciutat

Sol·licitud de subvenció per esdeveniments de dinamització de ciutat

PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.