Si us plau, esperi.
Si us plau, esperi.

CABECERA

 
 
 

MIGAS DE PAN


CONTENIDO

Detalls del procediment : Entitats: Subvencions

Descripció

Entitats: Subvencions

Iniciar tràmit

Detalls

Nom del tràmit
Entitats: Subvencions
Què és i per a què serveix?

L’objecte d’aquestes bases particulars és la regulació de la concessió de subvencions, dins dels límits establerts al pressupost municipal vigent, per fomentar aquelles activitats que es duguin a terme dins de l’anualitat de 2020 als àmbits de l’atenció social, gent gran, salut pública, igualtat, joventut, ciutadania global i sensibilització en solidaritat i cooperació, ensenyament, cultura i esports que complementin o supleixin els serveis de competència municipal en aquests àmbits o que siguin d’interès públic local, segons s’explicita als programes establerts a les clàusules específiques annexes.

Qui ho pot demanar?

Poden sol·licitar subvencions les entitats i les associacions sense finalitat de lucre, domiciliades al municipi, legalment constituïdes i inscrites al Registre Municipal d’Entitats, i les persones físiques a títol individual exclusivament pels programes de difusió de la cultura, la llengua, la història catalana i el foment a la lectura (C-10B/20) i per les activitats de promoció esportiva (C-11/20). Les entitats sol·licitants hauran de complir el requisit d’estar inscrites al Registre Municipal d’Entitats, com a màxim, el darrer dia de presentació de les sol·licituds.

Mitjançant les clàusules específiques es poden establir, addicionalment, condicions que hauran de reunir les entitats i/o persones sol·licitants per ser beneficiàries d’una subvenció, d’acord amb l’objecte específic de la convocatòria.

No poden obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions que es regulen en aquestes bases les persones o les entitats en les quals concorri alguna de les circumstàncies recollides a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Les entitats i les associacions sense finalitat de lucre que l'any 2020 signin amb l'Ajuntament de Mataró un conveni regulador d'una subvenció nominativa, inclosa al pressupost municipal, per portar a terme els seus programes anuals d'activitats, no podran obtenir una subvenció dins d'aquesta convocatòria de subvencions per les mateixes activitats/programes inclosos en el conveni regulador de la subvenció

Quin cost té?

Cap

En quines dates es pot fer?

Del 7 de gener al 13 de febrer de 2020

Com i on es pot fer?

- Per internet. Sol·liciteu cita prèvia si necessiteu suport a la presentació telemàtica (haureu de disposar d'idCat Mòbil). Consulteu al Portal d'entitats altres accions de suport a la presentació de sol·licituds, com ara sessions informatives.

- Les persones físiques també poden presentar la sol·licitud a les oficines del Servei d'Atenció Ciutadana.

Quins documents s'han de portar?

Entitats:

- La sol·licitud s'inicia de manera telemàtica i es pot annexar documentació complementària sobre el projecte de l'activitat pel qual se sol·licita subvenció.


 

Persones físiques:

- Sol·licitud en model normalitzat, a la que es pot annexar documentació complementària sobre el projecte de l'activitat pel qual se sol·licita subvenció.


 

El pagament de les subvencions es farà amb posterioritat que l’entitat beneficiària en justifiqui l’aplicació a la finalitat per a la qual van ser concedides, mitjançant la presentació de la documentació justificativa establerta en el punt VIII de les bases reguladores de la convocatòria.

Quant temps triga la resposta?

El termini per a l'atorgament de la subvenció no serà superior a tres mesos des de la data de la sol·licitud.

Quina documentació es lliura?

- Comprovant de la presentació de la sol·licitud
- Posteriorment, notificació de la resolució d'atorgament de la subvenció

Altres informacions d'interès:

 - Justificació de les subvencions:

Totes les subvencions hauran de presentar les memòries justificatives telemàticament, adjuntant la documentació en el seu corresponent expedient.

Les subvencions que rebin un import superior als 3000 € a més de la presentació telemàtica de la memòria justificativa hauran d’adjuntar les factures i comprovants en format digital que hagin estat tramitades electrònicament.

Els originals de factures i comprovants de despesa i pagament en paper, que continguin signatures manuscrites o segells, hauran de ser presentades presencialment a les Oficines d’Atenció Ciutadana.

 

- T'ho posem fàcil. Guies sobre com presentar les sol·licituds de la convocatòria de subvencions 2020 per a entitats.

T'ho posem fàcil per presentar l'acceptació i justificació de subvencionsCom presentar documentació complementària a un expedient ja iniciat

 

 - Tràmit relacionat

Inscripció al Registre Municipal d'Entitats

Marc legal:

- Bases reguladores de la convocatòria de subvencions (Anunci Butlleti Oficial de la Provincia).

- Bases reguladores complertes (bases particulars i específiques de cada convocatòria)

Formularis per a la seva descàrrega

Sol·licitud d'avançament del 60% de la subvenció atorgada.

Sol·licitud d'avançament del 60% de la subvenció atorgada.

Memòria justificativa - Convocatòria C-03/20

Memòria justificativa - Convocatòria C-03/20 - Foment dels programes i activitats de Salut Pública

Memòria justificativa - Convocatòria C-07/20

Memòria justificativa - Convocatòria C-07/20 - Activitats per a joves

Sol·licitud genèrica

Sol·licitud genèrica

Memòria justificativa - Convocatòria C-11/20

Memòria justificativa - Convocatòria C-11/20 - Activitats de promoció esportiva

Memòria justificativa - Convocatòria C-08/20

Memòria justificativa - Accions d'educació per a la ciutadania global i de sensibilització en solidaritat i cooperació

Memòria justificativa - Convocatòria C-06/20

Memòria justificativa - Convocatòria C-06/20 - Educació en el lleure

Memòria justificativa - Convocatòria C-05/20

Memòria justificativa - Convocatòria C-05/20 - Programes i activitats que fomentin la igualtat de gènere i la visibilitat del col·lectiu LGTBI

Memòria justificativa - Convocatòria C-12/20

Memòria justificativa - Convocatòria C-12/20 - Activitats esportives extraordinàries

Memòria justificativa - Convocatòria C-01/20

Memòria justificativa - Convocatòria C-01/20 - Programes de suport a l'àmbit de l'atenció social

Memòria justificativa - Convocatòria C-10/20

Memòria justificativa - Convocatòria C-10/20 - Programa d'activitats culturals

Acceptació de la subvenció atorgada

Acceptació de la subvenció atorgada

Memòria justificativa - Convocatòria C-04/20

Memòria justificativa - Convocatòria C-04/20 - Foment de programes per a l'atenció de colònies de gats

Memòria justificativa - Convocatòria C-02/20

Memòria justificativa - Convocatòria C-02/20 - Programes i activitats per a la Gent Gran

Memòria justificativa - Convocatòria C-09/20

Memòria justificativa - Convocatòria C-09/20 - Casals d'estiu

Plantilles.

Fitxer que conté totes les plantilles del procediment.

PIE DE PAGINA


MENSAJE DE ESPERA


Processant la seva petició...
si us plau esperi.
si us plau esperi.