Si us plau, esperi.
Si us plau, esperi.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : Entitats: Subvencions

Descripció

Entitats: Subvencions

Iniciar tràmit

Detalls

Nom del tràmit
Entitats: Subvencions
Què és i per a què serveix?

L’objecte d’aquestes bases particulars és la regulació de la concessió de subvencions, dins dels límits establerts al pressupost municipal vigent, per fomentar aquelles activitats que es duguin a terme dins de l’anualitat de 2022 als àmbits de l’atenció social, gent gran, salut pública, igualtat, joventut, ciutadania global, ensenyament, cultura i esports que complementin o supleixin els serveis de competència municipal en aquests àmbits o que siguin d’interès públic local, segons s’explicita als programes establerts a les clàusules específiques annexes.

Qui ho pot demanar?

Poden sol·licitar subvencions les entitats i les associacions sense finalitat de lucre, domiciliades al municipi, legalment constituïdes i inscrites al Registre Municipal d’Entitats, i les persones físiques a títol individual exclusivament pel programa d’edició, en suport paper, CD o DVD, de publicacions de literatura, novel·les, estudis, en llengua catalana, de temàtica cultural i de la ciutat (C-9/22A.4). Les entitats sol·licitants hauran de complir el requisit d’estar inscrites al Registre Municipal d’Entitats, com a màxim, el darrer dia de presentació de les sol·licituds.

Mitjançant les clàusules específiques es poden establir, addicionalment, condicions que hauran de reunir les entitats i/o persones sol·licitants per ser beneficiàries d’una subvenció, d’acord amb l’objecte específic de la convocatòria.

No poden obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions que es regulen en aquestes bases les persones o les entitats en les quals concorri alguna de les circumstàncies recollides a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Quin cost té?

Cap

En quines dates es pot fer?

Del 14 de març al 4 d'abril de 2022

Com i on es pot fer?

- Per internet.

- Les persones físiques també poden presentar la sol·licitud a les oficines del Servei d'Atenció Ciutadana.


Consulteu al Portal d'entitats accions de suport a la presentació de sol·licituds, com ara sessions informatives. També podeu contactar amb l'Agència de Suport i Serveis a les Entitats (telèfon 93 702 28 56, en horari de dilluns a divendres de 9 a 14 h. o a l'adreça electrònica participacio@ajmataro.cat

Quins documents s'han de portar?

Per internet:

- La sol·licitud s'inicia de manera telemàtica i es pot annexar documentació complementària sobre el projecte de l'activitat pel qual se sol·licita subvenció.

 

Presencialment (només persones físiques):

- Sol·licitud en model normalitzat a la que es pot annexar documentació complementària sobre el projecte de l'activitat pel qual se sol·licita subvenció.

 

Tingueu en compte les següents indicacions sobre el número de compte bancari que indiqueu:

  • Si l'any 2021 heu aportat el Certificat de titularitat bancària, i demaneu el pagament en aquest mateix compte, no és necessari tornar-lo a aportar.
  • Si voleu el canvi de número de compte per a tots els pagaments de l'Ajuntament, feu el tràmit corresponent de la Seu Electrònica.
  • Si demaneu el pagament de la subvenció en un número de compte específic, diferent del que teniu acreditat a l'Ajuntament, adjunteu el certificat de titularitat bancària.
  • Si és la primera vegada que sol·liciteu una subvenció a l'Ajuntament de Mataró i no esteu donats d'alta per rebre pagaments de l'Ajuntament, heu de fer el tràmit corresponent a través de la Seu Electrònica.

 

El pagament de les subvencions es farà amb posterioritat que l’entitat beneficiària en justifiqui l’aplicació a la finalitat per a la qual van ser concedides, mitjançant la presentació de la documentació justificativa establerta en el punt VIII de les bases reguladores de la convocatòria.

Quant temps triga la resposta?

El termini per a l'atorgament de la subvenció no serà superior a tres mesos des de la data de la sol·licitud.

La manca de resolució dins d'aquest termini produirà, de forma general, efectes desestimables de la sol·licitud.

Quina documentació es lliura?

- Comprovant de la presentació de la sol·licitud
- Posteriorment, notificació de la resolució d'atorgament de la subvenció

Altres informacions d'interès:

- T'ho posem fàcil. Guies sobre com presentar les sol·licituds de la convocatòria de subvenció 2022 per a entitats


- Justificació de les subvencions:

Totes les subvencions hauran de presentar les corresponents memòries justificatives telemàticament, adjuntant la documentació en el seu corresponent expedient. Consulteu la guia d'ajuda T'ho posem fàcil amb la justificació de subvencions per a entitats
Tràmits relacionats:

Inscripció al Registre Municipal d'Entitats

Certificats digitals: Sol·licitud del certificat digital idCAT

Proveïdors: Comunicació de compte corrent

Proveïdors: Modificació de compte corrent

Marc legal:
- Bases reguladores de la convocatòria de subvencions

Formularis per a la seva descàrrega

Memòria justificativa - Programes i activitats que fomentin la igualtat de gènere (C-04/22)

Memòria justificativa - Programes i activitats que fomentin la igualtat de gènere i la visibilitzaciódel col·lectiu LGTBI (C-04/22)

Memòria justificativa - Programes de suport a l'àmbit de l'atenció social (C-01/22)

Memòria justificativa - Programes de suport a l'àmbit de l'atenció social (C-01/22)

Memòria justificativa - Educació en el lleure (C-05/22)

Memòria justificativa - Educació en el lleure (C-05/22)

Model 15 - Casals d'estiu - (C-08/22)

Declaració responsable relativa als infants inscrits al Casal d'estiu.

Memòria justificativa - Foment dels programes i activitats de salut pública (C-03/22)

Memòria justificativa - Foment dels programes i activitats de salut pública (C-03/22)

Memòria justificativa - Activitats esportives extraordinàries (C-11/22)

Memòria justificativa - Activitats esportives extraordinàries (C-11/22)

Model 16 - Casals d'estiu - (C-08/22)

Declaració responsable relativa a les assegurances de l'entitat organitzadora del Casal d'estiu.

Memòria justificativa - Accions d'educació per a la ciutadania global (C-07/22)

Memòria justificativa - Accions d'educació per a la ciutadania global (C-07/22)

Memòria justificativa - Activitats per a joves (C-06/22)

Memòria justificativa - Activitats per a joves (C-06/22)

Memòria justificativa - Casals d'estiu (C08/22)

Memòria justificativa - Casals d'estiu (C08/22)

Memòria justificativa - Programes i activitats per a la gent gran (C-02/22)

Memòria justificativa - Programes i activitats per a la gent gran (C-02/22)

Ratificació de sol·licitud de subvenció del president/a de l'entitat.

Ratificació de sol·licitud de subvenció del president/a de l'entitat.

Memòria justificativa - Programa d'activitats culturals (C-09/22)

Memòria justificativa - Programa d'activitats culturals (C-09/22)

Memòria justificativa - Activitats de promoció esportiva (C-10/22)

Memòria justificativa - Activitats de promoció esportiva (C-10/22)

Plantilles.

Fitxer que conté totes les plantilles del procediment.

PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.