Si us plau, esperi.
Si us plau, esperi.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : Entitats: Subvencions

Descripció

Entitats: Subvencions

Iniciar tràmit

Detalls

Nom del tràmit
Entitats: Subvencions
Què és i per a què serveix?

L’objecte d’aquestes bases particulars és la regulació de la concessió de subvencions, dins dels límits establerts al pressupost municipal vigent, per fomentar aquelles activitats que es duguin a terme dins de l’anualitat de 2024 als àmbits de l’atenció social, persones grans, salut pública, igualtat, joventut, ciutadania global, ensenyament, cultura i esports que complementin o supleixin els serveis de competència municipal en aquests àmbits o que siguin d’interès públic local, segons s’explicita als programes establerts a les clàusules específiques annexes.

Qui ho pot demanar?
Poden sol·licitar subvencions les entitats i les associacions sense finalitat de lucre, domiciliades al municipi, legalment constituïdes i inscrites al Registre Municipal d’Entitats, i les persones físiques a títol individual exclusivament pel programa d’edició, en suport paper, CD o DVD, de publicacions de literatura, novel·les, estudis, en llengua catalana, de temàtica cultural i de la ciutat (C-9/24 A.4). Les entitats sol·licitants hauran de complir el requisit d’estar inscrites al Registre Municipal d’Entitats, com a màxim, el darrer dia de presentació de les sol·licituds.

Mitjançant les clàusules específiques es poden establir, addicionalment, condicions que hauran de reunir les entitats i/o persones sol·licitants per ser beneficiàries d’una subvenció, d’acord amb l’objecte específic de la convocatòria.

No poden obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions que es regulen en aquestes bases les persones o les entitats en les quals concorri alguna de les circumstàncies recollides a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Quin cost té?

Cap

En quines dates es pot fer?

Del 5 al 25 de març de 2024

Com i on es pot fer?

- Per internet.

- Les persones físiques, a títol individual exclusivament per la convocatòria C-9/24 A.4, també poden presentar la sol·licitud presencialment a les Oficines d'Atenció i Assistència a la Ciutadania

 

Consulteu al web entitatsmataro.cat accions de suport a la presentació de sol·licituds, com ara sessions informatives. També podeu contactar amb l'Agència de Suport i Serveis a les Entitats (telèfon 93 758 26 92, en horari de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 o a l'adreça electrònica participacio@ajmataro.cat

Quins documents s'han de portar?

Per internet:

- La sol·licitud s'inicia de manera telemàtica (prement el botó blau "Alta de sol·licitud")  i es pot annexar documentació complementària sobre el projecte de l'activitat pel qual se sol·licita subvenció.

 

Presencialment (només persones físiques a títol individual exclusivament per la convocatòria C-9/24 A.4):

- Sol·licitud en model normalitzat (descarregable prement el botó verd "Descarregar documents") a la que es pot annexar documentació complementària sobre el projecte de l'activitat pel qual se sol·licita subvenció.

 

Tingueu en compte les següents indicacions sobre el número de compte bancari que indiqueu:

  • Si l'any 2023 heu aportat el Certificat de titularitat bancària, i demaneu el pagament en aquest mateix compte, no és necessari tornar-lo a aportar.
  • Si voleu el canvi de número de compte per a tots els pagaments de l'Ajuntament, feu el tràmit corresponent de la Seu Electrònica.
  • Si demaneu el pagament de la subvenció en un número de compte específic, diferent del que teniu acreditat a l'Ajuntament, adjunteu el certificat de titularitat bancària.
  • Si és la primera vegada que sol·liciteu una subvenció a l'Ajuntament de Mataró i no esteu donats d'alta per rebre pagaments de l'Ajuntament, heu de fer el tràmit corresponent a través de la Seu Electrònica.

 

El pagament de les subvencions es farà amb posterioritat que l’entitat beneficiària en justifiqui l’aplicació a la finalitat per a la qual van ser concedides, mitjançant la presentació de la documentació justificativa establerta en el punt VIII de les bases reguladores de la convocatòria.

Quant temps triga la resposta?

El termini per a l'atorgament de la subvenció no serà superior a tres mesos des de la data de la sol·licitud.

La manca de resolució dins d'aquest termini produirà, de forma general, efectes desestimables de la sol·licitud.

Quina documentació es lliura?

- Comprovant de la presentació de la sol·licitud
- Posteriorment, notificació de la resolució d'atorgament de la subvenció

Altres informacions d'interès:

- Tutorial a Youtube: "Com fer el tràmit per a sol·licitar les subvencions per a entitats 2024"

- Presentació en document PDF per la convocatòria per entitats 2024

- T'ho posem fàcil - Subvencions 2024 (Convocatòria C-01)

- T'ho posem fàcil - Subvencions 2024 (Convocatòria C-02)

- T'ho posem fàcil - Subvencions 2024 (Convocatòria C-03)

- T'ho posem fàcil - Subvencions 2024 (Convocatòria C-04)

- T'ho posem fàcil - Subvencions 2024 (Convocatòria C-05)

- T'ho posem fàcil - Subvencions 2024 (Convocatòria C-06)

- T'ho posem fàcil - Subvencions 2024 (Convocatòria C-07)

- T'ho posem fàcil - Subvencions 2024 (Convocatòria C-08)

- T'ho posem fàcil - Subvencions 2024 (Convocatòria C-09)

- T'ho posem fàcil - Subvencions 2024 (Convocatòria C-10)

- T'ho posem fàcil - Subvencions 2024 (Convocatòria C-11)

 

- Justificació de les subvencions:

Totes les subvencions hauran de presentar les corresponents memòries justificatives telemàticament, adjuntant la documentació en el seu corresponent expedient.
Tràmits relacionats:

Inscripció al Registre Municipal d'Entitats

Certificats digitals: Sol·licitud del certificat digital idCAT

Proveïdors: Comunicació de compte corrent

Proveïdors: Modificació de compte corrent

Marc legal:
- Bases particulars reguladores de les subvencions als àmbits de l'atenció social, gent gran, salut pública, igualtat, joventut, ciutadania global, educació, cultura i esports per a l'anualitat 2024.

Formularis per a la seva descàrrega

Model 2 - Pressupost desglossat

Model 2 - Pressupost desglossat

Memòria justificativa (Convocatòria 10/24)

Memòria justificativa (Convocatòria 10/24)

Ratificació de sol·licitud de subvenció del president/a de l'entitat.

Ratificació de sol·licitud de subvenció del president/a de l'entitat.

Memòria justificativa (Convocatòria 11/24)

Memòria justificativa (Convocatòria 11/24)

Plantilles.

Fitxer que conté totes les plantilles del procediment.

PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.