Si us plau, esperi.
Si us plau, esperi.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : Entitats: Subvencions

Descripció

Entitats: Subvencions

Iniciar tràmit

Detalls

Nom del tràmit
Entitats: Subvencions
Què és i per a què serveix?

L’objecte d’aquestes bases particulars és la regulació de la concessió de subvencions, dins dels límits establerts al pressupost municipal vigent, per fomentar aquelles activitats que es duguin a terme dins de l’anualitat de 2021 als àmbits de l’atenció social, gent gran, salut pública, igualtat, joventut, ciutadania global, ensenyament, cultura i esports que complementin o supleixin els serveis de competència municipal en aquests àmbits o que siguin d’interès públic local, segons s’explicita als programes establerts a les clàusules específiques annexes.

Qui ho pot demanar?

Poden sol·licitar subvencions les entitats i les associacions sense finalitat de lucre, domiciliades al municipi, legalment constituïdes i inscrites al Registre Municipal d’Entitats, i les persones físiques a títol individual exclusivament pel programa d’edició, en suport paper, CD o DVD, de publicacions de literatura, novel·les, estudis, en llegua catalana, de temàtica cultural i de la ciutat (C-9/21A.4). Les entitats sol·licitants hauran de complir el requisit d’estar inscrites al Registre Municipal d’Entitats, com a màxim, el darrer dia de presentació de les sol·licituds.

Mitjançant les clàusules específiques es poden establir, addicionalment, condicions que hauran de reunir les entitats i/o persones sol·licitants per ser beneficiàries d’una subvenció, d’acord amb l’objecte específic de la convocatòria.

No poden obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions que es regulen en aquestes bases les persones o les entitats en les quals concorri alguna de les circumstàncies recollides a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Quin cost té?

Cap

En quines dates es pot fer?

Del 8 de març al 29 de març de 2021

Com i on es pot fer?

- Per internet. Sol·liciteu cita prèvia si necessiteu suport a la presentació telemàtica (haureu de disposar d'idCAT Mòbil).

    • Consulteu al Portal d'entitats altres accions de suport a la presentació de sol·licituds, com ara sessions informatives

- Les persones físiques també poden presentar la sol·licitud a les oficines del Servei d'Atenció Ciutadana.

Quins documents s'han de portar?

Entitats:

- La sol·licitud s'inicia de manera telemàtica i es pot annexar documentació complementària sobre el projecte de l'activitat pel qual se sol·licita subvenció.

 

Persones físiques:

- Sol·licitud en model normalitzat a la que es pot annexar documentació complementària sobre el projecte de l'activitat pel qual se sol·licita subvenció.

El pagament de les subvencions es farà amb posterioritat que l’entitat beneficiària en justifiqui l’aplicació a la finalitat per a la qual van ser concedides, mitjançant la presentació de la documentació justificativa establerta en el punt VIII de les bases reguladores de la convocatòria.

Quant temps triga la resposta?

El termini per a l'atorgament de la subvenció no serà superior a tres mesos des de la data de la sol·licitud.

La manca de resolució dins d'aquest termini produirà, de forma general, efectes desestimables de la sol·licitud.

Quina documentació es lliura?

- Comprovant de la presentació de la sol·licitud
- Posteriorment, notificació de la resolució d'atorgament de la subvenció

Altres informacions d'interès:

- Justificació de les subvencions:

Totes les subvencions hauran de presentar les corresponents memòries justificatives telemàticament, adjuntant la documentació en el seu corresponent expedient.


Tràmits relacionats:

Inscripció al Registre Municipal d'Entitats

Marc legal:
- Bases reguladores de la convocatòria de subvencions

Formularis per a la seva descàrrega

Memòria justificativa - Activitats de promoció esportiva - Convocatòria (C-10/21)

Memòria justificativa - Activitats de promoció esportiva - Convocatòria (C-10/21)

Memòria justificativa - Programes i activitats que fomentin la igualtat - Convocatòria (C-04/21)

Memòria justificativa - Programes i activitats que fomentin la igualtat de gènere i la visibilització del col·lectiu LGTBI - Convocatòria (C-04/21)

Memòria justificativa - Programa d'activitats culturals - Convocatòria (C-09/21)

Memòria justificativa - Programa d'activitats culturals - Convocatòria (C-09/21)

Memòria justificativa - Foment dels programes i activitats de salut pública - Convocatòria (C-03/21)

Memòria justificativa - Foment dels programes i activitats de salut pública - Convocatòria (C-03/21)

Memòria justificativa - Programes i activitats per a la gent gran - Convocatòria (C-02/21)

Memòria justificativa - Programes i activitats per a la gent gran - Convocatòria (C-02/21)

Memòria justificativa - Programes de suport a l'àmbit de l'atenció social - Convocatòria (C-01/21)

Memòria justificativa - Programes de suport a l'àmbit de l'atenció social - Convocatòria (C-01/21)

Sol·licitud genèrica

Sol·licitud genèrica

Memòria justificativa - Activitats per a joves - Convocatòria (C-06/21)

Memòria justificativa - Activitats per a joves - Convocatòria (C-06/21)

Memòria justificativa - Casals d'estiu - Convocatòria (C-08/21)

Memòria justificativa - Casals d'estiu - Convocatòria (C-08/21)

Memòria justificativa - Accions d'educació per a la ciutadania global - Convocatòria (C-07/21)

Memòria justificativa - Accions d'educació per a la ciutadania global - Convocatòria (C-07/21)

Memòria justificativa - Educació en el lleure - Convocatòria (C-05/21)

Memòria justificativa - Educació en el lleure - Convocatòria (C-05/21)

Memòria justificativa - Activitats esportives extraordinàries - Convocatòria (C-11/21)

Memòria justificativa - Activitats esportives extraordinàries - Convocatòria (C-11/21)

Plantilles.

Fitxer que conté totes les plantilles del procediment.

PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.